İctihad Kapısı Kilitli Değildir Ama Kapalıdır
916 Okunma, 0 Yorum
Mehmet Şevket Eygi - Milli Gazete
Emine Hocaoğlu

22 ARALIK 2012

Dinin kaynağı nakil ve nastır, akıl değildir.

1. Akıl kaynak değil alet ve vasıtadır. Aklı olmayanın dini de yoktur.

2. İctihad kapısı kilitli değildir, kapalı tutulması uygun görülmüştür.

3. Şeriat elden gitmiş, din ve iman tehlikede, böyle bir devirde ictihad yapmaya yeltenmek cinnettir.

4. Müctehid, tabakat-i fukahanın en üst derecesidir.

5. İcazeti olmayan kişiden din alimi ve fakih olamaz.

6. Alimliğin ve fakihliğin en alt derecesi ve rütbesi olan müftüler ancak muteber kitapları kaynak göstererek fetva verebilirler, asla ictihad yapamazlar.

7. İcazeti, ehliyeti, liyakati olmayan bir kişiden fetva alınmaz.

8. Dinî bir meseleyi öğrenmek isteyen Müslümanın niyeti şu olmalıdır: Bu konuda Allah, Kur'an, Peygamber, Sünnet, Şeriat ne diyor?

9. İctihad, dinin hükümlerini öğrenip onlara uymak maksadıyla yapılır. Dini kendimize uydurmak için yapılacak ictihadlar, verilecek fetvalar batıldır.

10. Mevrid-i nasta ictihada mesağ yoktur yani kesin dinî konularda ictihad kesinlikle yapılamaz.

11. Fıkhı inkar edenlerin ictihadları da fetvaları batıldır, onlara kulak asılmaz.

12. Bu devirde müctehid derecesinde alim ve fakih yoktur.

13. Mezhepsizlik İslam dinini ve Şeriatini tehdit eden en vahim ve yıkıcı bid'attir.

14. Şu anda dört hak mezhep (fıkıh sistemi) vardır, beşincisi yoktur.

15. Hak mezhepler usûlde, temelde, esasta bir ve beraberdir, sadece ayrıntılarda farklılık ve çeşitlilik vardır ki, o da rahmanî bir zenginliktir.

16. Mezheplerin hükümleri ve kolaylıkları karışık olarak uygulanamaz. Bu, dini oyuncak etmektir ve sapıklıktır.

17. İslamın ana caddesi, Sevad-ı Âzamı, doğru yorumu olan Ehl-i Sünnetin ulema ve fukahası ictihad kapısının kapalı tutulmasına karar vermiş, mezhepsizliği ve telfik-i mezahibi kötülemiştir.

18. Peygamberimiz (Salat ve selam olsun ona) Kur'anı kendi re'y ve hevası ile yorumlayan kimseler Cehennemliktir buyurmuşlardır.

19. İslam düşmanları fıkhı bazı beyinsiz Müslümanlara yaktırmak istiyor. Fıkhı yıktırmak için de Sünneti inkar ettiriyor veya hafife aldırıyor. Sünnet gidince fıkıh da elden gider.

20. Türkiyenin Sünnî çoğunluğu, Osmanlı İslam anlayışı yolunda gitmelidir.

21. Sapık reformcular Sünniliği yıkmak için en fazla Ebu Hanife hazretlerine ve Hanefî fıkhına saldırıyor.

22. Sünnî Müslümanlar bütün reformcuları, modernistleri, bid'at cereyanlarını, ılımlı İslam projelerini, Fazlurrahmancılığı, BOP'çuluğu, Kemalist ilahiyatçıları reddetmelidir.

23. Bir reformcu, bin doğru bilginin yanına on bozuk inanç ve bilgi koyduysa, ona asla güvenilmez.

24. Kader, imanın altı temel şartından biridir. Kaderi inkar eden sapıktır.

25. Allahın izniyle yapılacak şefaati reddenler bid'atçidir, onlara güvenilmez.

26. Ashab-ı kiramın (Allah onların hepsinden razı olsun) bazısını tenkit eden, onları tahkir eden, küçülten kimseler en azından bid'atçidir.

27. Âhir zamanda Mehdi'nin çıkacağı, mânevî tevatürle sabittir, inkar edenler bid'atçidir.

