Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
LAİK BİR ÜLKEDE İSLAMI YAŞAMAK VE YAŞATMAK
2.09.2015
7138 Okunma, 0 Yorum

 

Laik olan bir ülkede; seçimle başa gelmiş muhafazakâr bir hükümetin içkiyi yasaklaması, açık seçik giyinenlere para cezası vermesi gibi bazı İslâmî kuralları uygulatması toplumda bir huzursuzluğa, kin ve nefrete sebep olacaksa bu İslâmî kuralları hayata geçirmesi caiz olur mu? İslâmî hükümleri uygulamada nasıl bir yöntem izlenmelidir. Allah razı olsun.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 

Öncelikle şu mevzuda anlaşmamız gerekmektedir. Gerek içki tüketiminin, gerekse de açık seçik giyinmenin bazı müeyyidelere bağlanması insanlık kurallarındandır. Zira hayvanlar kendi tabii giysileri olan kürkleriyle yaratılmışlarken, insanlar ise giyinmeye muhtaç bir halde yaratılmışlardır. Tarih boyunca en ilkel kabul edilen insan topluluklarında bile insanlar bir şekilde bir şeyleri giysi olarak kullanmışlardır. Hatta denilebilir ki; insan, giyindiği ölçüde insandır. Zira insanlar giyinir, hayvanlar giyinmez. Bugün bile belgesellerde izlediğimiz bazı çıplak-yarı çıplak kabilelerde yaşayan insanların şehirlerde yaşayan insanlardan daha az gelişmiş ve geride olduğu herkes tarafından kabul edilegelen bir hakikattir. Eğer çıplak olmak daha modern ve daha medeni olmanın ölçüsü olsaydı, o zaman bu kabilelerin daha medeni olduğunu söylemek mümkün olabilirdi. Ama hiç kimse bunu iddia edebilecek durumda değildir. Demek ki, giyinmek ve giyinik olmak bizzat insanlık ve medeniyetin en bariz göstergesi olmaktadır.

 

İçki tüketimi ise, insana zarar veren şeylerdendir. İnsanı insan olmaktan çıkaran, aklını başından alan, insanı rezil-rüsvay duruma düşüren şeytan işi bir pisliktir. İçki ile sarhoş olan kimseler ne yaptıklarını bilmemekte, sarhoşluk içinde kavgalar etmekte, cinayetler işlemekte, direksiyon başına geçerek kazalar yapıp ölümlere sebep vermektedirler. Nasıl ki yine insanın aklını başından alan esrar ve eroin tüketimi yasak ise, içki de aynı şekilde yasak olmalıdır. Hollanda gibi bazı ülkelerde bunların hepsinin serbest olması bu hakikati değiştirmez. Her devirde her konuda yoldan çıkmış kavimler mutlaka var olmuştur. Sahih akıl ve makul bilim ölçülerine göre hareket edilmesi esastır. Bu iki ölçüye göre hususlar değerlendirilmeli ve ona göre kurallar konulmalıdır. Bu hususta doğru olan budur.

 

Bu izahatlardan sonra, şimdi gelelim İslâmî hükümlerin uygulanması mevzusuna:

 

Öncelikle, İslâm hem dindir, hem de düzendir. Bir din olan İslâm’ın emir ve hükümleri mü’min olanlar için bağlayıcı ve geçerlidir. Mesela, namaz kılmak, oruç tutmak her mü’mine farz iken, mü’min olmayanlar bunlarla sorumlu değildir. Bir düzen olan İslâm’ın emir ve hükümleri ise herkes için bağlayıcı ve geçerlidir. Mesela, içki içmek, esrar-eroin kullanmak, zina yapmak, hırsızlık yapmak gibi toplumsal düzene tekabül eden meselelerde İslâm’ın koyduğu emir ve yasaklar İslâm toplumunda yaşayan herkesi bağlamaktadır. Mesela Kur’ân’da hadd cezaları vardır, işte bunlar İslâm’ın toplumsal kurallarındandır. Yine bu kurallara kıyasla bazı toplumsal kurallar İslâm devleti tarafından konulabilir, uyulmaması halinde bazı cezalar öngörülebilir. Zira toplumsal düzenin tesisi ve korunması için kurallar şarttır.

