Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Sam Adian
HMR ve SONUÇ
16.3.2012
8127 Okunma, 19 Yorum

HMR Tartışmaları ve Sonuçlar:

 

Kur’an da geçen HMR ifadesi sebebiyle, bunun “Haram” sayılmasının İslam dünyasındaki sosyo-ekonomik etkilerinden yola çıkarak, ortaya çıkan kayıplara  ve Fütursuzca ortaya atılan iddiaların topluluğa verdiği zarar ve bu sebeple sosyolojik olarak dünyadan koparılmasına neden olan etkenlere dikkat çekmek istedik.

Hiçbir gerekçesi olmayan, Lafza uymayan, Allah’ın “haram” demediği bir şey için, bu kadar katı ve acımasızca topluluğu mahkum etmenin kimin haddi olduğunu bilmiyorum. Bildiğimiz şey, bu durumun Allah’tan olmadığıdır.

Tartışmalarda edindiğimiz izlenim ve çıkan sonuç itibariyle kısaca özetlemek gerekirse:

  1. HMR kelimesinin MAYA anlamına geldiği açıkça anlaşılmaktadır.
  2. Kur’an ın HMR e ISM (bir şeyi yapmaktan geri durmak, yavaşlamak) dediği açıktır.  
  3. HMR kelimesi.  Yusuf suresindeki “kâle ehaduhumâ innî erânî a’sıru hamrâ” (Yusuf 36) ayetinde geçen “a’sıru” kelimesine dayandırılarak “Sıkmak” olarak algılanmaktadır. Oysa bu kelimenin asıl manası “ezmek, dövmek”dir. “Sıkmak” olarak anlaşılmaya çalışılmasının sebebi ise, kanaatimizce “HMR sıkılan bir şeydir, şarap da sıkılarak elde edilir. Dolayısıyla bu üzüm şarabıdır” diyebilmek içindir.
  4. Yine Yusuf Suresi  41. Ayette geçen “Yâ sâhıbeyis sicni emmâ ehadukumâ fe yeskî rabbehu hamrâ” cümlesindeki  “yeski” kelimesi “Sulayacak” şeklinde çevrilmektedir. Halbuki bu kelime “sakilik yapmak” manasındadır. Yani HMR olan şeyi sunan demektir. Bu ayetteki mana kaymasının sebebi de yine HMR in sıvı bir madde olduğunu ispat gayretlerine dayanmaktadır.
  5. Nahl 67 ayetteki “Ve min semerâtin nahîli vel a’nâbi tettehîzûne minhu sekeren ve rızkan hasenâ” cümlesinde geçen “Sekeren” kelimesi “sarhoşluk" olarak değerlendirilmektedir.  Oysa bu kelimenin cümledeki anlamı “şeker” dir. Burada sarhoşluktan bahsedilmez. Bu ayete dayanılarak HMR in illetinin içindeki alkol oranı olduğunu vs. söylemek için çok çalışmak gerekir. Ayette bahsedilen şey bir tat elde edileceğidir, bu da güzel bir rızk olmasını anlaşılır kılar.
  6. Maide 90. Ayette “ricsun min ameliş şeytâni” geçen bu ifade “Şeytan işi pisliktir” şeklinde algılanmak istenmektedir. Böylece şeytanın işi olan bir pislik HMR dir denebilecektir. Oysa ifadeye baktığımız zaman burada kullanılan “rics” ifadesinin HMR’a değil Şeytanın ameline atfedildiği, dolayısıyla mananın “şeytanın kirli bir işi” şeklinde anlaşılması gerektiği açıktır. “rics” kelimesinin tekil kullanılmasının sebebi de budur. Ayet ancak, “şeytan bu yolla sizi kontrol eder” şeklinde algılanabilir. Bu bir uyarıdır. Kaldı ki bu ifade tekil kullanılmaktadır, fakat ayet Hmr, Meysir, Ensab ve ezlam demektedir. Yani üçten çoktur ve eğer pis olan şey bunlar olsaydı o zaman çoğul kullanılması gerekecekti.  Kaldı ki, Eğer bunlar pislik ise niçin “Alkolu dezenfektan olarak kullanıyorsunuz?” diye de sormak gerekir. “min” ise bu kirli işin şeytanın amellerinden bir kısmını gösterir. Dolayısıyla ayetin “kaçının” dediği şey, şeytanın pis/kirli işidir. Bu ifade HMR veya ayetteki diğer ifadelere atıf yapmaz.
  7. Domuz’un Haram edilmesi ve bunun da “şeytanın pis işlerinden” sayılmasına atfen, HMR’in de haram olması gerektiğini söyleyenler büyük bir delalet içindedirler. Domuza Haram diyen ve bunun da şeytanın pis işlerinden sayan Allah, HMR için “haram demeyi bilmiyor muydu?"
  8. Muhammed 15. Ayette “ve enhârun min hamrin lezzetin liş şâribîn” cümlede geçen “enharun min hamrin” ifadesi ne dayanılarak HMR in sıvı olduğu sonucuna ulaşılmaya çalışılmaktadır. Daha önceki yazılarımızda çeşitli uyuşturucu maddelerin içeceklere karıştırılıp kullanıldığının dönemin Arap toplumunda (mısır, sudan vs.) bilinen bir vakıa olduğunu yazmıştık.
  9. A’raf 157. Ayette geçen  “ve yuhıllu lehumut tayyibâti ve yuharrimu aleyhimul habâise” cümledeki “habise” kelimesi sebebiyle HMR in “rics” olduğu, “rics’in ise Habis” oduğu ve bu sebeple de Haram olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu çok şaşırtıcıdır. “Habis = Kötü huylu” manasındadır. Allah’ın “zehirli mantar yemeniz helaldir”(örnek) demesini herhalde beklemiyor olmalısınız. “Habis” kelimesi, bir şeyin pis/kirli olduğunu değil, o şeyin öldürücü olduğunu ifade eder. Bu inanılmaz bir tahriftir. Kaldı ki, Ayete dikkatle bakıldı zaman, Tayyibatın helal olduğu ancak içlerinden kötü huylu olanların haram olduğu söylenmektedir. Yani bir cins olarak anlaşıldığı zaman burada helallik asıldır.
  10. “HMR” rics’dir, bu vasfı ile de habistir, dolayısıyla haramdır” sonucuna varabilmek için herhalde büyük bir gayret göstermek, manayı terk etmek, lafzı tahrif etmek gerekir.

