Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009
3386 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN  MATEMATİĞİ

59. Seminer – 13 MAYIS 2000

YUVARLAK BİÇİMLER

Daha önce  Düz Uzaylar  x/a+y/b+z/c+u/d+v/e=1 olarak gösterilmişti.

Şimdi Yuvarlak Uzayları kareler ile göstereceğiz.

(x/a)^2+(y/b)^2+(z/c)^2+(u/d)^2+(v/e)^2=1

(x/a)^2=1   x=+a   veya   x=a   olsa da denklem sağlanır. Bu denklem:

Bir doğruda  -a  ve  +a  da birer noktayı gösterir.

Bir düzlemde  -a  ve  +a  da  X  eksenine dik paralel iki doğruyu,

Bir üç boyutluda  -a  ve  +a  da   eksenine dik paralel iki düzemi,

Bir dört boyutluda  -a  ve  +a  da   eksenine dik üç boyutluyu,

Bir beş boyutluda  -a  ve  +a  da  X  eksenine dik paralel iki  dört boyutluyu gösterir.

(x/a)^2+(y/b)^2=1  denklemi:

İki boyutluda bir daireyi,

Üç boyutluda Z eksenli bir silindiri,

Dört boyutluda bir Z  ve U eksenli silindirleri, 

Beş boyutlu uzayda Z, U ve V eksenli silindirleri gösterecektir.

(x/a)^2+(y/b)^2+(z/c)^2=1 denklemi:

Üç boyutlu uzayda bir küreyi,

Dört boyutlu uzayda kenarları kürelerden oluşmuş U eksenli bir küresel silindiri,

Beş boyutlu uzayda kenarları kürelerden oluşmuş U ve V eksenli küresel silindirleri gösterecektir.

Bunlarda kareler toplamı var. Farkı da olabilir. Bu takdirde parabol ve hiperbolleri gösterecektir. Ch ler ve Sh ler o uzayları bize anlatacaklardır.

Kendiniz bu uzayları düşünebilirsiniz.

Şimdi yuvarlak cisimlerin büyüklüklerini hesaplayalım:

Çapı R ile gösteriyoruz.

Açı F ise Doğruda iki nokta vardır.

Dairenin Doğru üzerindeki izdüşümü R CosF dir.  Değişmesi d(R*CosF) olacaktır. Yüksekliği SinF dir. Alan parçası  dA=R*SnF*d(R*CosF) dır. Başlangıçta 2 nokta vardır. Bir de uzay iki tarafı genişlemektedir. O halde4*SinF^2*dF nin entegrali bize dairenin alanını verecektir.  (SinF)^2=1-Cos(2*F) olduğunu daha önce öğrenmiştik.

0 den 3.1416 kadar entegre edecek olursak  alan 3.1416 R^2 bulunur.

 

 

                                                                    

 

 

 

Alanın türevini alırsak çevreyi buluruz. Bu da

A2=3.1416*R*R

C2=2*3.1416*R eder.

Şimdi de R*CosF yarı çaplı çemberi alalım ve bunu üç boyutlu uzayda büyütelim. Kürenin hacmini bulacağız.

dA2=2*( 2*3.1416*CosF d(R*CoF)*  R*SinF)

A3= 4* 3.1416 R^3/3                           

C3=4* 3.1416 R^2

Şimdi de 4* 3.1416 R^2  küre yüzeyi alıp dört boyutlu uzayda büyütelim:

dA4= 2*(4* 3.1416 (R*CosF)^2)* d(R*CoF)*  R*SinF)

dA4=8*3.1416*R^4  (CosF)^2*(SnF)^2 dF

dA4=8*3.1416*R^4*(1-(Cos2F)^2)/2*dF

  A4=(3.1416)^2 R^4

  C4=4*(3.1416)^2 R^3

Şimdi de 4*3.1416/3 R^3 küre hacmini ele alalım ve beş boyutlu uzaya genişletelim:

dA5=2*(4* 3.1416 (R*CosF)^3)/3*d(R*CoF)*R*Sin)

dA5=8*/3*3.1416*R^5*CosF^3*Sin^2*dF

  A5=16/45* 3.1416* R^5

  C4=16/3  3.1416* R^4 bulunur.

Şimdi de içinde bulunduğumuz uzayın düz mü, yuvarlak mı olduğunu araştıralım.

