Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
ISLAM IKTISAT TEORISI - THE THEORY OF ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM

670 Okunma
ASPxHyperLink

KAYNAKCA
Sam Adian

KAYNAKÇA

Referans Kaynak:

Kur’an.

Yararlanılan Kaynaklar:

“http://www.assyrianlanguages.org/akkadian/index_en.php”, (Erişim Tarihi: 27.11.2014).

“İslamekonomisi.org/faiz-ekonomik-durgunluk-ve-kit-kaynaklar”, (Erişim Tarihi: 10.01.2014).

“What is an Islamic Bank?”, albaraka.com,   (Erişim Tarihi: 15.9.2014).

AKIN, İlhan F., Kamu Hukuku, 5. Bası, Beta Yayını, İstanbul 1987, s.131-132. 

ARENDT Hannah, Origins of Totalitarianism; Schoken Books, NY, 2004; sf. 576-577; çeviri bana ait. (Türkçesi: Totalitarizmin Kaynakları; İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, 4. Basım; çeviren: Bahadır Sina Şener)

ASAF Hüseyin- OLSON, Robert, “Oryantalizmin İdeolojisi”, Oryantalistler ve İslâmiyatçilar, İnsan Yayınları, İstanbul 1989.

AYDINONAT, N.Emrah, İktisat Nedir, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985.

BACKHOUSE, Roger E. (2014). "Paul A. Samuelson's Move to MIT". History of Political Economy. 46: 60.

BARRY, Norman BARRY, Komünizm Sonrası Dönemde Klasik Liberalizm , Çev. Mustafa Erdoğan, LDT Yayınları, Ankara, 1997, s. 91.

BAUDRILLARD, Jean, Consumer Society (La Sociètè de Consommation –1970), 1998, Edited by:   Neva R. Goodwin, Frank Ackerman, David Kiron, 2013.

BAYINDIR, Prof. Dr. Abdülaziz, “Dâru’l-Harp'ta Faiz” “http://www.suleymaniyevakfi.org/fikih-arastirmalari/drul-harpta-faiz.html” (Erişim Tarihi: 18.9.2014).

BİLMEN, Ömer Nasuhi, Hukuki İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu,  c.II, s. 12,13, İstanbul 1985.

CANDAN, Nesrin, “İbni Haldun’un Gözüyle Kamu Maliyesi Yaklaşımı”, Yönetim ve Ekonomi, 2007 Cilt:14, Sayı:2.

CAPRA, Fritiof, “The Turning Point, Science, Society and the Rising Culture”, Flamingo, 1983, London.  

CEVHERİ, es-Sıhah.

DAVIS, Nancy - ROBINSON, Robert, “Islam and Economic Justice: A 'Third Way' Between Capitalism and Socialism?” Paper Presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association, Hilton San Francisco & Renaissance Parc 55 Hotel, San Francisco, CA, Aug 14, 2004.

Ebu CAFER Muhammed b. el-Hasen et-Tusi (öl: 460 h.), El-İstibsâr, Tahran, 1390, c. II.

El-Maverdi Ali b. Muhammed b. Habib Ebu’l-Hasan, El-Ahkamu’s-Sultaniyye, s.113,246,  2. Baskı, Mısır, 1966.

ERGİL Doğu, Muhafazakar Düşüncenin Temelleri, A.Ü. SBF Dergisi, Yıl: 1986, Cilt, 41 Sayı, 1, s.287

ESKİCİOĞLU,  Prof.Dr. Osman, “İslam ve Ekonomi”, Çağlayan Matbaası, İzmir, 1999.

ESKİCİOĞLU, Prof. Dr. Osman,İslam’ın Ekonomik Görüşü Var mıdır?”, islamekonomisi.org, (Erişim Tarihi: 11.12.2013).

GÜNÇAVDI Prof.Dr. İ. Öner, “Çağdaşlaşma ve Muhafazakarlaşma”, 19.12.2014, (https://acikekonomi.com/2014/12/09/cagdaslasma-ve-muhafazakarlasma/, erişim tarihi : 11.04.2014)

HAFÎF, Ali, el-Milkiyetu'l-Ferdiyye, Mecelletu'l-Ezher, Kâhire, 1964, c. 36, Sayı: 2.

