ADİL DÜZEN PARTİSİ PROGRAMI
Süleyman Karagülle
1068 Okunma
GEÇİŞ DÖNEMİNDE HUKUK SİSTEMİNİN KAPSAMI

II. BÖLÜM

GEÇİŞ DÖNEMİNDE HUKUK

SİSTEMİNİN KAPSAMI

 

Kuvvet Düzeni:

Madde-4) Devlet kuvvete  dayalı olarak silahla kurulur ve korunur, hukuk düzeni ile yaşar ve gelişir. Kuvvet düzeninde kuvvetli olan haklıdır. Üstler astlara hükmeder. Sorumluluk ortak olup  hüküm sonuçlara verilir.

Hukuk düzeninde haklı olan kuvvetlidir. Hakim olan mevzuattır. Merkez hakim değil hadimdir. Sorumluluk şahsi olup hüküm davranışlara verilir. Savaş barış içindir. Kuvvet düzeni hukuk düzeninin kurulması ve korunması içindir. Savaşta tüm ülke, barışta askeri eğitim ve savaşa hazırlık yerleri, ordular tarafından kuvvet düzeni içinde yönetilir. Savaşta bu Anayasa ve Ek Anayasa’nın hükümlerinin uygulanma zorunluluğu yoktur. Aksi belirtilmemişse askerlikte de Anayasa ve ek anayasa hükümleri uygulanır.

 

  Devlet Başkanı:

  Madde-5) Devlet başkanı Türkiye Büyük Millet  Meclisi tarafından muvazzaf veya emekli orgeneraller arasından seçilir. Bir orgeneralin başkanlığa adaylığını koyabilmesi için mecliste grubu bulunan bir siyasi parti tarafından aday gösterilmesi gerekir. Ordu komutanlarını atamak, görevlerinden almak, savaşa başlatmak, savaşı durdurmak, Ordular arasındaki ihtilafları ordu ile sivil arasındaki ihtilafları çözmek devlet başkanın görev ve yetkisindedir.

 

Askeri Danışma Meclisi’nin Oluşması:

  Madde-6) Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde emekli ve görevli orgenerallerden oluşan Askeri Danışma Meclis oluşturulur. Devlet başkanı, savunma ile ilgili Bakanlar Kurulu kararları ile Kanunları bu meclis ile istişare ettikten sonra  imzalar veya geri çevirir. Askeri Danışma Meclis üyeleri parlamenterlerin özlük ve dokunulmazlık haklarına sahiptir. Fakat yolluk haklarından yararlanamazlar. Askeri Danışma Meclisi’ne devlet başkanı komuta eder.  Başkomutan devlet başkanıdır.

 

Askeri Yükümlülük:

    Madde-7) Her Türk vatandaşı barışta en çok otuz ay askeri hizmet yapmakla yükümlüdür. Herkes ordusunu kendisi seçer. Kendi oturduğu bölgesinin ordusunda askeri hizmet yapamaz. Askerlik hizmeti yapmayanlar bedel öderler. Bedelli olan seçimini yirmi yaşından önce yapması gerekir. Bedel yirmi yaş ile altmış üç yaşları arasında yıllık olarak ödenir. Bedelliler nöbetli olabilirler ama nöbetliler sonradan bedelli olamazlar. Bedel miktarını Askeri Danışma Meclisi tespit eder ve yirmi yaştakilere uygulanır, sonra kişiler için artırılıp eksiltilemez. Askeri eğitim gören temel ehliyetliler erbaş, ilk ehliyetliler astsubay, orta ehliyetliler subay, yüksek ehliyetliler üstsubay ve üstün ehliyetliler general rütbesi ile askerlik hizmetlerini yapabilirler. Üst  rütbelere orduları içinde yükselirler. Orgenerallik kadrosu ordu sayısının iki katıdır. Yaş veya ölüm sebebiyle kadro boşalması halinde orgeneral olmak isteyen korgeneraller dünya görüşleri ve yönetimle ilgili görüşlerini belirttikleri on sayfalık birer rapor hazırlayıp mecliste grubu bulunan siyasi partilere takdim ederler. Partiler güçlerine göre sıralayıp seçim yaparlar.  Devlet Başkanı’nın onayı ile orgeneral olurlar.

