Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009
3196 Okunma, 0 Yorum

KUR’ÂN MATEMATİĞİ ve TEFSİR / XXXI.. Ders

Üsküdar – İstanbul; 16 EKİM 1999

HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR

Kur’ân’da iki çeşit olaydan bahsedilmektedir: Biri hisabi olaylardır. Ay ve güneşin hesap ile olduğu bildirilmektedir. Buna karşılık bazı olayların gaybi olaylardan olduğu anlatılmaktadır.

Kur’ân bunlardan beşini bir arada saymaktadır:

  1. Dişinin neye hamile kalacağı,
  2. Kişinin nerede, nasıl ve ne zaman öleceği,
  3. Yağmurun nerede, nasıl ve ne zaman yağacağı,
  4. Kişinin ileride ne yapacağı,
  5. Felaketlerin ne zaman, nasıl ve nereden geleceği.

Hisabi olaylarda cüz’i bilgiler önceden bilinebilir. Güneşin, ayın, gezegenlerin, yıldızların ne zaman nereden doğacakları, hangi zamanda nerede bulunacakları önceden bilinmektedir. Ancak gaybi olaylarda kül olarak bilgiye sahibiz. Öleceğimizi biliyoruz. Kışın kar veya yağmur yağacağını biliyoruz. Doğacak çocuğun kız veya erkek olacağını biliyoruz. Ancak bunların ne zaman ve nerede olacaklarını bilmiyoruz. Hisabi olaylar olmasaydı bizim her hangi bir şey yapmamız mümkün olmazdı. Biz fail olmazdık. Gaybi olaylar olmazsa bizim irademiz söz konusu olmazdı. Demek ki, bir taraftan irade edebilmemiz için gaybi olaylara ihtiyaç vardır, diğer taraftan irademizi realize etmemizde de hisabi olaylara ihtiyacımız vardır.

Bir balon düşünelim, içinde bir çok moleküller değişik yönlerde hareket ediyor. Birbirleriyle çarpışıyor ve yönünü değiştiriyor. Her biri değişik zamanlarda ve değişik yerlerde duvarlara çarpıp geri dönüyor. Şimdi bunların içinde bir molekülün üzerine binelim, onunla beraber kronometremizi alalım ve saniye saniye hızlarını ölçelim. En küçük hızda geçen zamanları toplayalım. Sonra daha büyük zamanları toplayalım. Elimize çana benzeyen bir eğri geçer. Şimdi aynı denemeyi şöyle yapalım: Balondaki tüm molekülleri durduralım ve her birinin o andaki hızlarını ölçelim. Bu sefer molekül sayısına göre bir eğri hazırlayalım. En düşük hızdaki sayıdan başlayalım ve en büyük hıza çıkalım. Elde ettiğimiz çan eğrisidir. Hem de eskisinin aynı çan eğrisidir. Oysa değişik balonların çan eğrileri değişiktir.

Demek ki balon içindeki bir molekülün zaman içindeki kaderi bütün moleküllerin mekan içindeki kaderine eşittir. Dışarıdan müdahale olmadıkça bu kader değişmez. Biz bu kaderi sıcaklık ve basınç olarak ölçeriz. Her iki ölçü de hızla ilgilidir. Basınç moleküllerin ortalama hızlarına, sıcaklık ise moleküllerin ortalama hız karelerine eşittir. Bir molekülün zaman içindeki ortalama hızı da aynıdır.

Demek ki ortalama hızlar hisabidir. Ama bir anlık hız ve bir molekülün hızı ise gaybidir.

Topluluklar için de benzer kanunlar vardır. Bir topluluğun kültürü kişilerin ortalama karakterlerinden oluşur. Bir kişinin zaman içindeki karakteri bulunduğu topluluğa göre değişir. Bir kişinin bir andaki karakteri gaybidir. Ne yapacağı bilinemez. Mesela, pazarda oluşacak fiyat hisabidir. Arz ve talep kanunlarına tâbidir. Ancak bir kişinin patatesini ne zaman kaça satacağı ise gaybidir. Hesaplanamaz. İhtimaliyat hesapları ayrı ayrı gaybi olan olayların birlikte oluşturdukları hisabi sonuçları ortaya koyar.