Yerin yuvarlak olduğunu bilmemiz için büyük bir daire çizer çevreyi ölçeriz. Eğer çevrenin uzunluğu 2*3.1416 *R ise yeryüzü düzdür. Değilse yuvarlaktır. Çapı bulabilmemiz için hesapla bulunacak çevre ile ölçtüğümüz çevre arasındaki oran yarıçapı bulmamıza yardımcı olacaktır.

K= F/SinF

 

 

        Bu dört boyutlu uzayın küre yüzeyi ise (F/SinF) ^2  olacaktır.

Buradan yeryüzünün yuvarlak olduğunu bulduğumuz gibi uzayımızın çapını da bulabiliriz. Uzaydaki küre yüzeyini galaksilerin sayısı ile buluruz. Galaksiler eşit ışıma yaparlar. Uzayda da eşit dağılmışlardır. Böylece aynı şiddetteki yıldız yığınları bize oradaki büyüklüğü verir. İki misli uzaklıktaki yıldız yığınları sayısı eğer dört katı ise kainat düzdür. Daha az ise kainat yuvarlaktır.

Yeryüzü için   F/SinF=K dir.       

Uzay için        F/SinF=(K)^.5 dir. 

K yi biz ölçerek veya sayarak bulabiliyoruz. Buradan F yi  çözeriz.

U yıldızların uzaklığı ise;  R de kainatın çapı ise;  F=U/R  dir. Buradan R bulunur.

Ölçmelerle yer kürenin yarı çapı 6.3 bin kilometre bulunur. Kainatın çapı da 10^10 ışık yılı bulunur. Bir ışık yılı ışığın bir senede aldığı mesafedir. 

Bir düzlemde iki doğruya paraleldir ya da bir noktada kesişir. Uzayda ise iki doğru birbirine aykırı olabilir. Üç boyutlu uzayda iki düzlem ya paraleldir ya da bir doğru üzerinde kesişir. Dört boyutlu uzayda birbirine aykırı düzlemler vardır. Beş boyutlu uzayda ise birbirine aykırı uzaylar vardır. Bunlar hiçbir yerde birbirlerine değemezler. Kainatımızla ahiret kainatı birbiriyle kesişen uzaylardır.

 

Şimdi bu bilgilerimizin ışığı altında Kur’an’ın bir âyetini açıklayalım:

يا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان

(Rahmân Sûresi, 33. Âyet)

:  يا “Ya” hitabı yöneltmek içindir. “Eyyuha” ile gelirse hitabı tahsis eder. Burada tahsis yoktur. Melek ve ruh da kıyas yoluyla ithal edilebilir. Melek, ruh, cin ve insan hepsi üç boyutlu uzayda yaşamaktadırlar. Melek ve ruhbatıni boyutta, cin ve insan zahiri boyuttadırlar. İnsanlar düşük hızda, cinler yüksek hızda varolmaktadırlar.

 معشر “Ma’şer” onlanmış anlamında olup onluklar halinde gruplanmaları ifade eder. Aşiret ilk on aileyi gösterir. Her aile 3 ile 10 arasında bir topluluğu belirler. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı olarak adlandırılması topluluklarınonlu sistem içinde oluştuğunu gösterir. Kur’an’daki kelimeleri onlu sistem içinde sıralayarak bu ifade ile teşkilatlanmayı istidlal ediyoruz. “Ma’şer” ism-i zaman, ism-i mekan ve masdar-ı mimidir. Onlu sistem içinde yer alırlar.

Aile                 3 ile 10

Aşiret             30 ile 100 arasında

Karye                         300 ile 1000 arasında

Kabile             3000 ile 10 000 arasında

Belde              30 000 ile 100 000 arasında

Ş’ab                300 000 ile 1 000 000 arasında

Medine           3 000 000 ile 10 000 000 arasında

Kavm              30 000 000 ile 100 000 000 arasında

Mısr               300 000 000 ile 1 000 000 000 arasında

Beşer                         3 000 000 000 ile 10 000 000 000 arasında teşkilatlanmış olacaktır.