 

Askeri Bütçe:

     Madde-8) Orduların gelirleri Anayasa’da belirtilmiş olup meclislerin eksiltme yetkileri yoktur. Bütçe, Askeri Danışma Meclisi tarafından yapılır. Gelirler, askeri hizmete katılmayanların bedellerinden,  gümrüklerden,  sivil bütçe gelirinin beşte birinden ve orduların iç tüketimleri için yaptıkları iç üretimden oluşur. Kendi ürettiklerini iç ve dış pazarlara satamaz. Gümrük vergileri ayni olarak alınır ve beşte birden fazla alınamaz. Yükümlülerin rızaları ile değerleri de alınabilir.

      

Ordular:

Madde-9) Türkiye; Samsun, Bursa, İzmir ve Adana’da deniz,  İstanbul, Erzurum, Diyarbakır ve Van kara, Konya, Kayseri ve Afyon hava orduları olmak üzere onbir yakın savunma ve Ankara’da uzak savunma olmak oniki orduya sahiptir.  

İstanbul ordusu  Balkanlardan, Erzurum ordusu  Kafkasya’dan, Van ordusu Doğu’dan, Diyarbakır ordusu Güney’den gelecek saldırıları durdurur. Karşı taarruzlarla uzaklığı bin kilometreyi geçmemek üzere işgalde bulunabilir ve oralarda barışçı devleti  tesis ederek sınırlara çekilir. Türkiye topraklarına toprak ilhakı veya Türkiye’den toprak verilmesi meşru değildir.

Samsun  Karadeniz’den, Bursa Boğazlardan, İzmir Ege Denizi’nden, Adana Akdeniz’den gelecek saldırılara karşı koyar. İkibin kilometrelik saha içinde deniz çıkarması yapabilir. Barışçı devlet kurarak geri döner.

Hava orduları üç bin kilometrelik sahaları etkisi altında tutar ve buralara hava indirmeleri yapabilir. Barışçı devlet kurarak geri döner. Savaş meşru sebeplere dayanmalıdır ve hakemler kararı alınmalıdır.

Ankara Ordusu tüm yeryüzü ve uzayı dövebilir.

 

      Hizmetler:

Madde-10) Ocaklarda nöbetleşe gözetleme yapılarak tabii afetler veya beşeri saldırılar olduğunda bucak haberdar edilir. Bucakların köylerinde koruculuk nöbetleri  tutulur. Halk kendi köyleri dışında nöbetler tutar. Tabii afetlere ve ani saldırılara karşı koruculuk teşkilatı ile korunur. İllerin ilçelerinde jandarma hizmetleri yapılır. İç güvenlik jandarma teşkilatı ile karşılanır. Halk kendi illerinde kendi ilçeleri dışında  jandarma hizmetini ifa eder. Buradaki hizmetlerle askerlik hizmetlerinin toplamı altmış ayı geçemez.

 

Olağanüstü Haller:

  Madde-11) Sel, yangın, zelzele, afet, bulaşıcı hastalık, iç ve dış ani saldırılara bucak başkanının komutasında askeri düzen içinde karşı konur. Bunun için kişiler başkanın emri ile mallarını verirler ve emeklerini koyarlar. Sonra malların bedelleri ve emeklerinin ücretleri verilir. Doğan zararlar bucak halkınca bölüşülerek tazmin edilir.