Bunların dışında, Lafza ait olmayan ve tamamen yorum niteliğinde olan gerekçeler ise kimi tıbbi, kimi de başka açıdan sakıncalar içeriyor olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, HMR denilen şey, (ayetteki diğer eylemler de dahil) tamamı bireysel eylemlerdir. Topluluğa şamil değildir.

Siz, bireysel bir hatayı topluluğa tahvil edip bu sebeple topluluğu mahkum edemezsiniz. HMR de bir zarar söz konusu ise bu zarar topluluğa değil bireye aittir. ISM (bir şeyi yapmaktan geri durmak, yavaşlamak) denmesinin sebebi de budur.  Herşeyden önce HMR den kastedilen şeyin ne olduğunu bulmak gerekir. (Bize göre bu DRUG’dur, mana ve tanım itibariyle bu kavramlar bütünüyle örtüşmektedir), bunun üzümden yapılmış şarap olmadığı çok açıktır. Bu bir yakıştırmadan ibarettir ve manayı tahrif etmek suretiyle elde edilmiş bir sonuçtur. HMR kelimesinin MAYA manasına gelmesi sebebiyle, şarabın da mayalanarak yapıldığı varsayımıyla bu kelimenin kastını tespit edemezsiniz. Mayalanarak yapılan pek çok şey vardır, ama onlara HARAM diyen yoktur. Ekmek de mayalanarak yapılır. Eğer bu mantıkla yola çıkarsanız, MAYA’nın kendisini de Haram saymanız gerekir. Niçin yasaklamıyorsunuz?

