ADİL DÜZEN PARTİSİ TÜZÜĞÜ
Süleyman Karagülle
1389 Okunma
GENEL ESASLAR

 

 

 

 

ADİL DÜZEN PARTİSİ

 

 

 

 

 

 

TÜZÜK

 

 

 

 

ADİL DÜZEN PARTİSİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ KISIM:

GENEL ESASLAR

 

Kuruluş:

Madde-1) Adil Düzen Partisi; sonunda isim ve adresleri yazılı kişiler tarafından Türk hukuk mevzuatı ve özellikle 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine göre bu tüzük ile yönetilmek üzere ................. tarihinde kurulmuştur.

Genel Merkezi Ankara'dır.

Partinin kısaltılmış adı “ADP” olup amblemi köşeleri ve kutupları sarı, mavi, turuncu, lacivert, kırmızı, mor ve ortada yeşil renklerle belirlenmiş beyaz zemin ve etrafı siyah bantla çevrilmiş düzgün sekiz yüzlü veya küre şeklinden ibarettir.

 

Adil Düzen Partisi’nin kuruluş amacı:

Madde-2) Partinin gayesi insanlığın karşılaştığı kara, su, hava ve her türlü kirliliğe; insanlığın irsi sağlık dejenerasyonuna; atom, biyolojik, kimyasal ve tahrip edici silahlanmaya; anarşik patlamalara ve Türkiye’nin içinde bulunduğu enflasyon, işsizlik, açlık, borçlanma, yolsuzluk, rüşvet, baskı, anarşi ve benzeri hastalıklara karşı bunlardan kurtulmak için çare arayanları bir araya getirip ortak çözümleri üretmekten ibaret olup, partinin kendisine ait başka hiçbir ideolojisi yoktur. Tüzük ve programda belirtilen hususlar, kurucuların mevzuat içinde görüşlerini arzetmekten ibaret olup bu görüşleri tartışmaya açmışlardır. Partinin hedefi sorunlara çözüp üretip uygulayacaklara destek olmak ve şartlar oluştuğu takdirde özellikle koalisyonlar yoluyla uygulamaktır.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin dağınık ve çelişkili mevzuatını Anayasa’nın değişmez maddelerinin ilkeleri doğrultusunda ulusal uzlaşma içinde birbirine ve müspet bilime uyumlu mevzuat haline gelmesine katkıda bulunmaktır.

 

Ulusal iradenin gerçekleşmesine katkı:

Madde-3) ADP, SPK’nun 3 üncü maddesinde belirtilen hususlarda, özellikle ulusal iradenin oluşmasını sağlayacak demokratik bir toplum ve devlet düzeninin ulusal anayasa doğrultusunda gerçekleşmesinde diğer partilerle birlikte hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

 

İlke ve inkılâplar:

Madde-4) ADP, Siyasî Partiler Kanunu’nun 4 üncü maddesinde siyasî partilerin vazgeçilmez niteliğini belirleyen ilke ve inkılâpları, "Hakimiyet-i Milliye", "Kuvay-ı Milliye", "Vahdet-i Kuvva" ve "Müspet İlim" ilkeleri içinde değerlendirir.

  Hakimiyet-i Milliye’yi (Ulusal Egemenliği); insanlık içinde devletin kayıtsız şartsız bağımsızlığı ve yönetimin demokrasi içinde cumhuriyet ile yapılacağı;

  Kuvva-yı Milliye’yi (Ulusal Kuvvetleri); devletin Türk ordusu tarafından korunacağı ve ülkenin borçlanmadan kendi bağımsız ekonomisi ile kalkındırılacağı;

Vahdet-i Kuvva’yı (Kuvvetler Birliğini); “kuvvetler dengesi” olarak ilmî, siyasî, meslekî ve dinî örgütlerin çoğulculuk içinde, ulusun ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü bozmadan ve yerinden yönetime saygılı olarak, merkezin devleti savunma ve koruma gücünü zayıflatmadan kuvvetler dengesinin korunması;

Müsbet bilimi; ülkeyi ve ulusu "muasır medeniyetin fevkine çıkarmada" da yanlız müsbet bilime dayanılacağı, devlet yöneminde müsbet bilimin dışında herhangi bir inanç ve anlayışın egemen kılınamıyacağı şeklinde anlar.

ADP, bu ilkeleri içtenlikle savunur.

 

Ulus ve ülkenin bölünmez bütünlüğü:

Madde-5) ADP, Siyasî Partiler Kanunu’nun 5 inci maddesi 3 üncü fıkrasında belirtilen, ulusun ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve devletin bağımsız varlığını koruyan hükümlerin tümüne uyar. Bölünmez bütünlüğü; parçalanmama ve dağılmama biçiminde anlar. Bunu yerinden yönetime; ilmî, dinî, meslekî ve siyasî grupların çoğulculuk içinde oluşmalarına, serbest sözleşme sistemine ve çok kültürlülüğe mani bir hüküm olarak yorumlamaz.

 

 

 

Üyelik ve üyelikten çekilme:

  Madde 6) ADP, üyeleri dışında hiçbir güce dayanmaz; buna özellikle itina gösterir. ADP’ye bu tüzük ve parti programını benimseyen herkes, kanunun aradığı şartları haiz ise, üye olabilir.

ADP, belli bir görüşü veya çözümü halka zorla empoze etmez, kesinlikle dayatmaz. Ülke sorunlarına çözüm arayanları bir araya getirerek buluşturur ve ortak çözümler üretmelerine imkan sağlar. Böylece ortaya çıkacak ortak çözümleri Türk Ulusu’na arzederek, seçimlerde bu çözümleri uygun gören vatandaşlardan oylarını ister. Meclise girsin girmesin ürettiği ortak çözümlerini diğer siyasî partilere arzeder ve uzlaştıkları  ortak çözümlerde onlara yardımcı olur, dışardan veya yönetime katılarak destek verir. Aldığı oy oranı ne olursa olsun, kendi tek başına iktidarı hedeflemez. Her türlü uygulamaların oransal temsil sistemi içinde ortaklaşarak, işbölümü içinde yapılması gerektiğini kabul eder ve savunur.

     Siyasî parti üyelerinin veya çevrelerinin ve yakınlarının çıkarlarını değil, ülkenin ortak çıkarlarını hedefleyip üyelerine herhangi bir özel çıkar sağlamayı hedeflemez ve asla bu tür vaatlerde bulunmaz. Aksine davrananlar partiden çıkarılırlar.

Yörelere göre kalkınma ve savunma projeleri üretir, ancak bunu bütün yöreler için dengeli imkanlarla gerçekleştirileceği, yörelere farklı işlem yapılamayacağı hususunu göz önünde bulundurarak yapar.

 

Teşkilat:

Madde-7) ADP, merkez il ve ilçe kademelerinde kongre, başkan, karar kurulu, yürütme kurulu, yönetme kurulu ve disiplin kurulundan oluşur.