İBN HÜMÂM, Fethü’l-Kadir, c. VII.

İNSEL, Ahmet, “ÖZGÜRLÜK ETİĞİ KARŞISINDA İKTİSAT KURAMI, Amartya Sen'in Etik İktisat Önerisi”; Dördüncü ODTÜ İktisat Kongresi; 13-16 Eylül 2000, Ankara.

KARAGÜLLE, Süleyman, özel yazışma ve tartışmalardan.

KARAMAN,  Prof. Dr. Hayreddin, “İslam İktisadı”, hayrettinkaraman.net/yazi/laikduzen/1/0278.htm, (Erişim Tarihi:  1.9.2014).

KARAMAN, Prof. Dr. Hayreddin “I.Faizsiz Bankalar”, “hayrettinkaraman.net/kitap/ekonomi/0010.htm”, (Erişim Tarihi: 11.9. 2014).

KARAMAN, Prof.Dr. Hayreddin, “Toprak Mülkiyeti ve Öşür”, “hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0145.htm”  (Erişim Tarihi: 11.9. 2014).

KEMALEDDIN Muhammed b. Abdülvahid b. Abdülhamid İbnü'l-Hümam, Şerh-ul Fethu'l-Kadir, Kitcbu'l-bey’u, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 2009.

KIZILKAYA, Necmettin “İslam İktisadı Çalışmalarında Yöntem Üzerine Bazı Mülahazalar”, İslam İktisadını Yeniden Düşünmek, (Ed. Taha Eğri, Oğuz Karasu, Necmettin Kızılkaya), İstanbul,  2014.

LİSANU-L ARAB, Ebü'l-Fazl Cemâleddin Muhammed b. Mükerrem b. Ali El-Ensâri İbn Manzûr.

LOCKE, Mr. John, Ownership Rights (Freehold), dd: Oct.28, 1704-Essex, England.

MARSHAL, Alfred, Principles of Economics, 1890.

Molla Hüsrev, Mir'atü'l-Usul.

Mütercim Asım Efendi, Kamus Tercümesi.

OAKLEN, Allen, Marx's Critique of Political Economy: 1844 to 1860, Routledge, 1984, p. 51.

OPPENHEIMER, Franz, Devlet, Phoenix Yayınları.

PARLA, Jale, Efendilik, Sarkiyatçilik, Kölelik, İstanbul 1985.

RAĞIB el-Isfahani, el-Müfredat Fi Ğaribi'l-Kur’an, Mısır, 1961.

ROBBINS, Lionel, An Essay on the nature and significance of Economic Science, p. 15

ROE, Terry, Sollov Model,  İnvestment Rates in Some Newly Industrializing Economies.

RUSSELL Bertrand, Batı Felsefesi Tarihi, 3.Baskı, Çev. Muammer Sencer, SAY Kitap Pazarlama, İstanbul,1983, s.597.

SEN, Amartya, Inequality Reexamined 1992, Development as freedom (1st ed.). 1999 New York:      Oxford University Press.

SHUBUHÂT Hawla al-Islām (Literally "Misconceptions about Islam"), (Islam: The Misunderstood Religion) “How Do We Know Islam Will Solve the Problems of Poverty and Inequality?” Published 1980 by Kazi Pubns Inc, (ISBN 0-686-18500-5).

SCHUMPETER, Joseph Alois, (1883-1950), “Capitalism, Socialism and Democracy” 1942. Joseph Alois Schumpeter, 1911, The Theory of Economic Development

SMITH, Adam, “The Theory of Moral Semtiments”, 1759.

SMITH, Adam, “The Wealth of Nations”, 1776.

SMITH, Adam, an Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations: A Selected Edition Adam Smith (Author), Kathryn Sutherland (Editor), 2008, Oxford Paperbacks, Oxford, UK

SÜNEN-İ Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi.