Domuz’un haramlığıyla kıyaslamak için ise Lafzı anlamamak gerekir. Herkes yemek yer. Herkes et yer.  Bu haram edilen şey topluluğu tümüyle etkileyen şeydir. Bireysel bir şey olmadığı için haramdır. Şeytanın pis işlerinden biri olduğu için değil. Kimileri Domuz eti ile HMR i karşılaştırmaktadır. Bunun imkanı yoktur. Domuz eti haramdır, HMR ise ISM dir. Domuz etini bu şekilde karşılaştırıp "ism"e indirgemek büyük bir talihsizliktir ve kanaatimizce sadece demogojiden ibarettir.

Yerleşik kabullerle hareket edildiğinde, HMR topluluğa maledilmiş bir eylem haline dönüştürülmüş, bu sebeple de topluluk mahkum edilmiştir. Üzüm ve bu meyveden elde edilecek ekonomik girdiler, sanayi ürünleri ve ticaret engellenmiş, Topluluk dünyadan ayrıştırılmıştır. Bireysel bir eylem veya hata topluluğa nasıl mal edilebilir? Buna kimin hakkı vardır? Allah’ın “Haram” demediği bir şeye “Haram” demek kimin yetkisindedir? Allah’ın Resulune vermediği bir yetkiyi kim kendisinde görebilir?

Diyebilirsiniz ki bu “sakınılması gereken bir şeydir”. Bu anlaşılır ve makul bir yaklaşım olur. Lafzın da söylediği budur ancak yine de “Haram” diyemezsiniz. Buna bir tahdit de koyabilirsiniz. Sarhoşluğu yasaklayabilirsiniz vs. Kaldı ki bunun için fazla uğraşmaya da gerek yoktur çünkü dünyanın hiçbir yerinde sarhoşluk veya alkolik olmak meşru değildir. İçkinin yasak sayılmadığı takdirde topluluğu oluşturan bireylerin tamamının alkolik olacağı varsayımı da bir halüsinasyondan başka bir şey değildir. İçkinin yasak olmadığı dünyanın diğer topluluklarında insanlar her gün sabah akşam alkol kullanmazlar. Pek çoğu hiç kullanmaz.

Fıkhın bu çerçevedeki yaklaşımını ve çelişkilerini de göz ardı etmemek gerekir. Üzümden yapılanı tümüyle “haram” sayarken, bunun dışında kalanların “sarhoş edinceye kadar” serbest bırakılmış olması manidardır. Elbette “metil alkol” “etil alkol” farkını burada tartışacak değilim. Bu uzmanlarının işidir. Ancak eğer bir ilminiz varsa, ve alkolde de bir sakınca söz konusu ise,bunu ilminizle açıklar ve insanlara bildirir, uyarırsınız. Hiç kimse kendisini “Rab” yerine koyup “haramdır” deme hakkına sahip değildir.

Bu yasağın tarihsel sürecini ve toplumsal etkileşimlerinin nedenlerini tartışacak değilim. Akıl sahipleri tarihi araştırabilirler. Ancak "dünyanın en yaygın uyuşturucusudur" yaklaşımında bulunanların da bilmesi gereken önemli bir şey vardır, kullanım oranının yaygınlığını değerendirirken kullanıcı oranıyla değerendirmek büyük bir hatadır. Kullanım şekli ile değerlendirmek çok daha sağlıklı sonuçlara ulaştırır.

Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu tehlike Üzümden yapılmış şarap veya alkollü içecekler değildir. Asıl tehlike gözardı edilmiş olan, cevaz verilmiş olan Uyuşturucudur, Steroitler ve diğerleridir. Yakın gelecekte bu sebeple dünyanın içine düşeceği buhranı, insanoğlunun karşılaşacağı felaketi görebilenler, HMR kelimesinden ne kastedilmiş olduğunu anlayacaklardır. Ne yazık ki o zaman çok geç olacaktır.

Vesseam

 

 

 

 


Yorumcu 
Yorum 
Lütfi Hocaoğlu
16.03.2012
17:08

Lisanul arabda dediğiniz kısım:

والسَّكَرُ: شراب يتخذ من التمر والكَشُوثِ والآسِ

Seker: Hurmadan, ve kökü çıkarılmış nebattan ve mersin'den elde dilen içecektir.

Dikkat edin üzümden elde edilen demiyor.

Sarhoş ettiği için bu isim verilmiştir. Lisanu-l arabdan devamını okursanız:

وهو محرّم كتحريم الخمر

Ve o hamr gibi haram edilendir.