الجن  “Cin” görünmeyen anlamındadır. Cennet, ormanlarla kaplı bahçe demektir. Cenin, anne rahmindeki çocuk demektir. Buradan şunu anlıyoruz. Cinler de bizim mekanımızda yaşamaktadırlar. Ancak görünmemektedirler. Bugün fizikten hızlanan cisimlerin görünmedikleri bilinmektedir. Onlarda zaman da yavaş geçer. Cinlerin ateşten yaratılmış olmaları da bunu teyit eder. Ateş aydınlatıcı bir varlıktır. Oysa ondan varolan cin görünmüyor. Bu da normaldir. Cinlerin bedenleri kimyasal değil de çekirdek bağları ile bağlanmışlardır. Buradaki harf-i tarif cinsi ifade eder.

 و   Va  insi cinne bağlar. Görünen görünmeyen zahiri âlemin varlıklarıdır. Böylece bize cinlerin insanlara meleklerden daha yakın olduğunu ifade eder. Kadir sûresinde ise meleklerle ruhu birlikte zikretmektedir. Demek ki onlar da birbirine akrabadırlar. Meleklerin de kanatları olduğunu ifade etmek suretiyle onlar da bizim kainatımızda yaşamaktadırlar. Ancak onlar batıni âlemde yaşıyorlar.

الانس : “İns” kelimesi “vahş” kelimesinin karşıtıdır. Yayın insan tarafına “ins”, karşı tarafına da “ahş” denir. Burada görünen manasında olup bize yakın olanı, karşı tarafı cinni ifade etmektedir. Nas, insan bu kökten gelir.Nisa yani “kadın” da buradan türemiştir. İnsan kelimesi erkekten değil de kadından türetilmiştir. Çünkü insanları çoğaltan annedir. Kur’an insanlara hitap eden bir kitap olmasına rağmen cinleri insanlara takdim etmiştir. Çünkü cinler daha önce yaratılmışlardır. Bu şeytanın cinden olduğunu beyan eden ayet ile bilinmektedir. Bunun dışında yüksek hızlarda dört boyutlu uzaya geçmek daha kolaydır. Bizim dört boyutlu uzaya geçmemiz daha zor görünebilir. Dolayısıyla önce onlara dört boyutlu uzaya geçme önerilmiştir.

ان  “İn” şart harfidir. Türkçedeki “se” karşılığıdır. “Gücünüz yetiyorsa” anlamını vermek için getirilmiştir. Haberden önce gelirse vücubu, haberden sonra gelirse cevazı ifade eder. Türkçedeki “yarın bana gelirsen sana ikram ederim. Bununla kendimi yükümlü kılıyorum. Gelmezsen yine de ikram edebilirim.” gibi anlam farkları vardır. “Yarın bana gelirsen ikram edebilirim. Gelmezsen etmem.” Burada haber cümlesinin önüne getirilmiştir. “Çıkmak zorundasınız” diyor. Madem karşı çıkıyorsunuz, buraları terk etmek zorundasınız. Bir topluluğa katılan kişi ya o topluluğun kurallarına uyar, yöneticilere itaat eder, yahut o topluluğu terk eder. Bu kainatta yaşıyanlar da ya bu kainatın nizamına uyacaklar, var edicisine itaat edecekler yahut burasını terk edip gideceklerdir. Ama gidemiyorlarsa itaat edeceklerdir.

استطعتم  “Tav” kelimesi olgun meyve anlamındaki kelimeden gelmiştir. Ham meyve devşirilemez. Oysa olgun meyve devşirilir. “İstitaa” istif’al babındandır. Devşirilmeyi istemek, kendi kendisini bir yere koymak anlamındadır. Cin ve ins halkına Allah “istiyorsanız, istediğiniz halde bunu yapabiliyorsanız, yapınız” diyor. “Tav’an” isteyerek, “kerhen” zoraki demek olur.  

ان   Masdar harfidir. Arapça şekil dili olduğu için, meçhulün mastarı yoktur. Başına gelen “En” harfi ile yapılır. Cümleyi isme çevirir. “Göklerin ve yerin kuturları dışına sızmaya gücünüz yetiyorsa sızınız.”   

