SİGARA 5 SEBEPTEN HARAMDIR
Süleyman Karagülle
1998 Okunma
SİGARA 5 SEBEPTEN HARAMDIR

                          SİGARA VE HÜKÜMLERİ

Bu çalışma sigara ile mücadele vakfının açtığı yarışmalara katılmak üzere ABAM adına hazırlanmıştır. Yedi yarım saatlik video programıdır.  Bu tür programlar seri olarak her hafta hazırlanmaya çalışılacaktır. Günün belli yarım saatinde evde seyredilebilir. Televizyon veya radyo programı olarak verilebilir.

SORU 1 : Sigara içmek haram mıdır ?

CEVAP  : Sigara beş illet ile haramdır. a-Zararlıdır. b-İsraf vardır. c-Alışkanlık yapar. d-Başkalarını rahatsız eder. e-Hilkati tağyirdir. Bunları kısaca açıklayalım: Zararlı olma vücudun sağlığını bozma anlamındadır. Vücuda zararlı her şey haramdır. Tütün zararlıdır, dolayısıyla tütün de haramdır. İsraf, zamanı veya malı gereksiz yerlerde harcamadır. Her çeşit israf haramdır. Sigara üretilirken, toprak harcanır, emek harcanır bir fayda sağlanamaz, o halde, sigaranın içilmesi israftır, haramdır. Sigara insan iradesini zaafa uğratıp alışkanlık yapar. Terk edilmesi zorlaşır. İradenin zayıflatılması haramdır. Sigara içmek de haramdır. Başka insanları huzursuz etmek rahatsız etmek de haramdır. Sigara içenler, çevredekileri rahatsız etmektedirler. Dolayısıyla haramdır. Allah’ın verdiğini yerinde kullanmayanlar da düzeni bozacaklarından haram işlemiş olurlar. Ciğerler oksijeni alır, CO2 dışarı verir. Ciğerlerle duman ve nikotin almak fonksiyonu dışında kullanmadır ve haramdır.

SORU 2 : Peygamber zamanında tütün yoktu. Nasıl haram edilmiş olabilir?

CEVAP : İslamiyeti peygamber ortaya koymadı.  Allah koydu. Peygamber sadece elçidir. Allah Kur’an’da  genel hükümler koydu. Bunların anlaşılması için de birer misal verdi. Ondan sonraki bütün hükümler onlara kıyas yapılarak çözülmektedir. Peygamber zamanında rakı da yoktu, esrar yoktu. Şimdi bunlar helal mi olacaktır? Sarhoş eden şarap haram edilmiştir. Buna kıyasla her sarhoş eden haram olmuş olur. Domatesin helal olduğu bilinmiyor. Haram mıdır? Tütün helal bir  şeye benzetilerek o helal kılınır veya haram bir şeye benzetilerek o haram kılınır.

SORU 3 : Bir şey haram değilse helal olmaz mı?

CEVAP  : Bir şey delili olmadan ne helal olur, ne de haram olur. Bunun manası şudur. Öyle bir şey bulalım ki, onun hiçbir gıda değeri olmasın. Zararı da olmasın. Böyle bir şey yoktur. Bir şeyi yendiğinde ya faydalı olur ya da zararlı olur. Peygamber, “helal de delile, haramda delile dayanır” diyor. Kur’an’da da “habis” haram, “tayyib” halal kılınmıştır. Eğer ispat edilmeden haram veya helallik anlaşılsaydı sadece birini zikrederdi.

SORU 4: Demek oluyor ki, helaldir, diyenlerin de delil getirmesi gerekir, öyle mi?

CEVAP : Evet haramdır diyenler haram olduğunu ispat etmelidirler, helaldir diyenler helal olduğunu ispat etmelidirler. Hazeryeciler ???? vardır. Bunlar sadece helalleri ispat ederler. İspat edilmeyenlerin hepsi haramdır.  İbahiyecilere göre ise, haramlığı ispat edilmeyen herşey helaldir.  Ehlisünnet ise, helaldir diyenler helal olduğunu ispat etmekle yükümlüdür. Haramdır diyenler de haramlığını ispatla yükümlüdür. İspat edilmeyen helallik hükümleri veya haramlık hükümleri verilemez. Bu konuşmada Ehlisünnetin anlayışı benimsenmiştir.   