 

Bucakta Sıkıyönetim:

Bir bucakta hukuk düzeni korunamazsa bucak başkanı tarafından sıkıyönetim ilan edilerek ilçe merkezinden jandarma birliği çağırılır. Sivil yönetim çekilir ve birlik sıkıyönetimle güvenliği sağlar. Sonra bucak başkanın kararı ile geri çekilir, yönetimi sivile devreder. Sıkıyönetim ocakların içine davetsiz giremez. Sıkıyönetim komutanı halkı istihdam edebilir ve mallarını kullanabilir; fakat, hizmetler ücretlendirilemez. Mallardaki artma ve eksilme katılanlar arasında bölüştürülür. Cana gelen zararlar tazmin edilir.

 

İlde Sıkıyönetim:

Bir ilde iç güvenlik tesis edilemezse il başkanı tarafından sıkıyönetim ilan edilerek  bölge merkezinde bulunan ordudan askeri birlik davet edilir ve yönetim askeri birliğe devredilir. Güvenlik sağlandıktan sonra il başkanının kararı ile askeri birlik geri çekilir. Sıkıyönetim bucak başkanlarının daveti olmadıkça bucaklara giremez. Erkekler istihdam edilebilir ve il ve ilçe merkez bucaklarındaki mallara el konabilir. İl başkanının kararı ile askeri birlik geri çekilir. Mal ve canlar tazmin olunur. Ücret verilmez. Artma ve eksilme il erkeklerine aittir.

 

Seferberlik:

Devlet başkanı ülkenin bir kısmında ve tamamında seferberlik ilan edebilir. Seferberlik bölgeler halinde ilan edilir. Seferberlik hallerinde illerin, bucakların ve ocakların içine kadar sıkıyönetim kuralları ile yönetilir. Kadınlar dahil herkes bütün malları ile ordu komutanının emrindedir. Seferberlik halini kaldırmak da başkana aittir. Kaldırılması halinde mal ve canlar için sıkıyönetim kuralları uygulanır. Mallar ve canlar tazmin edilir. Artan mallar kadın ve erkekler arasında bölüşülür. Askerlik hizmetine katılan erkekler kadınların iki mislini alırlar. Seferberlik hallerinde sivil yönetim askeri yönetimin emrindedir.

            

Savaş:

Savaş hallerinde tüm imkanlarla düşmana saldırılır. Ölümler tazmin olunmaz. Alınan ganimetler savaşçılar arasında bölüşülür. Düşmanın girmediği topraklar seferberlik hukukuna tabidir. Düşmanın girdiği topraklar geri alınınca ganimet olur. Savaşta tahliye edilen kadınlar da bölge içinde erkeklerle aynı hukuka tabi olurlar.

                      

Birlikler:

       Madde-12) Üç er bir timi, üç tim ve bir onbaşı bir mangayı oluşturur. Üç manga ve bir astsubay bir takımı ve üç takım ile bir karargah mangası bir bölük oluşturur. Üç bölük ve bir binbaşı taburu ve üç tabur ve bir karargah bölüğü bir alayı, üç alay ve bir general bir tugayı, üç tugay ve bir alay bir tümeni, üç tümen ve bir korgeneral  kolorduyu, üç kolordu ve bir karargah  tümeni Orduyu oluşturur.

Dört deniz ordusu, deniz kuvvetleri komutanlığını, dört kara ordusu kara kuvvetleri komutanlığını ve  üç hava ordusu ile bir uzak savunma ordusu hava kuvvetleri komutanlığını oluşturur. Bunların  komutanı Devlet başkanıdır. Başkomutan da devlet başkanıdır. Atadığı korgeneraller veya Orgeneraller kurmay başkanlıklarını yaparlar.

 

Zaptiye:

Her ilin kendi halkından jandarma teşkilatı vardır. İlçeler de bölükler halinde teşkilatlanmıştır. İl merkezide bir alay seviyesindedir. Komutan il başkanıdır. İl başkanlığına askerlik eğitimini yapmış ve yüksek tahsilli kişiler aday olabilir. İl başkanı, il halkı tarafından seçilir. Askerlik hizmetlerinden muaf olur.