 

Yusuf Sûresi 76. Âyette geçen “fî dînil meliki-hükümdarın dini” ifadesi, hükümdarın düzeni anlamındadır. Hükümdarın düzeni, hükümdarın toplumsal kanun ve nizam düzenidir. Bu âyetteki bu ifadeden din kavramının aynı zamanda düzen anlamına da gelmekte olduğunu anlamaktayız. İşte İslâm da hem din, hem de düzen olmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz mesele budur.

 

Eğer bir ülkede her manasıyla her alanda İslâm’ın emir ve yasakları uygulanabiliyorsa o ülke tam manasıyla bir İslâm Devleti’dir. Bu devlete karşı gelmek bağydir, cezası çok ağırdır. Böyle bir İslâm Devleti’nin hâkimiyeti altında yaşayan herkesin devletin kurallarına uyma vazifesi ve mecburiyeti vardır. İslâm düzenine uyarak yaşayan herkesin canı, malı, dini ve ırzı devletin koruması altındadır. Böyle bir düzenin korunması mü’minler üzerine farzdır. Bunlar temel prensiplerdendir. İslâm Devleti’nin kurulduğu coğrafyanın ve halkların şahıslarına münhasır olabilecek bazı farklı özellikler ve bunlara bağlı farklı uygulamalar konumuz dışındadır.

 

Laik olan bir ülkedeki uygulamalarda ise; içkinin yasaklanmasının İslâmî endişelerden dolayı değil, bizzat ilmî veriler ve insanî kaygılarla gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerekir. Zira buradaki yasaklama, insanın kendi evinde ve kendi halinde içki içmesine değil, içki içilmesi suretiyle toplumsal huzur düzeninin bozulmasına yönelik olmaktadır. Zaten İslâm Düzeni’nde de böyledir. İnsanın kendi evinde ve kendi halinde ne yaptığı kimseyi ilgilendirmemektedir, zira tecessüs yasaktır. Yasak olan içkili bir halde topluma karışmaktır. Aklı başında olmayan kimselerin topluma karışarak toplum düzenini bozmalarına yönelik alınan tedbirlerdendir. Nitekim tarih boyunca dünyada içkiyi yasaklamış veya tüketimini kurallara bağlamış pek çok hukuk düzenleri bulunmaktadır. Meselenin bu yönüyle düşünülmesi gerekmektedir.

 

Giyinmenin bazı kurallara ve asgari ölçülere bağlanması meselesinde ise; giyinmek insani bir eylemdir demiştik. Dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar sokakta çıplak olarak dolaşmamaktadırlar. Her toplumun kendisine has bile olsa bir giyinme kıstası vardır. Bu kıstaslara uymayanlar hakkında birtakım yaptırımlar ve cezalar devletler tarafından koyulabilmekte ve bu husus yadırganmamaktadır. Nihayetinde her toplum birbirinden farklıdır. Meseleyi bu yönüyle değerlendirdiğimizde, bir toplumda giyinik sayılmanın asgari ölçülere bağlanmasının ve bunlara uyulmaması halinde bazı yaptırımlar ve cezalar uygulanmasının akıl, mantık ve ilim ölçülerine uymakta olduğunu anlarız. Yine bunun da insani endişelerle olduğu gerçeğinin altını çizmek isteriz.