ZARARLILIK İLLETİ

SORU:1 Tütün zararlıdır,  haramdır dediniz. İslamiyette zararlı olan haram mıdır?

CEVAP: Kur’an’da ferde, kişiye zarar veren şeylere “habis” denmektedir. Kur’an’da habislerin haram edildiğine dair ayetler vardır. ..... Habislerin başında vücuda zarar veren pislikler gelmektedir. Kur’an’da bunlar birer misalle tasnif edilerek her sınıf kendi delili ile haram kılınmıştır.  Bunlar domuz eti, ölü hayvan, şarap, atılmış kan olarak belirtilmiştir. Ayrıca düşmüş, dövülmüş, boğulmuş, sürüklenmiş hayvanların da haram kılındığı anlatılmaktadır. Bunların hepsi kesilmemiş hayvan grubundandır. Ayrıca mevzii zehirlenmeler vardır.

SORU:2 “Zararlı olduğu için tütün haram edilmiştir” diyorsunuz. Hangi maddeye kıyas ederek zararlı olduğunu beyan ediyorsunuz ?

CEVAP:  Kur’an’da bir madde zikredilirse o madde bir ölçü birimidir. Mesela şarap haramdır. Burada şarabın alkol yüzdesi zehirlerin derecesini gösterme bakımından ölçü birimidir. Kan haramdır, burada kan kolinin mikrobun vereceği zararın ölçü birimidir. Ölü hayvanlar da bozulmuş katı maddeler için bir ölçü birimidir. Domuz eti ise, insana gıda olmayan canlıların ölçü birimidir.

Sigara zehirdir. Ancak zehir olan bir maddenin haram olması için zehirleme derecesinin tespiti gerekmektedir. Bu iki şekilde belirlenebilir. Vücutta kirlenen kan yüreğe gelir. Bu zehirlenmiştir. Çünkü CO2 miktarı artmıştır. Ciğerlere gidecek ve ciğerlerde temizlenecektir. Bu kandaki zehirleme derecesi bu günkü teknoloji ile ölçülmektedir. Sigara içen bir insanın kanına nikotin zehri karışmaktadır. Böylece ciğere gelen pis kan temizlenerek geriye dönmesi gerekirken zehirlenerek dönmektedir. Şimdi bu şekilde zehirlenerek geriye dönen kandaki zehir miktarı gelenin yarısından az ise onu içmek haram değildir. Ama gelen kanın  zehirlemesi ile dönen nikotinli kanın zehirlemesi yakınsa o taktirde tütün haramdır.

Bu hususta karar vermek ilmin konusudur. Bununla beraber bunun böyle olduğu açıktır. İlmi araştırmadan evvel de terki gerekir. Eğer ilim aksi sonuca götürürse o zaman zahiri hüküm terk edilebilir.

SORU: Demek siz  tütünü kana benzeterek haram olarak görüyorsunuz.

CEVAP: Evet Kur’an’da kesildiği zaman fışkırmış olan kanın haram olduğu belirtiliyor. Burada illeti aramamız gerekmektedir. Biz bu illeti kanın CO2 kirlenmiş yani zehirlenmiş olmasını buluyoruz. Başkaları başka ölçü bulabilir. O zaman ona göre tütünün haram veya helal olduğu belirtilebilir. Unutmayalım ki, zararlı olanlar “habisat” ayetleri ile haramdır. Zararın ölçüsü de Kur’an da verilen asıl maddelerle verilmektedir. Sigara da zararlıdır. Bu ölçü maddelerle karşılaştırarak hükme bağlamak gerekir.

SORU- Tütünün haram olduğunu iddia edenler de böyle mi delil getireceklerdir ?

CEVAP- Elbette. Onlar da mesela miske, nefese benzeterek onlardaki fayda illetiyle karşılaştırarak onlar da helalliğini ispat edebilirler. Ancak haram olduğunu ispat edenin öncülüğü vardır.