Şimdi elimizde 10 000 moleküllü bir balonumuz olsun. Bir anda molekülleri durduralım ve hepsinin ilk hızlarını yönleri ile ölçelim. Her molekülün 3 koordinatı vardır, 3 de hız bileşeni vardır. Toplam 6 değişkene sahiptir. Demek ki 60 000 bilinmeyenli bir denklemler takımına sahibiz. Bu denklemleri zamana göre çözersek, her molekülün ne zaman nerede bulunduğunu hesaplayabiliriz. Demek ki Allah için gaybi bir olay yoktur. Gaybi olay bizim için söz konusudur. Çünkü molekülleri durdurup başlangıçta hız ve yerleri tesbit etmemiz mümkün değildir. Biz birini ölçtükten sonra diğerini ölçerken ilk molekülümüz yerini değiştirmiş olacaktır. Molekül sayısı kadar insan olsa ve molekül sayısı kadar da kronometremiz olsa bile, biz kronometreleri okuyup kaydetme arasında birlik sağlayamayız. Kaldı ki, ayrı ayrı molekül hızları ölçecek kronometremiz yoktur. Bunları yerleştirsek bile bu denklemleri yazıp çözecek gücümüz yoktur. Hiçbir bilgisayar bu kapasiteyi oluşturamaz.

Dahası da vardır. Dünyadaki bütün olaylar birbirini etkiliyor. Bizim tam çözüme gidebilmemiz için kâinattaki tüm moleküllerin ilk durumlarını bilmemiz gerekir. Bu da yetmez. Atomik olarak ortaya çıkan enerjileri ve kâinatın genişlemesini de bilmemiz gerekir. Öyleyse bizim için bunların bilinmesi mümkün değildir. Oysa kâinatta gerçekte gaybi olay yoktur. Her şey hisabidir.

“Kainatı var eden bilinçli midir, değil midir?” sorusu ile karşı karşıyayız. “Kâinatı var eden her zerrenin hareketini ayrı ayrı bilir mi” sorusu ile karşı karşıya kalırız. Bilinçli varlık olan insanı var eden elbette kendisi de bilinçlidir. Kâinatı da bilinçli olarak var ettiği kesindir. Çünkü her şey yerli yerinde ve nizamidir. Öyleyse O molleküllerin ayrı ayrı ne zaman nerede bulunacağını bilir. Bilmeyen var edemez. Bilmeyen dengeyi koruyamaz. Buraya kadar bir sorunumuz yoktur. Asıl sorun bundan sonra başlar.

Madem ki Tanrı, olacak her şeyi biliyor, o halde iradesi yoktur. Her şey kör kanunlar içinde yürüyor. Bizim de yapacağımızı şimdi biliyor. Bu durumda bizim irademiz nerede kaldı? Demek ki ya Tanrı her şeyi bilmiyor, ya da iradeli olay yoktur. Bizim mantığımıza göre bu böyledir. Bunu kendi mantığımız içinde çözmemiz mümkün değildir. Nitekim sonsuz sayıyı topluyoruz, sonlu değer veriyor. Mantığımız bunu kolay kabul edemez. O halde insan aklının bir sahası vardır. Ondan ötesini bilemez. Çünkü insan beyni bilgisayar gibidir. Televizyon renkli değilse siz onda renkli filmi renksiz seyretmek zorundasınız. Zaman bundan on milyar önce var edildi. On milyar yıl sonra da olmayacaktır. Ondan önce zaman ve mekan yoktu. Madde ve enerji yoktu. Ama Allah vardı. Allah’ın bizim zaman ve mekanımız dışında da var ettiği zaman ve mekan vardır. Allah zaman ve mekanın dışındadır. Bunun anlamı; O’nun için gelmiş ve gelecek hâl diye bir şey yoktur. Bir tren içinde zamanınız vardır. Çünkü bir taraftan diğer tarafa gidiyorsunuz. Oysa havadan bakarsanız, trenin geçmiş olduğu ve geçeceği yerleri bilirsiniz. Dört boyutlu uzaydan bizim geçmiş ve geleceğimiz bellidir. Yine de mekan içinde olduğunuzu unutmayınız.