 

Eğer bir ülkede bazı kuralların uygulanması toplumda huzursuzluğa, kin ve nefrete sebep olacaksa, zaten o toplum bunun için hazır değildir demektir. Öncelikle toplumun bu işlere hazırlanması gerekmektedir. Bunun yolu belki eğitim, öğretimdir. Ama bazen toplumun hazır olup olmamasına bakılmaksızın bazı kuralların uygulanması tedbirleri de gerekmektedir. Zira toplumlar bu şekilde şekillendirilebilmektedir. Buradaki temel husus, konulacak kuralların toplumun genelinin kabullerine aykırı olmaması gereğidir. Zaten bir toplumun hukuku da, o toplumun genelinin çoğunlukla kabul edegeldiği kabuller manzumesidir. Hukuk düzeninin topluma çok ters düşmemesi gerekmektedir. Aksi taktirde kamu vicdanı tatmin olmaz, bugünkü gibi kan ağlar, yaralar bağlar. Hukuk, toplum vicdanının aynası olmak zorundadır.

 

İslâmî hükümleri uygulamada tedrici bir yöntem izlenmelidir. Zira günümüzde hiçbir toplum tam manasıyla İslâmî değildir. Toplumların sahih İslâm’a aykırı pek çok yönleri-kabulleri bulunmaktadır. Eğer meselemiz üzüm yemek yani toplumları sahih İslâm yolunda dönüştürmek ise, işe eğitimden başlamalıyız. Toplum eğitim ve öğretim yoluyla sahih İslâm anlayışına getirilmeye çalışılmalı, bunun yanı sıra toplumsal hukuk düzeni açısından, kanunlarla emir ve yasaklar konulurken de yine tedrici davranılmalıdır. Özellikle de getirilen kuralların akıl, mantık ve ilim ölçülerine göre konulduğunun insanlara izahının yapılması gerekmektedir. İslâm’da sahih akıl, doğru mantık ve makul bilim ölçüsüne uymayan hiçbir kural bulunmamaktadır. Zira hepsinin yaratıcısı Allah’tır. “Rahmân'ın yarattığında hiçbir düzensizlik bulamazsın” (Mülk, 3)

 

 