"Nasara yensuru" çok güzel, ama bizim burda bir laf vardır: Bizim oğlan bina okur, döner döner bida okur.

İnşallah Nahive gelirsiniz, mübteda haber arasındaki ilişkileri öğrenir, ne zaman tekil, ne zaman çoğul olduğunu öğrenirsiniz, o zaman vardığınız hükümlerin nasıl yanlış olduğunu anlarsınız.

Saygılar

Sam Adian
16.03.2012
17:25

Aynı bölmde tatlandırıcılığından da sözediliyor

Nahv? Nereye gelelim, Molla Cami'ye mi? Molla Guraniye mi?

Sanırım bir yanlış anlaşılma var: mesele gramersel hatalarla ilgili değildir. mesele mana'nın deneyimlenmesidir.

Siz eğer sırf gramer böyle diye bir mana veriyor ve bu verdiğiniz mana realite ile çelişiyor veya doğal olmayan sonuçlara varıyorsa bunu düşünürsünüz. Vardığınız sonuçlar mantıklı da olmalıdır aynı zamanda. Bizi anlayışımız böyledir,

Diyorsunuz ki. meysir pisliktir. şimdi meysir'in pislik olabilmesi mantıklı mıdır? Kumar, kağıt zar nasıl pislik olur? Efendim bu teşbihdir dediğniz zaman iş çığırından çıkar.

Kaldı ki, "rics" kelimesi sadece pislik/kirlilik anlamına gelmez. Nefret, iğrençlik de ifade eder.

Şimdi "Şeytanın iğrenç işleri veya şeytanın pis işleri" demek mi daha doğrudur, "şeytanın pisliği" demek mi?

Lütfen meseleye bir de bu açıdan bakınız.

Sizin orda ne derler bilemiyorum tabii, sizin oğlan bina okur döner döner yine okur

Belki alışkanlık yapar kimbilir :))

Sam Adian
16.03.2012
17:29

Lisan-ül Arab ile ilgili de bir sorun var:

manayı bütünüyle Lisan-ül Arab'a bağlamak da doğru değil. Çünkü islam tarihinin ISTILAH çalışmaları da lisan-ül Arab dadır. Yani ISLAH edilmiş manalardır çoğunlukla.

Avamil ya da Maksut yeterli olur mu :))

Lütfi Hocaoğlu
16.03.2012
17:46

Yine çelişkiler.

Yani rics olan helal midir?

Avamil, maksut yeterli olabilir, ama yeterli olmamış. Tekrarda fayda var.

Lütfi Hocaoğlu
16.03.2012
17:51

Ayetin ifadesi ne ise odur. Ayet sizin realitenize uymuyor diye anlamını tahrif edemezsiniz.

Meysır de Hamr da ricstir. Ayette bu gayet açıktır. Gramersel olarak da açıktır.

En sıradan bir Arapça bilen bine bunu açık ve net anlar.

Ama sizin realiteniz şarabı haram yapmama ise ayetin ifadesini kabul etmezsiniz ve metnini değil ama anlamını tahrif edebilirsiniz. Sizi bağlar.

Sam Adian
16.03.2012
17:56

"döner döner yine okur" diyordunuz :))

Yeniden gözden geçiririz tabii

"Rics"in helal mi haram mı olduğunu tartışmak anlamsız olur. Rics kendi başına bir şey ifade etmez. pislik helal midir haram mıdır veya iğrençlik helal midir haram mıdır. bu yersiz bir şey olur.

HMR veya Meysir veya diğerleri helal mmidir haram mıdır deresniz ona verilecek cevap ISM dir.

Bunların ISM olması şeytanın ricsinden dolayı değildir. Bunların kendi niteliklerinden ötürüdür.

mesele budur

saygılar

Lütfi Hocaoğlu
16.03.2012
18:00

Allah selamet versin,

Hamr makalemde bunları açıkladım. Niçin haram olduğunu da yazdım.

Siz helal diyebilirsiniz, sizin içtihadınızdır. Sizi bağlar. Size uyanları bağlar. Bizi bağlamaz.

Gereksiz tartışmalara gerek yok. Bizim ve sizin delilleriniz ortada. İsteyen istediğine uyar.