         

Koruma:

Köylerde koruma mangaları vardır. Bucakta bir bölük oluşur. Koruma birliğinin başkanı bucak başkanıdır. Bucak başkanı en az orta öğrenimini görmüş ve askerlik eğitimini yapmış olanlar arasından seçilir. Askerlik ve jandarmalık hizmetinden muaf olur.

        

Manga:

Ocaklarda erkeklerden oluşmuş bir manga vardır. Komutanı ocak başkanıdır.

 

Silah Taşıma:

    Madde-13) Ocaklarda askerlik hizmetini yapan herkes kısa namlulu silah taşıyabilir. Başkan kendisi otomatik tek kişinin kullanacağı tüfek taşıyabilir. Bucakta askerlik hizmeti yapanlar ocakları dışında iken tek kişinin kullanabileceği her türlü silahı taşıyabilirler. İllerde jandarma birlikleri  güdümlü olmayan silahları  bulundurabilirler. Güdümlü silahların kullanılması ordulara aittir. Bucaklar keşif uçakları bulundurabilir, iller savaş helikopterleri kullanabilirler. Savaş uçakları kullanmak ordulara aittir. Her türlü savunma silahı bulundurmak serbesttir. Saldırı silahları ise bu esaslara göre kıyasla tespit edilir. Kıyas hakemlerce yapılır.

 

İç Güvenlik Dengesi:

        Madde-14) Bölgeler, ilçeler ve köyler merkezden yönetilir; yerli olmayan silahlı güçlerle korunurlar. İl, bucak ve ocaklar yerinden yönetilir ve iç işlerinde bağımsızdırlar. Dışardan korunurlar. İl, bucak, ocak ve evlere yol, elektrik, su ve haberleşme benzeri alt yapılar tek kanalla ulaştırılır, gerekli görülmesi hallerinde hakemler kararı ile ekonomik ablukaya alınır. Girişler yasaklanır, çıkışlar serbest bırakılır. Teslim olmaya zorlanır. Hukuk düzeninde içlerine girilemez.

 

Yer Değiştirme Hakkı:

        Madde-15) Herkesin geçici veya devamlı yer değiştirme hakkı vardır.  Hukuk düzeninde suçlu da olsa kimse çıkıştan alıkonamaz. Girişler ise siyasi partilerden birinin kefaletinde serbesttir. Çıkış gümrüğü istenemez. Girişte en çok beşte bir ayın olarak gümrük alınabilir. Zararlı maddeleri taşımak değil kullanmak suçtur. Bunlar müsadere edilebilir.

İllerin nüfusu 300.000’den az  1.000.000’dan fazla olamaz.  Bir bölge 7 ilden az ve 20 ilden fazla olamaz. Bir bucağın nüfusu 3.000’den az ve 10.000’den fazla olamaz. Bir bucak 7 köyden az ve 20 köyden fazla olamaz. Kentlerde köy benzeri kuruluşlar oluşturulur. Bir ocak 30 kişiden az ve 100 kişiden fazla, 7 aileden az ve 20 aileden fazla olamaz.

 

Ordu – Sivil Dengesi:

Madde-16) Ordular doğrudan doğruya devlet başkanına bağlıdırlar. Ordular sivillerin, siviller orduların yönetimine müdahale edemez. Bölgelerde savunma mıntıkaları, illerde il ormanları askeri mıntıkalardır. Ülkede karayolları illerde, il yolları askeri mıntıkalardır. Ülkede devlet ve bölge merkez bucakları, illerde il ve ilçe merkez bucakları askeri mıntıkalardır.  Tüm ülke hududu askeri mıntıkadır. Buralar askeri düzenle yönetilir. Buralarda işlenen suçlar askeri mahkemelerde cezalandırılır. Bunun dışındaki tüm bucaklarda hukuk düzeni vardır ve hakemlerce hükme bağlanır