ADİL DÜZEN PARTİSİ TÜZÜĞÜ
Süleyman Karagülle
1182 Okunma
PARTİLERİN GİDERLERİ

İKİNCİ BÖLÜM:

GİDERLER

 

Giderlerin Yapılmasında Yöntem:

Madde-48) Partinin bütün giderleri tüzelkişilik adına yapılır. Teşkilatların bağlı bulundukları üst kademelere gelir-giderleri hakkında hesap vermeleri  altı ayı geçemez.

 

 

Sorumluluk:

  Madde-49) Partide parti başlıklı kağıt taşıyıp yetkililer tarafından imzalanmayan ve mühürlenmeyen hiçbir yazı ve beyan partiyi bağlamaz, sadece yazanları ve beyan verenleri bağlar. Partinin il, ilçe ve belde kararları kendilerini bağlar. Tüzüğe veya kanunlara aykırı hareket etmeleri halinde üyeler parti hakemlerine başvururlar, kanunlara ve tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranışları hakemlere tespit ettirebilirler.  Hakemler, mevzuat çerçevesinde işlem yaparlar. Bu tespit belgeleri ile savcılıklara duyuruda bulunulabilirler. Savcıların taleplerini hakemler değerlendirirler. Parti hakemleri gerekli kararları alırlar.

      Partiyi protokolde, her kademedeki başkanlar veya başkanların görevli kıldığı kimseler temsil ederler. Parti temsilcilerinin protokoldeki davranışları partiyi ilzam etmez. Parti kendi tüzük ve anlayışına aykırı protokol kurallarına ancak yasal zorunluluk varsa iştirak eder.

      Partiyi Büyük Kongre kararları, Merkez Karar Kurulu kararları ile parti genel başkanının başlıklı kağıtlardaki imzalı yazıları bağlar. Şifahi beyanlar kişisel olup, parti içinde ancak hakemler nezdinde dava edilebilir.

  Başkanlık yazıları başkan ve bir yürütme kurulu üyesinin imzası ile geçerli olur. Sorumluluk ikinci imzaya aittir, birinci imza  sorumluluğun kime ait olduğunu göstermesi içindir. Başkan ikinci imza taşımayan bir yazıyı parti adına yazamaz. Çift imza taşıyan yazılardan başkan sorumlu olmaz. Tek imzalı yazılarından ise şahsen sorumlu olur.

    Yürütme kurulu üyelerinden kalkınma sorumlusu olmayanlar başkan yardımcısı olarak görev yaparlar. Vekâlet ise karar kurulu defterinde yazılmak şartıyla geçerli olur.