Saygılar.

Sam Adian
16.03.2012
18:08

Haklısınız,dileyen dilediğine uyar

Ancak, Allah'ın haram demediği bir şeye "haram" demek ne kadar yanlışsa, Manayı tahrif etmeye çalışmak da o kadar yanlıştır.

En doğrusunu Allah bilir, biz kendi gerçeklerimize göre değerendirir ve anlarız. Bizim anlayışımız Kur'an ı mümkün bütünüyle ve tamamen olduğu gibi anlamak yönündedir. Haramı helal yapmak değil. Kaldı ki biz hiç bir yerde helaldir de demedik. Dediğimiz, bunları ISM dir. Dikkat edilmesi gereken şeylerdir.

saygılar

Hakan Kandal
22.03.2012
23:51

Eroin sadece ism'dir, insanları iyilik yapmaktan alıkoyar!? Domuz eti haramdır, eee nye haram? nasıl hamrı domuz eti ile kıyas edersizin, olabiler mi? İlkokul 1 zekası bile bize şunu söyler. Eroin insanları öldürür, sakat bırakır, insan olmaktan geri bırakır, domuz etinin öldürdüğünü, sakat bıraktığını görmedim,duymadım, batılıların yüzyıllardır domuz etini yedikleri malum. Zararlarının eroin ile kıyaslandığı bir durum olabilir mi? Boşver eroini, sigara, seni öldürür başkalarını da öldürür, zararı domuz eti ile karşılaştırılabilir mi? Hamr için drug örneği verip sonra da sadece ism'dir nasıl haram edip rablık taslarsınız demek kargaları bile güldürmez mi? Ya verdiğin komik örneğe pardon dyceksin ya da kendinle çelişmeyip ism haramdan çok daha kötüdür dyceksin.