İşte insan nasıl gaybi bilgileri bilmiyor ama Allah biliyorsa, iradi olayları da insan bilemiyor ama Allah biliyor. Matematiğin bize burada yardımı, sıfır ve sonsuz kavramlarını mantık dışı olmalarına rağmen var olmalarını göstermesidir.

0 ile 1 arasında 1sayı vardır. 0 dan sonsuza kadar sonsuz sayı vardır. Bunların tersleri 0 ile 1 arasında bir sayıya tekabül eder. O halde 0 ile 1 arasında sonsuz sayı vardır. Ama aralardaki sayıların toplamı 1 kadardır. Bunu insanın akl-ı selimi kabul etmez. Ama matematikte vardır ve hesaplar hayata uygun olarak oluşmaktadır. Bizim için matematikte belirsiz yerler vardır. Gaybidir. Ama gelişi bilinirse hisabidir. Bunlar şunlardır:

X*0=0 de X ne olursa olsun doğrudur. Keza   0/0=X      (1/0)/(1/0)=x      (1/0)-(1/0)=x     X^0=1

0^0=?    0^n=0   X^0=1 dir.   0^0=1 veya 0 dır.  Nereden yaklaşırsak o onun limitidir. Demek ki 1 ve 0 komşu sayılardır. Kumaşın bir yüzü gibidir.

 

GAYBİ  OLAYLAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الله عنده علم الساعة   و يـنـزل الغيث   و يعلم ما فى الارحام   و ما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا     و ما تدرى نفس باى ارض تموت   ان الله عليم خبير   (سـورة لقمان 34

   نفس نفس       ارض غدا        عليم خبير       (الساعة الغيث الارحام)      (عنده علم اى)   

  يعلم  ينزل        تدرى تدرى     تموت تكسب       الله الله   ماذا  ما         ما ما  ان ان  فىب  وووو

 ((2+2+2)+(3+3)+(2+2+2))+2=6+6+6+2=20      (1+1)+2 +2+(2+4)= 6+6=12       12+20=32    (32+1=33)

  (ءءءء 4 ههه 3حععععع 6 خغغ 3 )=16  (ك1 يييي 5 ىىىى 4 وووووو6) =  16       (فففبب  5  ممممممممم مم 11  )= 16

(نننننننن ننن11 ررررر 5 ) = 16   (لللللل ال ال ال  ال ) 10 اااااا6) = 16  (اااا) السسسسث 6  تت تت ت ة 6 دددد 4 ذززض  4 = 20

اااا 4

Kelimeler 6+6+6+2=20 ve 6+6=12 olmak üzere 32 adettir. “Mâzâ”yı iki kelime kabul  edersek 33 kelimedir. 100’ün üçte biri, kameri ve şemsi yılı aylar oranıdır.

Harfler (16+16+16+16 +16) + (16+4)+4 = 114   Kur’ân sûreleri kadardır.

                       

Allah, saatin ilmi kendisinde olandır. Ğaybı tenzil eder. Erhamda olanı bilir. Nefsin ise gadan neyi kesbedeceğine dirayeti yoktur. Nefsin hangi arzda mevt edeceğine de dirayeti yoktur. Allah, alim ve habirdir.

Allah felâkete ait bilgi sahibi olan kimsedir. Yağmuru indirmektedir. Döl yataklarında olanları bilir. Kişi ertesi gün ne yapacağını bilmez. Kişi nerede öleceğini de bilmez. Allah, bilendir ve bildirendir.

 

Şimdi Kur’ân’daki beş gaybileri müsbet ilme göre tahlil edelim:

  1. Anne yumurtalığında23 çift kromozom vardır. Babanın menisinde ise 22 çift benzer kromozom vardır. Bir X kromozomu anneninkine benzer. Bunun yanında küçük bir Y kromozomu vardır bu annenin yumurtasında bulunmaz. Erkeğin menisinde 500 000 den fazla nutfe (sperma) vardır. Bunun yarısı X kromozomlu yarısı Ykromozomludur. Bunlar yarışa girer ve birisi yumurtanın içine girer. Bir girdi mi yumurta derhal kalın bir duvar oluşturur ve diğerleri artık giremez. İşte ilk giren nutfe Xkromozomlu ise kadın kıza hamile kalır, Ykromozomlu ise kadın erkeğe hamile kalır. 500 000 yarışçının katıldığı bir koşuda kimin birinci olacağını bilmek mümkün olmadığı için kadının erkek çocuğa mı yoksa kadın çocuğa mı hamile kalacağı da hesaplanamaz. Bu sebeple gaybidir.
  2. Şimdi de yağmurun yağmasını ele alalım. Yağmur, denizlerden yükselen buharların rüzgar vasıtasıyla dağlara doğru sürüklenmesi ve orada havanın soğuyup yağmuru bırakması ile olur. Yer yüzü bir balon gibidir. On kilometrelik bir çevre içinde sulu hava harekâtı vardır. Yeryüzünün beşte dördüne yakını denizlerle kaplıdır. Denizlerin derinliği de on kilometredir. O da ikinci bir balon oluşturur. Güneş ekvatordaki havayı ısıtır ve yukarıya çıkar. Kutuplarda ise soğur ve aşağıya iner. Yukarıda sıcak hava ekvatordan kutuplara doğru eser. Aşağıda soğuk hava kuzeyden güneye doğru eser. Doğudan batıya doğru uzanan Himalaya Dağları kuzeyden gelen soğuk rüzgârın önünü keser, yükseltir ve sıcak hava ile karıştırır. İşte yağmurlar böylece yağar. Buralardan dağılan rüzgârlar her tarafı sular. Ant Dağları da güneyden kuzeye doğru uzanır. Gece ile gündüz arasındaki soğuk ve sıcak rüzgârları karıştırır. Böylece yağmura sebep olur. Balondaki moleküllerin hesabını bilmediğimiz gibi bir balon şeklinde olan hava tabakasının oluşturduğu yağmurları da bilmemiz mümkün değildir. Denizdeki su hareketleri hakkındaki bilgimiz de ancak ihtimaliyat hesapları içinde bilinmektedir.
  3. Yeryüzüne gelen felaketler çeşitlidir:1) Zelzele, 2) Kasırga, 3) Yangın, 4) Bulaşıcı hastalıklar, 5) Savaşlar. Bunların hepsi gaybidir. Hisabi değildir.  

Yer kabuğunun altında erimiş sıvı maden tabakası vardır. Karalar oralarda oturmakta ve yan yana yüzmektedirler. Himalaya Dağ Silsilesi kuzey yarım küresini ikiye ayırmaktadır. Mağma tabakasının da akışkanlığı vardır. Hava tabakası gibi yerin altındaki gömülen Himalaya ve Ant silsilelerine çarpmaktadır. O da bir sıvı balon gibidir. Orada da sıvı akıntıları vardır. Ant Dağları havanın dönmesini sağladığı gibi, mağma tabakası da kara tabakalarının 24 saatte bir dönmesini sağlıyorlar. Yani dünya etrafında dönmesinin etkisi vardır. Uydusu olmayan gezegenler kendi etraflarında ancak senelerinde bir güneşin tesiri ile dönerler. Karaların bu dalgalara etkisi ile sarsılması zelzeleyi oluşturur. Dalgalar gaybi olduğu gibi zelzele de gaybidir.

Kasırganın gaybi olacağı yağmur bahsinde anlatılmış oluyor.

Yangın da gaybidir. Bir kıvılcım, rüzgar ve yağmur şartları yangını doğurur.

Bulaşıcı hastalıklar mikrop veya virüsle taşınmaktadır. Kendileri hasta olmadıkları halde mikrop veya virüs taşıyabilmektedirler. Bütün insanların bedenlerinde her türlü mikrop ve virüs taraması yapılsa bile, her sahada hata ihtimali olduğu için ne zaman nerede hangi hastalığın çıkacağı önceden bilinemez. Kaldı ki AIDS gibi bir çok hastalıklar, bir kadının değişik erkeklerle birleşmesi sonunda virüs veya bakterilerde meydana gelen mutasyon sonucu üremektedir. Bu birleşmeler kontrol altına alınamıyor. O halde ortaya çıkacak virüsleri önceden bilme imkanı da yoktur. Bulaşıcı hastalık da gaybidir.

Nihayet kişiler arasındaki kavgalar ve savaşlar da kontrol dışındadır. Kontrol edilebilseydi zaten savaşa izin verilmezdi.