28. Âhir zamanda İsa aleyhisselamın nüzul edeceği de mânevî tevatürle sabittir, inkar edenler bid'atçidir.

29. Zalim diktatörlere velî diyenler sapıktır.

30. Zaruriyat-ı diniyeyi inkar edenler sapıktır.

31. Allah katında tek hak ve doğru din İslamdır kesin hükmünü inkar ve tekzib edenler kafirdir.

Yazının devamı için; http://www.milligazete.com.tr/makale/ictihad-kapisi-kilitli-degildir-ama-kapalidir-259002.htm

Yorum:

Kapalı Olmamalıdır

Eskiler içtihat kapısının kapalı tutulmasını uygun görmüşler. Bu bana göre  doğru değildir. Sanki bu içtihadın yapılmaması doğruymuş gibi birde bunu yazmaktadır.

Ayrıca M.Şevket Eygi böyle bir devirde içtihat yapmaya yeltenmek cinnettir  demektedir. Bu sözü nasıl söylüyor aklım almıyor. Kuran hakkında bilgisi olan bu kişinin bunu söylemesini çok acı buluyorum. İçtihat olmadan Kuran  günümüz sorunlarına nasıl cevaplar verebilsin. İçtihat olmadan yaşam ve ibadetlerimiz paralellik göstermediğinden  sıkıntı burada başlamaktadır. İşte o zaman İslam, Kuran gerçeklikten uzak, sadece namaz, oruç ve iyi insan olmakla sınırlandırılıyor. Halbuki tüm hayatımızı Kuran'a göre ayarlamalıyız. Bunu da yaparken pozitif ilimler ışığında bir çok ilim sahibi kişilerle birlikte içtihatlar oluşturulmalıdır. Bu oluşturulan içtihatların tutarsızlıkları olmamalıdır.

İçtihat olmadığı için herkes kendi bildiği doğruları insanlara kabul ettirmekle uğraşacaklardır. Zaten içtihat yapılmadığı için şu an bizim toplumumuz bu haldedir.

Sadece dini meseleler değil, tüm meseleleri öğrenmek isteyen Müslümanların niyeti önce Allah, Kuran, Peygamber, sünnet ve şeriat ne diyor olmalıdır.

Bu devirde müçtehit derecesinde alimin ve fakihin  olmadığını nereden biliyor?  Bu konuda bir araştırma yapıldı mı? Bana göre alim de fakih de vardır. Bunlar açıklanmıyor, halkımıza duyurulmuyor. Ayrıca alim ve fakih için iyi bir eğitimin olması gerekir. Bu da Kuran ilimlerinin yanında pozitif ilimlerinin de öğretilmesiyle oluşacaktır.  

Bugün kullandığımız hukuk sistemimiz bu dört  mezhep göz önüne alınaraktan hazırlanmadı. O halde beşinci bir mezhebin olmamasının bir sakıncası yoktur. Zaten o dört mezhepte bir çok mezhebin arasından günümüze kadar gelmiştir. Kuran'a dayalı beşinci bir mezhep olabilir. Onun kabul görmesini bırakın topluluk karar versin.

 

 

Emine Hocaoğlu


Sayı: 184 | Tarih: 23.12.2012
Yusuf Kaplan
Tekno-paganizm ve estetize"kıyamet terörü"
Teşhis tamam da tedavi nezaman?
1272 Okunma
Ali Bülent Dilek
Ahmet Hakan
Bıyık boyu, ense tıraşı, favori uzunluğu falan
Ayrıntıcılık
1257 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Mahir Kaynak
İçeriden mücadele
Dış Politika
1198 Okunma
2 Yorum
Süleyman Karagülle
Mehmet Barlas
Düşünce hayatımızda "Dön baba dönelim" modeli
Kel başa şimşir tarak!
978 Okunma
Tayibet Erzen
Hüseyin Gülerce
ABD'de Türkiye lobisi doğuyor
Dünya'da nasıl tanınalım?
943 Okunma
Zafer Kafkas
Mehmet Şevket Eygi
İctihad Kapısı Kilitli Değildir Ama Kapalıdır
Kapalı Olmamalıdır
916 Okunma
Emine Hocaoğlu