ADİL DÜZEN PARTİSİ PROGRAMI
Süleyman Karagülle
1063 Okunma
SORUNLARIN TESPİTİ VE ÇÖZÜMLERİ

IV. BÖLÜM

SORUNLARIN TESPİTİ VE

ÇÖZÜMLERİ

 

Sorunların tesbiti:

Madde-25) Her Türk vatandaşı  karşılaştığı bir sorunu bir sayfalık yazı ile siyasi partilerin herhangi bir ilçe merkezine sunar. İlçe merkezi aynı konulardaki başvuruları, başvuranlara bildirerek ortak metin oluşturur ve sıralama uslu sözcülerini seçtirip il merkezine gönderir. İl merkezi aynı konuda değişik sorun isteğini almışsa sözcülerine birleştirerek verir, il sözcülerini seçtirir ve genel merkeze gönderir. Genel merkeze aynı konuda değişik sorun çözüm isteği almışsa bunları il sözcülerine birleştirerek verir ve parti sözcüsünü seçtirir.

 

Sorunlar Merkezi:

Madde-26) Devlet Planlama Teşkilatı içinde bağımsız çalışan bir “Sorunlar Merkezi(SM)” kurulur. SM, DPT’nın tüm imkanlarından yararlanma yetkisine sahiptir. SM’nin başkanını Cumhurbaşkanı atar. SM üyelerini, siyasi partiler aldıkları oy oranında seçerler ve yirmi üyeden oluşur.

 

Sorunların İletilmesi:

Madde-27) Siyasi partiler sorunları ve çözüm isteklerini Sorunlar Merkezi’ne gönderir. SM değişik partilerden aynı konuda sorunu çözme isteği gelmişse parti sözcülerine birleştirir ve tek metin haline getirir. Bu sözcülerin masraflarını partiler karşılar. Partilere bunun için bütçeden tahsisat yapılır.

 

Ön Proje  Tahsisatı:

Sorunlar Merkezi yirmiye yakın sorunları birleştirerek sıralama yapar ve ön proje tahsisatını talep etmek üzere bakanlar kuruluna gönderir. Başbakan önerilerden önceliklerine göre hükümete getirir ve bakanlar kurulu kararı ile ön proje tahsisatını ayırır. Bütçeye bu hususta konan tahsisat hükümet kararları ile kullanılır.

 

Ön Proje Yarışması:

Sorunlar Merkezi ön proje yarışmasını açar. Çözüm önerileri yaklaşık on sayfa olarak hazırlanır. Ön projede, projenin maliyeti belirlenir. Çözümler, enflasyona sebep olmayacak şekilde kredilendirilir, geri dönüş veya karlılık şartı aranmaz. Kredi altın değeri üzerinden faizsiz olarak verilecektir. Projeler çoğaltılıp katılanlara gönderilir ve katılanlar kendilerine göre bunları sıralarlar. Bir kimsenin aldığı telif sıralarının tersleri toplanarak telif derecesi bulunur. Sıralama yaparken sapmadaki azlığa göre yapılan sırasının tersi alınarak takdir derecesi bulunur. Takdir derecesi ile telif derecesinin toplamı yarışma derecesini belirler.

 

Yarışma Ödülü:    

Ön proje tahsisatının yarısı, yarışma derecelerine göre bölüşülür, diğer yarısı ise önerileri birleştirme komitesine verilir. Önerileri birleştirme komitesi üç kişiden oluşur. Biri telif birincisi, diğeri takdir birincisi olur. Başkanlarını ise kendileri ittifakla seçerler.

 

Ön Proje Önerisi:

Önerileri Birleştirme Komitesi, Sorunlar Merkezi üyeleri ile danışarak ön projeyi hazırlarlar. Bu şekilde hazırlanan projelere merkez üyeleri sıralama yaparak Bakanlar Kuruluna arz ederler. Bakanlar Kurulu ön projede belirlenmiş proje hazırlama masraflarını karşılamak üzere tahsisat ayırır.

 

Ön Proje İhalesi:

Projelere girebilme yeterliliği, ön proje komitesi tarafından verilir. Katılanlar merkez üyeleri tarafından sıralanarak birinci belirlenir ve projenin yapımına başlanır. Projenin denetimi ve kabulü ön proje komitesine aittir. Proje bedeli ön projede gösterildiği kadardır, artırma veya eksiltme yapılmaz.

 

Projenin Kabulü:

Proje önce ön proje komitesince kabul edilir. Merkez üyeler tarafından sıralanır ve hükümete arz edilir. Hükümet de krediyi ayırır.

 

Uygulama İhalesi:

Uygulama ihalesine girebilme yeterliliği proje yapan firmalarca verilir. Ön proje komitesi sıralayarak merkeze arz eder. Merkez üyeleri sıralayarak birinciyi seçer. Böylece proje onlara ihale edilmiş olur. Projenin denetlenmesi proje müellifine aittir. Ön proje komitesi projenin seyrini ve gidiş hızını ve enflasyona etkisini denetleyip  Sorunlar Merkezi’ne rapor eder.

 

 

 

İstihkaklar:

Proje merkez üyelerinin istihkakını projedeki başarılarına göre Bakanlar Kurulu belirler ve bütün üyeler eşit olarak istihkak eder. Bu en büyük devlet memurunun aldığı miktarı aşamaz. Ön proje komitelerin alacakları istihkaklar ise her proje için ayrı olmak üzere Sorunlar Merkezi üyeleri tarafından belirlenir. Bu harcanan kredinin oranı belirlenir. Proje kontrol firmasının payı ise ön projede tespit edilir.

 

Hukuki Denetim:

Madde-28) Sorunlar Merkezi üyelerinden herbiri, ön projenin yetersizliği, projenin yetersizliği, ihale edilen firmanın yetersizliği, enflasyona sebebiyet vereceği, işlerin yürümediği, sorunların çözülemediği ve yolsuzluğun yapıldığı gibi konularda her zaman hakemlere gidip dava açma hakkına sahiptir. Kararlar kesin olmakla beraber, işin düzeltilmesi halinde davacı üyenin onayı veya yeni hakemler kararı ile faaliyete devam edilir. Yeni hakemler heyetinde eski hakemler yer alamaz.