تنفذوا : Nafaz sızıntı demektir. Biz şimdi üç boyutlu uzayda yaşıyoruz. Bulunduğumuz yerin hemen kendisinde dört boyutlu uzay yükseliyor. Hem de iki tarafında. Uçağın havalanması gibi biz de dört boyutlu uzaya geçebilsek hemen havalanırız. Dört boyutlu uzaya gitme demek, bu kainatın kenarına varıp sonra gitme şeklinde değildir. Çünkü kainatımız yuvarlaktır, kenarı yoktur. Tam tersine her noktadan bu uzaya ayrılma mümkün. Onun için nüfuz kelimesi kullanılıyor. Yeryüzü de yuvarlaktır. Kenarı yoktur. Yerden ayrılmak için bulunduğun yerden havalanma gerekmektedir. Baştan hitap ederken “ma’şer” diye topluluğa hitap etti. Hem de ins ve cinni bir topluluk saydı. Bunun anlamı şudur ki ileride insanlarla cinler haberleşebilecek, anlaşacak ve işbirlikleri yapabileceklerdir. Güneşte yaşayan cinler bize ışık göndermektedirler. Henüz onları okuyup onlardan mesajlar alamıyoruz. Bir gün gelir onların dilini öğrenebiliriz.

  من Min iptidai gaye içindir. Yani başlangıç noktasını gösterir. Bir yerden ayrılmayı ifade eder. “Yer ve göklerin kuturları dışına ayrılınız. Buradan uzaklaşınız” denmektedir. Biz üç boyutlu kainatımız içinde yaşıyoruz. Burası bizim evimizdir. Burasını beğenmiyorsak başka eve taşınmamız gerekir.

اقطار : AKTAR kuturların cem’idir. “Kutr” Arapçada “çap” demektir. Katre, damla demektir. “Kuturlar” denmektedir. Arapçada çoğul en az 3 tür. Kainatımız da 3 kutupludur. Kur’an’ın, a’mâk, âraz, eb’âd gibi düz boyutları gösteren kelimeleri kullanmayıp “Aktâr/ çaplar” kelimesini kullanması Kur’an’ın asrımızda ortaya çıkan mucizesidir. Kainat sonsuz değildir. Yuvarlaktır ve çapı vardır. Bunun nasıl hesaplandığını sizlere matematik bölümünde anlatmıştık. Sizlere sinus cosinus teoremlerini ispatlarken Kur’an Matematiği ile ilgisini hatırlatmıştık. İşte demek ki Kur’an’ın bazen bir kelimesini açıklayabilmemiz için Yüksek Matematiğikullanmak zorunda kalıyoruz.

 السموات : Samv hayvanın sırt, ard hayvanın karın tarafıdır. Sonraları yere “arz”, göğe de “sema” denmiştir.Kur’an’da semaların 7 tabaka olduğunu ifade eder. Arz da bizim yerimizdir. Kıyas yoluyla diğer yerler de dahildir. Dişi sâlim çoğul kullanılmıştır. Bu bir kuruluşu ifade eder. Yani gökler ayrı ayrı olmayıp sistem halinde birbirine bağlanmıştır.

1-     Birinci kat gök yağmur göğüdür. Bizi sulayan yağmurlara buradan devr-i daim yapmaktadır. Rüzgar buradan esmektedir.

2-     İkinci tabaka gök örtü tabakasıdır. Gökten gelen zararlı taşları kayar yıldızlar hainde eritti. Su buharını basınç altında tutarak kaçmasını önler.

3-     Üçüncü tabaka ışık tabakasıdır. Güneşten ve yıldızdan gelen zararlı ışıkları süzer. Havanın kaçmasını önler.

4-     Dördüncü tabaka ay tabakasıdır. Dünyanın 24 saatte bir dönmesini sağlar. Gelgit olaylarına sebep olur. Denizleri çalkalar, kirliliği önler.

5-     Güneş tabakasıdır. Bizi aydınlatan ışık buradan gelir. Yıllık hareketimizi düzenler.

6-     Yıldızlar tabakasıdır. Yeryüzündeki canlıların bilhassa çimlenmesi için gerekli özel ışınları bize gönderirler. Güneş ışığı buna yetmemektedir.

7-     Galaksiler tabakası son tabakadır. Galaksileri içerir. Zaman burada oluşur.

Kürsi” dört boyutlu uzaydır. Hareketimiz burada gerçekleşir.

Arş” beş boyutlu uzaydır. İrademiz burada gerçekleşir. 

و  Va  yeri göklere atfetmektedir. Yıldızlar sıcak olan cisimlerdir. Yıldızların etrafında dönen gezegenler vardır. Bu sebepledir ki “yer ve gökler” tabiri ayrı ayrı değil de birlikte kainatımızın adı olmuştur.