SÜNGÜ, Arife, İbn Haldun'un Eğitim Felsefesi,  (Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

ŞENOCAK, İhsan, “İslam İktisat Doktrini Üzerinde Mülahazalar”, https://ihsansenocak.com/islam-iktisat-doktrini/, (Erişim Tarihi: 17.9.2014).

TDV İslam Ansiklopedisi.

THE letter of to the American President Franklin Pierce written by Native Americans chief seattle: 1853 – 1857. (Kızılderili şefi Seattle’nin ABD Başkanı Franklin’e yazdığı mektuptan, 1853-1857).

THOMSON, David, Siyasi Düşünce Tarihi, Şule Yayınları, İstanbul 1997.

TINGERBEN, Jan, 1991. "Solving the Most Urgent Problems First", in Michael Szenberg (ed.) 1993, Eminent Economists: Their Life Philosophies, Cambridge University Press, p. 279

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 2005.

ULUATAM, Özhan, Makro İktisat, Savaş Yayınları, 1998.

ÜNSAL, Prof. Dr. Erdem M., “Mikro İktisat ve Makro İktisat”, http://www.ekodialog.com/konular/mik_mak_ikt.html” (Erişim Tarihi: 25.10. 2015).

WEBER, Max, Din Sosyolojisi, 1997.

YENİÇERİ, İhtikâr, İslâm İktisadının Esasları.

 


ISLAM IKTISAT TEORISI - THE THEORY OF ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM
1-ISLAM IKTISAT TEORISI VE TOPLUMSAL MEKANIZMALAR
2305 Okunma
2-BAŞLARKEN
784 Okunma
3-METOT
667 Okunma
4-BOLUM I - IKTISADI SISTEMLER VE ŞERIAT
662 Okunma
5-FAIZSIZ BANKACILIK - ŞERIAT KAPITALIZMI
567 Okunma
6-BOLUM - II / TARIHSEL YANILGILAR
545 Okunma
7-RIBA - BIR OZGURLUK DOLANDIRICILIĞI VE FAIZ ILIŞKISI
605 Okunma
8-TOPRAK ve MÜLKIYET - OZGUR TOPLUM IDEALI
552 Okunma
9-SADAKA - VERGI SISTEMI / KAMU MALİYESİ
628 Okunma
10-BÖLÜM III - ISLAM İKTİSAT TEORISI / Kurumsal Çerçeve
1375 Okunma
11-ZEKAT - IKTISADI YONETIM SISTEMI
535 Okunma
12-İNFAK - TASARRUF MEVDUATI
582 Okunma
13-KARZ-I HASEN / YATIRIM FONF VE KAMU SERMAYESI
556 Okunma
14-BOLUM-IV / IKTISADI PARAMETRELER VE UYGULAMA PERSPEKTIF
524 Okunma
15-İKTİSADİ FAKTÖRLER
758 Okunma
16-IKTISADI YONETIM SİSTEMİ - BANKA VE KURUMSAL YAPI
521 Okunma
17-KAYNAK VE YATIRIM YÖNETİMİ
487 Okunma
18-TOPRAK VE DOĞAL KAYNAKLAR - YONETIM ve SORUMLULUK
472 Okunma
19-URETM ve ISLETME
573 Okunma
20-FİYAT ANALIZI - ÜCRET , FİYAT, PARA
528 Okunma
21-TUKETIM
510 Okunma
22-SERBEST TICARET VE PIYASALAR
571 Okunma
23-YAPISAL ANALIZ - MAKRO ve MIKRO UNITELER UZERINDEKI ETK
495 Okunma
24-IKTISADI BUYUME VE TOPLUMSAL ETKILER
489 Okunma
25-IKTISADI DENGELER ve REFAH TOPLUMU
548 Okunma
26-IKTISADI EVRIM - DOGAL EKONOMIYE GECIS
495 Okunma
27-UYGULAMA PARAMETRELERI
545 Okunma
28-IKTISAT ve HUKUK
616 Okunma
29-DONUSUM VE YENI DUNYA DUZENI
552 Okunma
30-KAYNAKCA
670 Okunma