İşte Kur’ân bunlara saat demekte ve bunların gaybi olduğunu bildirmektedirler. Kâinatın ömrü 20 milyar civarındadır. Yarısını yaşamıştır. Sonunda ölecektir. Bu ilmen bilinmektedir. Galaksideki yıldızlar sürtünme sebebiyle birbirine yaklaşıyorlar. Sonunda kara delikte toplanıp tek parça olacaklardır. Yıldızlar hidrojen yağını tüketip ölü karanlık bir kâinat oluşacaktır. Canlılar inkıraz halindedir. Ölü dünyamız kalacaktır. Yer sürtünmeden dolayı güneşe yaklaşıp eriyip gidecektir. Bütün bunların yanında yer merkezinde bir patlama olup yeryüzü dağılabilir. Başka uzay cisimleri ile çarpışabilir. Ay sürtünme sebebiyle yere çarpıp yeri parçalayabilir. Hâsılı, pek çok çöküş yolları vardır. Ancak bunların önceden hesaplanması mümkün değildir. Âhireti getirecek olan saat gaybidir. Kimse önceden bildiremez. Sadece Allah bilir.

  1. Nihayet insan bir molekülün balonda hareketleri gibi topluluk içinde hareket ederek yaşar. Diğer insanlarla her gün karşılaşmaktadır. Onlarla etkileşmektedir. İnsanlar farklı yaratıldığı için etkileşim de farklı olmaktadır. Dolayısıyla gelecekte kişinin ne yapacağını bilmesi mümkün değildir. Siz kendinize bir yön çizeceksiniz. Bir hedefiniz olacaktır. Bu hisabidir. Ama uygulamada karşılaştığımız hallere göre sonuç alacaksınız. Bu gaybidir. Sosyalistlerin ve ateistlerin tek tip insan modeli bunun için sonuç vermemiştir. Bütün baskılara ve tedbirlere rağmen tek tip insan yetiştirilememiş ve 70 yıl içinde mazi olmuştur. 28 Şubat da bundan başka bir şey değildir. Bunlar topluluklara deneyimler kazandırır. Bu bakımdan yararları vardır.
  2. Ölüm de hisabi değildir. Dıştan gelen olaylarla insan hayatını kaybetmektedir. Dıştan gelecekleri kimse hesaplayamaz. Çünkü onların hepsi hisabi değildir. Ayrıca insan yaşlandıkça en zayıf noktadan patlama olmakta, mikrop ve virüsler orada başarı elde etmektedirler. Bu en zayıf nokta nerededir? Bunu bilmemiz mümkün değildir. Çünkü insanın genetiğine ve geçmişine bağlıdır.

Sonuç olarak “kâinat düzenihisabi ve gaybi olayların dengelendiği bir düzen içindedir. Gaybi olayların bileşkesi de hisabidir. İrade-i külliye hisabidir. İrade-i cüz’iye ise ihtimaliyat içinde gerçekleşiyor. Çan eğrisi deneylerle elde ediliyor. Ancak hesapla da elde edilmektedir. İslâm âlimlerinin bunların hesabını yapabilmeleri gerekir.