الارض :  “Yer” kelimesi cins isim olarak alınabilir. O zaman göklerin içinde bulunan bütün cisimler, hatta yıldızlar da girer. Kur’an’da yer hiçbir yerde güneş veya yıldız karşılığı kullanılmamıştır. Bu sebeple “arz” kelimesi için bütün gök cisimlerini ithal edebiliriz.

فانفذوا  : Sızınız, ayrılınız” anlamındadır. Yanı üç boyutlu uzayımızı bırakarak dört veya beş boyutlu uzaya çıkmamızı emrediyor. Buradan da dört ve beş boyutlu uzayların varlığına işaret ediyor. Fe harfi getirilmekle “bir daha geri dönmemek üzere çıkınız” demektir. “Acıktınsa yemeği ye.” Fe harfsiz kullanırken verilen manadır. “Acıktığında yemeği ye” dersen, “her ne zaman acıkırsan yemek ye” demek olur. Burada “Fe” harfi kullanmıştır. “Geri dönmemek üzere defolun gidin” demektir.

لا تنفذون : “Yaşadığınız kainattan ayrılamazsınız. Ayrılmaya gücünüz yetmez.” Arapçada “ayrılmazsınız” ile “ayrılamazsınız” aynı sığa ile kullanılır. Karine ile hangisi olduğu bilinir.

 الا  İLLA: Üç boyutlu uzaydan ayrılabilmek için “sultan”ın gerektiğini ifade etmek üzere istisna edatıdır. Sultan olursa çıkılabileceğini haber vermiş oluyor. Her sultan olunca mutlaka çıkılacak demek de değildir. Burada “çıkma” kelimesini kullanıyorum. Bu hatalıdır. “Ayrılma” veya “sızma” kelimesini kullanmam gerekir.

 بسلطان  Bi SULTAN: Bu “düz demir” demektir. Şişlemek için kullanılırdı. Sonraları “güç” anlamına geldi. Hükümdarlık manalarını kazandı. Hangi teknikle üç boyutlu uzayımızı terk edeceğimizi daha bilemiyoruz. Buradaki “sultan” bizim kullandığımız iradeli gücün adıdır. Elimizi hareket ettirmesek hep aynı şekilde kalır veya dış etkiler onun hareket şeklini değiştirir. Ama ben istediğim zaman elimi değiştirebiliyorum. Ne var ki bunun için mutlaka güç harcamam gerekir. Güç harcamadan harekette değişiklik olmaz. İradeli harekette ise üç boyutlu uzayınızı değiştiriyoruz demektir. İşte Kur’an buna işaret ederek istisna yapmıştır. Böylece bu âyet beş boyutlu uzayın iradeli hareket uzayı olduğunu belirtmiş olur. Bununla beraber, ahirette cennet, cehennem ve araf dediğimiz yerler ayrı ayrı uzayları gösteriyor. O zaman Allah’ın emriyle uzayımızı değiştireceğiz. Cehennemde olursak bir zaman sonra cezamızı çektikten sonra uzayımızı değiştireceğiz. Farklı mertebede insanlar cennette aynı yerde yaşayacaklar. Ama farklı refah içinde olacaklardır. Çünkü ayrılabildikleri uzaylar farklı olacaktır. Ama herkes cennet uzayında beraber olacaktır. İleride tekniğin gelişmesi ile de dört boyutlu uzayda seyahat mümkün olabilir. Allah Kur’an’da bir sineğin kanadını bile yapamayacağımızı söylerken, “sultan” ile dört ve beş boyutlu uzaylarda seyahat edebileceğimize de işaret ediyor.

 