Çok Okunan Makaleler
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Birbirimizi Çok Seviyoruz Ancak Nişanlım Çok İlgisiz
17.11.2015 12374 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Karşılıksız Aşk Adama Çok Şeyler Öğretir
2.10.2015 9079 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
TÜRKİYE’DE SOL OYLAR RAY DEĞİŞTİRMİŞTİR
11.06.2015 8520 Okunma
1 Yorum 11.06.2015 11:46
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Uyumsuz İnsanla Evliliği Sürdürmek... Nereye kadar?
16.11.2015 7972 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zina Yapan Kişi Ancak Zina Yapanla Evlenebilir (Nur, 3)
12.11.2015 7828 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zaruretler Mahzurları Mübah Kılar
2.10.2015 7648 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
PEYGAMBERİN (SAV) HÜKÜM KOYMA YETKİSİ
21.08.2015 7499 Okunma
1 Yorum 25.08.2015 13:37
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
GAYRİMÜSLİMLERİN DUALARI KABUL OLUR MU?
21.08.2015 7184 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
LAİK BİR ÜLKEDE İSLAMI YAŞAMAK VE YAŞATMAK
2.09.2015 7138 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Flört mü, Evlilik mi? Flört Mutsuz, Evlilik Mutlu Eder
2.10.2015 7112 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Herkes Bana Tanıdık Geliyor, Korkuyorum
10.11.2015 6858 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İslâm'dan Uzaklaşan Adamla Yaşamak
10.11.2015 6809 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
HER ASIRDA BİR MÜCEDDİD GELECEKTİR HADİSİ HAKKINDA
21.08.2015 6714 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kafir Cinlerin Elinde Oyuncak Olan Ahlaksız Adam
10.11.2015 6542 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Psikolojik Baskıyla İstemeden Örtünmek
2.10.2015 6526 Okunma
1 Yorum 04.10.2015 01:23
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
SEÇİME GİDERKEN TÜRKİYE'DE SİYASET
9.06.2015 6498 Okunma
1 Yorum 09.06.2015 16:42
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tasavvuf Adına Ne Yapmalı? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
15.04.2010 6436 Okunma
2 Yorum 20.10.2015 01:26
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
BEYAZ TÜRKLER’İN SON KOZU
22.06.2015 6420 Okunma
1 Yorum 22.06.2015 14:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Müslüman Ülkede Yaşamak
2.10.2015 6364 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Gençlerin Sorunlarının Çözümü Evliliktedir
2.10.2015 6326 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Babam Beni Haklı veya Haksız Nedenlerle Sevmiyor
10.11.2015 6299 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Panteizm – Vahdeti Vücut Farkı (MESAJLAR'dan Pasaj
7.04.2010 6257 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
EVLİLİKTE SİYASİ FİKİRLER
2.09.2015 6233 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kafasında Bir Çok Şüpheler Dolaşan Adam
2.10.2015 6196 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
7 HAZİRAN SEÇİMİNİN GETİRDİKLERİ
10.06.2015 6115 Okunma
1 Yorum 10.06.2015 08:53
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Ailede Olağandışı Sorunlar
2.10.2015 6095 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İstihare İle Evlenmek, İstihare İle Evlenmemek
16.11.2015 6081 Okunma
1 Yorum 10.12.2015 22:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Eltisiyle İmtihan Edilen Genç Kadın Olmak
10.11.2015 6075 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
SELAMIN ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞKA YÖNÜ
21.08.2015 6046 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İman Yolundan Uzaklaştıkça Kalbi Daralan Adam
10.11.2015 5903 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kötü Alışkanlıkları Olan Adamın Oğlu Olmak
10.11.2015 5879 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Eşime Isınamadım, Çok İtici Geliyor. Acaba Sorun Nerede
16.02.2016 5797 Okunma
1 Yorum 18.02.2016 22:26
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Mahzurlar Mübahları Zaruri Kılar -Yeni bir Fıkıh Kuralı
12.11.2015 5792 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Batın İlmi ve İlmul Ledunni (MESAJLAR'dan Pasajlar
11.04.2010 5681 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
En Son Bilgiler Işığında Sigaranın Hükmü (MESAJLA
14.01.2010 5656 Okunma
4 Yorum 16.08.2018 13:59
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tarikat – Tasavvuf Farkı (MESAJLAR'dan Pasajlar)
10.04.2010 5644 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Hazreti Adem (as) Hakkında Bilimsel Kılıklı İnkarl
22.02.2011 5620 Okunma
1 Yorum 15.02.2011 12:52
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Vesile ve Tasavvuf (MESAJLAR'dan Pasajlar)
9.04.2010 5593 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Nitelikli Siyasetin Kodları (MESAJLAR'dan Pasajlar
25.02.2010 5554 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Hile-i Şer’iyye Ne Demek? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
13.04.2010 5554 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
ACABA GERİ DÖNERLER Mİ?
24.06.2015 5551 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Çok Eşlilik Meselesi (MESAJLAR'dan Pasajlar)
19.01.2010 5529 Okunma
8 Yorum 20.10.2015 01:43
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İyi Bir Evlat Değilim Buna Rağmen Annemden Şikayetçiyim
16.11.2015 5500 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şeriat – Tasavvuf İlişkisi (MESAJLAR'dan Pasajlar)