                                                                                                 Büyükl

ük  Ekseni

                                                                          S   Z

                                                                           a  a

                                                                           y  m

                                                                           ı   a 

                                                                                n

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 117
BORSA K-M-35
10.12.2009 3991 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009 3420 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 115
MUKASSİMÂT/2000 YILI AHŞAP EV ÇALIŞMALARI K-M-33
8.12.2009 3272 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 114
C Â R İ Y Â T/AKEVLER DENGE KULÜBÜ SÖZLEŞMESİ- K-M-32
7.12.2009 3345 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 113
HÂMİLÂT (YÜKLER) K-M-31
6.12.2009 3163 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 112
TESİR ÇİFTİ K-M-30
5.12.2009 3378 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 111
İfrat ve tefrit nedir?/2 AHŞAP EV K-M-29
4.12.2009 3483 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 110
İfrat ve tefrit nedir? K-M-28
3.12.2009 3666 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009 4032 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 108
MARKETTE SELEM UYGULAMASI K-M-26
1.12.2009 3288 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 107
Einstein Genel İzafiyet Nazariyesi K-M-25
30.11.2009 3298 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 106
KURAN MATEMATİĞİ K-M-24
29.11.2009 3252 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 105
SİSTEMATİK HATA K-M-23
28.11.2009 3389 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 104
FİZİK-3 K-M-22
27.11.2009 3394 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 103
ZELZELE İŞLETMESİ K-M-21
26.11.2009 3391 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 102
HIRSIZA CEZA-AHŞAPEVLER K-M-20
25.11.2009 3929 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 101
İNSANIN GÖREVİ K-M-19
24.11.2009 3290 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 100
FİZİK-2 K-M-18
23.11.2009 3270 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 99
Ş Â K İ L E- K-M-17
22.11.2009 3539 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009 3792 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009 3314 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 96
TEK UÇLU ŞEKİLLER-K-M-14
19.11.2009 3125 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 95
KURAN MATEMATİĞİ-K-M-13
18.11.2009 3252 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 94
KURAN VE İNŞAAT-K-M-12
17.11.2009 3236 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 93
TEDAYÜN AYETİ-K-M-11
16.11.2009 3909 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 92
AKEVLER İSTANBUL TÜKETİM KOOP. MUHASEBE USULÜ-K-M-10
15.11.2009 3969 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 4869 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 4887 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 89
SAĞLIKTA ONLU VE İKİLİ SİSTEMİN UYGULANIŞI-K-M-7
12.11.2009 4015 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009 3777 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 87
BİLGİSAYAR PROGRAMI-K-M-5
10.11.2009 3623 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009 3557 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009 3196 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 84
KUR’ÂN( OLASILIK VE) MATEMATİĞİ-2
7.11.2009 3269 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 83
KURAN MANTIK ve MATEMATİĞİ-1
6.11.2009 3569 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 7517 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 7376 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 7381 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 7508 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 7859 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 7414 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 7348 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 7409 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 7461 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 7277 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 7261 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 7502 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 7510 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 7752 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 12837 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.07.2009 9738 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.06.2009 8448 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.06.2009 8182 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.06.2009 5803 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.06.2009 8313 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.05.2009 7971 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.05.2009 7956 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.05.2009 8149 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.05.2009 8930 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.04.2009 8032 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.04.2009 8159 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.04.2009 8275 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.04.2009 9252 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.04.2009 8151 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.03.2009 7743 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.03.2009 8224 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009 9249 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.03.2009 7654 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.03.2009 7446 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009 8579 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.02.2009 5293 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.02.2009 5551 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.02.2009 5735 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.02.2009 5471 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.01.2009 5172 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.01.2009 5017 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.01.2009 5035 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.01.2009 5073 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.01.2009 5210 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 5042 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 5196 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 36
İSTANBUL’DA YAPILACAKLAR
6.12.2008 1505 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 35
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI – 4
27.11.2008 1348 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 34
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 2
13.11.2008 699 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 33
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 1
6.11.2008 733 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 32
İSTANBUL İMAR SENEDİ
1.11.2008 510 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 31
İSTANBUL’UN YENİLENMESİ
29.10.2008 524 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 30
İSTANBUL İMAR SENEDİ -2-ŞEMATİK
25.10.2008 576 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 29
İSTANBUL; YENİDEN YAPILANMA
16.10.2008 508 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 28
İSTANBUL’U KURTARMAK; AMA NASIL?
6.09.2008 451 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 27
FİYATLARIN TESBİTİ
1.09.2008 579 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 26
DEĞERLER
25.08.2008 586 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 25
PARA VE SENET POLİTİKASI
18.08.2008 478 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 24
SELEM SİSTEMİ ve KOOPERATİF MARKETİ
11.08.2008 583 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 23
FAİZLİ VE FAİZSİZ SİSTEMDE EKONOMİ
28.07.2008 611 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 22
AKEVLER KREDİLEŞME ORTAKLIĞI
21.07.2008 510 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 21
KREDİLEŞME, SENET, ÇEK,
7.07.2008 470 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 20
İŞLETME VE ORGANİZASYON
27.06.2008 503 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 19
S E N E T L E R
20.06.2008 562 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 18
İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU
13.06.2008 442 Okunma