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 117
BORSA K-M-35
10.12.2009 4073 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009 3506 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 115
MUKASSİMÂT/2000 YILI AHŞAP EV ÇALIŞMALARI K-M-33
8.12.2009 3340 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 114
C Â R İ Y Â T/AKEVLER DENGE KULÜBÜ SÖZLEŞMESİ- K-M-32
7.12.2009 3431 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 113
HÂMİLÂT (YÜKLER) K-M-31
6.12.2009 3243 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 112
TESİR ÇİFTİ K-M-30
5.12.2009 3460 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 111
İfrat ve tefrit nedir?/2 AHŞAP EV K-M-29
4.12.2009 3577 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 110
İfrat ve tefrit nedir? K-M-28
3.12.2009 3750 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009 4115 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 108
MARKETTE SELEM UYGULAMASI K-M-26
1.12.2009 3371 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 107
Einstein Genel İzafiyet Nazariyesi K-M-25
30.11.2009 3380 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 106
KURAN MATEMATİĞİ K-M-24
29.11.2009 3330 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 105
SİSTEMATİK HATA K-M-23
28.11.2009 3469 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 104
FİZİK-3 K-M-22
27.11.2009 3479 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 103
ZELZELE İŞLETMESİ K-M-21
26.11.2009 3473 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 102
HIRSIZA CEZA-AHŞAPEVLER K-M-20
25.11.2009 4020 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 101
İNSANIN GÖREVİ K-M-19
24.11.2009 3364 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 100
FİZİK-2 K-M-18
23.11.2009 3351 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 99
Ş Â K İ L E- K-M-17
22.11.2009 3618 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009 3871 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009 3386 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 96
TEK UÇLU ŞEKİLLER-K-M-14
19.11.2009 3197 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 95
KURAN MATEMATİĞİ-K-M-13
18.11.2009 3329 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 94
KURAN VE İNŞAAT-K-M-12
17.11.2009 3318 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 93
TEDAYÜN AYETİ-K-M-11
16.11.2009 3987 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 92
AKEVLER İSTANBUL TÜKETİM KOOP. MUHASEBE USULÜ-K-M-10
15.11.2009 4030 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 4989 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 4995 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 89
SAĞLIKTA ONLU VE İKİLİ SİSTEMİN UYGULANIŞI-K-M-7
12.11.2009 4101 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009 3869 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 87
BİLGİSAYAR PROGRAMI-K-M-5
10.11.2009 3702 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009 3646 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009 3270 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 84
KUR’ÂN( OLASILIK VE) MATEMATİĞİ-2
7.11.2009 3352 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 83
KURAN MANTIK ve MATEMATİĞİ-1
6.11.2009 3659 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 7690 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 7549 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 7568 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 7685 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 8041 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 7595 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 7523 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 7586 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 7652 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 7451 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 7431 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 7690 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 7687 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 7948 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 13037 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.07.2009 9881 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.06.2009 8586 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.06.2009 8321 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.06.2009 5879 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.06.2009 8439 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.05.2009 8097 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.05.2009 8104 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.05.2009 8284 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.05.2009 9077 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.04.2009 8170 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.04.2009 8296 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.04.2009 8399 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.04.2009 9375 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.04.2009 8285 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.03.2009 7887 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.03.2009 8372 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009 9394 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.03.2009 7795 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.03.2009 7581 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009 8729 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.02.2009 5411 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.02.2009 5686 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.02.2009 5867 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.02.2009 5614 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.01.2009 5306 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.01.2009 5144 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.01.2009 5160 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.01.2009 5197 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.01.2009 5348 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 5169 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 5345 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 36
İSTANBUL’DA YAPILACAKLAR
6.12.2008 1535 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 35
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI – 4
27.11.2008 1373 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 34
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 2
13.11.2008 724 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 33
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 1
6.11.2008 761 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 32
İSTANBUL İMAR SENEDİ
1.11.2008 540 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 31
İSTANBUL’UN YENİLENMESİ
29.10.2008 558 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 30
İSTANBUL İMAR SENEDİ -2-ŞEMATİK
25.10.2008 605 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 29
İSTANBUL; YENİDEN YAPILANMA
16.10.2008 541 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 28
İSTANBUL’U KURTARMAK; AMA NASIL?
6.09.2008 479 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 27
FİYATLARIN TESBİTİ
1.09.2008 609 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 26
DEĞERLER
25.08.2008 614 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 25
PARA VE SENET POLİTİKASI
18.08.2008 504 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 24
SELEM SİSTEMİ ve KOOPERATİF MARKETİ
11.08.2008 614 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 23
FAİZLİ VE FAİZSİZ SİSTEMDE EKONOMİ
28.07.2008 643 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 22
AKEVLER KREDİLEŞME ORTAKLIĞI
21.07.2008 541 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 21
KREDİLEŞME, SENET, ÇEK,
7.07.2008 508 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 20
İŞLETME VE ORGANİZASYON
27.06.2008 534 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 19
S E N E T L E R
20.06.2008 590 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 18
İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU
13.06.2008 474 Okunma