Sayfa: 2 / 2 (19 Yorum)Prev1[2]Next


YorumYap

Çok Yorumlanan Makaleler
Mete Firidin
Kuran'da Kölelik
27.12.2013 49259 Okunma
86 Yorum 08.01.2014 17:16
Lütfi Hocaoğlu
Fahişe ve Fahşâ
20.8.2015 28109 Okunma
81 Yorum 16.09.2015 00:08
Mete Firidin
Hz. Adem’in Kaburgası
25.4.2012 13613 Okunma
59 Yorum 28.04.2012 13:42
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.5.2012 10625 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Mete Firidin
Miras ve Kelale Ayetleri
13.2.2014 17843 Okunma
53 Yorum 28.02.2014 13:04
Sam Adian
FINANSMAN MESELESI VE ZEKAT
8.11.2012 20289 Okunma
45 Yorum 18.11.2012 00:41
Mete Firidin
Nuh’un Gemisi ve Cudii
12.1.2014 14579 Okunma
45 Yorum 05.02.2016 23:06
Sam Adian
IŞLEVSIZ TANRI...!
9.9.2012 10596 Okunma
42 Yorum 18.09.2012 01:06
Sam Adian
KAT'a ve NEFY - KAVRAMLAR
7.4.2012 7976 Okunma
34 Yorum 10.04.2012 09:17
Sam Adian
EN IYI ANAYASA YAZILI OLMAYANDIR.....
7.7.2012 8979 Okunma
34 Yorum 10.07.2012 22:30
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.7.2012 10038 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Mete Firidin
Adem'in ve Havva'nın Hatası
2.3.2014 19129 Okunma
34 Yorum 10.03.2014 00:48
Süleyman Karagülle
ABD Başkanlık Seçimi
19.11.2016 26076 Okunma
33 Yorum 19.12.2016 21:41
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.7.2012 8083 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Mete Firidin
Amen ve Senetin
15.11.2012 25678 Okunma
31 Yorum 30.11.2012 13:47
Harun Özdemir
Evlenme hakkı üzerine
11.7.2012 7859 Okunma
30 Yorum 18.07.2012 19:12
Lütfi Hocaoğlu
Bilgisayardan Kuran Öğrenmek. Ruhu-l Kuran Projesi
1.8.2009 9526 Okunma
29 Yorum 19.02.2020 10:01
Mete Firidin
Nuh’un Üvey Oğlu!
25.10.2015 19630 Okunma
28 Yorum 12.01.2020 17:30
Sam Adian
SOSYAL KAPITALIZM.
21.3.2012 10232 Okunma
27 Yorum 23.03.2012 04:25
Mete Firidin
Homohabilis Havva ve Havvalar
20.4.2012 20707 Okunma
27 Yorum 15.04.2020 09:47
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.8.2012 7109 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.1.2013 15955 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Sam Adian
KAT'A ve NEFY
31.3.2012 9671 Okunma
24 Yorum 11.04.2012 01:44
Sam Adian
BIR EYLEM OLARAK ZINA
14.7.2012 20520 Okunma
24 Yorum 24.07.2012 09:50
Sam Adian
Varlığın Rabbi....
28.8.2012 7964 Okunma
24 Yorum 05.09.2012 10:43
Mete Firidin
Nutfetin Emşâcin (99)
14.5.2013 20759 Okunma
24 Yorum 17.05.2013 15:16
Sam Adian
DARB-I MESEL VE YETKI GASPI
8.3.2012 6589 Okunma
22 Yorum 11.03.2012 16:10
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 8574 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.2.2015 12808 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Mete Firidin
El Tur ve Tur-i Sina?
24.3.2013 25604 Okunma
20 Yorum 15.05.2020 20:10
Sam Adian
HMR ve SONUÇ
16.3.2012 8127 Okunma
19 Yorum 22.03.2012 23:51
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.6.2014 5855 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Sam Adian
HAMR ve HUMR
25.2.2012 39089 Okunma
18 Yorum 10.01.2020 12:34
Sam Adian
HADIM'DAN ZINAYA
12.7.2012 7163 Okunma
18 Yorum 13.07.2012 10:00
Özer Ataç
Karagülle ile oruç tartışması
7.8.2012 6314 Okunma
18 Yorum 17.08.2012 18:42
Mete Firidin
Şeriata Göre Kadınların Dövülebilmesi?
16.3.2014 13312 Okunma
18 Yorum 20.03.2019 10:45
Mete Firidin
Kuran’da Tasavvuf ve Lahid Köklü Kelimeler
8.5.2014 9368 Okunma
18 Yorum 10.05.2014 11:22
Süleyman Karagülle
D E R G I !
29.4.2017 4355 Okunma
18 Yorum 16.05.2017 08:11
Sam Adian
YAPISAL ILKELER - KARAR MEKANIZMALARI
29.3.2012 6092 Okunma
17 Yorum 31.03.2012 20:26
Harun Özdemir
Adem Tiflis'te insan oldu!
26.6.2012 7068 Okunma
17 Yorum 05.07.2012 21:40
Mete Firidin
Cennetteki Khamr
28.5.2015 12447 Okunma
17 Yorum 29.05.2015 19:00
Sam Adian
SLT ve SISTEM Toplu değerlendirme ve cevaplar
19.2.2012 6317 Okunma
16 Yorum 24.02.2012 01:08
Sam Adian
UTANMAZLIK ZINA MIDIR?
13.7.2012 8395 Okunma
16 Yorum 14.07.2012 21:14
Mete Firidin
Adet Görmekteyken Kadın Namaz Kılabilir mi?
14.6.2018 5422 Okunma
16 Yorum 17.04.2020 16:27
Sam Adian
EKIMUS SALAT - Namaz bir Ritüel midir?
1.2.2012 12205 Okunma
15 Yorum 03.05.2020 12:00
Sam Adian
RIBA VE EKONOMI
7.3.2012 8391 Okunma
15 Yorum 09.03.2012 06:04
Mete Firidin
Lut Kavmi Homoseksüel Değildi!
3.8.2014 24309 Okunma
15 Yorum 03.12.2017 03:35
Mete Firidin
Rahmet ve Şeriat
19.3.2012 5777 Okunma
14 Yorum 27.03.2012 21:05
Mete Firidin
Hamr ve Humr
12.4.2012 7601 Okunma
14 Yorum 02.05.2012 15:51
Mete Firidin
Âdemoğlu Şeytanın Halifesidir
22.3.2019 3557 Okunma
14 Yorum 27.03.2019 17:22