6.04.2010 5480 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tasavvufun Hakikati Peygamberin Sünneti (MESAJLAR'
8.04.2010 5367 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şeriatçı - Tarikatçi Tartışmasının İçyüzü (MESAJLA
12.04.2010 5363 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Meryem Niye Susmuştu? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
14.04.2010 5352 Okunma
1 Yorum 10.06.2010 14:57
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Salih Olmayan Mü'minler (MESAJLAR'dan Pasajlar)
26.01.2010 5303 Okunma
3 Yorum 03.02.2010 11:31
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Erdoğan'ın Yerinde BEN OLSAYDIM
15.04.2010 5135 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
EKMEK PARASI İÇİN
24.06.2015 5088 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Annelik Zordur. Zor Bir Anneye Sahip Olmak Daha Zordur.
16.11.2015 4847 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Başbakanın Yerinde BEN OLSAYDIM
20.01.2010 4750 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şımarık Bir Erkek Çocuğuyla Evli Olmanın Getirdikleri
16.11.2015 4456 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Sorunlar Bitmez, Evlilik Zamanını Geçirmemek Lazım
16.11.2015 4431 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Allaha Giden Yol (MESAJLAR'dan Pasajlar)
16.04.2010 4349 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Akıl Zeka Antizeka, Einstein İzafiyet, Zamanda Yolculuk
22.12.2015 4317 Okunma
1 Yorum 25.12.2015 22:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Ve Allah Kadını Yarattı. Peki Ama Ne İçin?
30.11.2015 4266 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Câhiliyye Müslümanları (Mesajlar'dan Pasajlar)
25.01.2016 4174 Okunma
1 Yorum 30.01.2016 14:22
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Bu Hayattan Bıktım, Hemen Ölüp Gitsem Diyorum
25.11.2015 4073 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Yurtdışında Yıllarca Tek Başına Yaşamanın Getirdikleri
24.11.2015 4063 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kim Hak Ehli, Kim Bâtıl Ehli, Nasıl Anlayacağız?
24.11.2015 3672 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kim Ne Derse Desin...
24.11.2015 3631 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Gerçek İlim Adamı Olmak Doğruyu Söyleyebilmekte Yatar
24.11.2015 3475 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Rabbe Kul Olabilmek Kulluğu Yerine Getirebilmekte Saklı
24.11.2015 3446 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İmanın Gereklerini Yerine Getirerek İmanda Kemale Ermek
10.03.2016 3410 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kendi Tanrısına Karşı Düşmanlık Besleyen Adam
30.11.2015 3407 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
En Büyük Pâye
24.11.2015 3400 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Mesele Doğru Oluğun Altında Bulunabilmektir
24.11.2015 3399 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Arada Nikâh Bağı Olmayan Sevgi Koskoca Bir Yalandır
24.11.2015 3397 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Twitter'ı Kapatıyoruz
24.11.2015 3378 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Postmodern İslam Hukuku, Postmodern İslam Hukukçusu
6.04.2016 3291 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Putin Böyle Giderse, Tarihe Geçen Bir Lider Olacak.
3.12.2015 3226 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kadının Gerçek İhtiyacı
24.11.2015 3094 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Çocukları Cehennemden Korumak ve Herkesin Kendi Şeytanı
8.12.2015 2997 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Allah'a Yine Allah'ın Öğrettiği Şekilde İnanmak Şarttır
28.12.2015 2746 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Evrim Teorisinin Çöküşü, Evrim İnanç Sisteminin Doğuşu
29.02.2016 2643 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Sizin İçin Resûlullahda Güzel Örnekler Vardır (Ahzab21)
1.03.2016 2612 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Yeni Anayasa ile Yeni Hukuk Anlayışı, Sorunlar Çözümler
15.02.2016 2468 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
BİR ALLAH DOSTU DER Kİ ...
28.08.2018 2399 Okunma
2 Yorum 29.08.2018 08:57
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zalimlerin Cezası Elbette Verilecek Ama Bize Düşen Şey
17.12.2015 2380 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Demokratik Türkiye İmparatorluğu Yeni Türkiye Vizyonu
1.07.2016 2284 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Artık Ne Kadar Dövünseniz Dövünün. Size Az Gelecektir
16.12.2015 2269 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Bir Baba'nın Hissiyatı ve Çok Mühim Bir İlâve
27.06.2016 2257 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Corpus Iuris Authenticus, Otantik Hukuk Külliyatı
22.02.2016 2127 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Din-i Mübin-i İslâmı Yüksek Hassasiyette Yaşamak İyidir
13.01.2017 1826 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Müslümanın Darwin'le İmtihanı
6.02.2017 1579 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
ÇOCUKLARI EVLENDİRME SEFERBERLİĞİ
10.01.2019 1405 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
KARAR İÇTİMASI
28.12.2018 1108 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Seçmen Davranışları Kadın Davranışları Gibidir
21.05.2019 978 Okunma