İSRAF

SORU:1 Tütünün haramlığının illeti  arasında israfı saydınız. İsraf nedir ?

CEVAP: Kainatta her şeyin ve herkesin bir yeri vardır. İşi vardır. Hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamıştır. Fazlalık bir şey yoktur. Her şey dengededir. İşte bir şey kendi yerinde kendi işinde kullanılmazsa, en az harcama ile en çok sonuç elde edilmezse buna israf denmektedir. Mesela bir elma yemek içindir. Onu yemeyip çürütmek israftır. Yemek karın doyurmak içindir. Doyduktan sonra fazla yemek israftır.

SORU:2 İsraf haram mıdır. Delili nedir ?

CEVAP: Kur’an da israf etmeyiniz Allah müsrifleri sevmez denmek suretiyle kesin olarak haram etmiştir. Saçıp savurmayın, saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir diyor.  İsraf haramların başında gelmektedir. Buradan anlaşılan şudur; “benim var o halde bana israf helaldir” demek asla caiz değildir. Olmayan zaten israf yapamaz. Varlıklının israf etmemesi gerekir.

SORU:3  Siz her haram için bir örnek bir asıl verilir. Acaba israfın örneği, kıyasta aslı nedir ?

CEVAP: İsraf için Kur’an da belirtilen asıl kumardır. Siz birine karşılıksız para verirseniz. Bu haram değildir. Ama bunu kumarda verirseniz, kumarda harcanan zaman israftır. Bunun gibi karşılıksız olsa dahi şanslı oyunları oynamak haramdır. Oysa, satranç ve dama gibi oyunlarda şans olmadığı için insanın muhakemesini geliştirdiği için helaldir. Orada israf yoktur.

SORU :4 Tütünde nasıl bir israf olmaktadır.

CEVAP: Cebinde parası olan kimse bu parayı daha iyi bir yerde kullanabilme imkanına sahip olduğu halde onu yerinde kullanmamakla israf etmiş olur. Bu kişinin zengin olup olmamasında değişmez. Kumar herkese haramdır.  Bunun dışında tütünü imal edenler de israf içindedirler. Çünkü emeklerini yerlerinde harcamıyorlar.  Tütün eken ziraatçılar da israf içindedirler. Çünkü tarla buğday ekmek içindir. Onu işe yaramayan bir şey için kullanmak israftır. İslam hukukunda tarlasını ekmeyen çiftçinin  tarlası  elinden alınıp ekene verilir. Tütün ekmek suç değildir, ama tarlayı israf edeceğinden elinden alınır.

SORU :5 Bunun anlamı tütün zararlı olmasa da israf olduğu için haram mıdır ?

CEVAP :   Farz edelim ki, tütün içmenin hiç bir zararı olmasın. Paranın, emeğin, tarlanın israfı olduğu için yine haram olmuş olur. Yanlış anlaşılmaması için fayda sadece bedeni fayda değildir. Ruhi fayda da faydadır. Temiz hava almak için, dinlenmek için dolaşmak faydalıdır. İsraf değildir. Allah her şeyi güzel yaratmış. Biz de çevremizi, yapımızı, eşyalarımızı, kıyafetimizi, konuşmalarımızı, sohbetimizi güzel yaparsak israf etmemiş oluruz. “Allah Muhsinleri sever”. Muhsinim diyen güzel yapan iyi eden demektir. İsraf ile ihsan arasını ayırmamız gerekir.

SORU : İsraf etmek yasak mıdır?

CEVAP: Hayır israf etmek yasak değildir. Haramdır. Haramla yasak arasındaki fark, haramda devletçe verilecek bir ceza olmamasıdır. Sadece devlet onu korumaz. Kumar yasak değildir. İsteyen oynayabilir. Ama kumar alacağı davanın konusu yapılamaz. Yasaklar ise, cezayı müstelzimdir. Helal tasarruflar ise devletin teminatındadır. Yani mahkemeler helal fiillerden doğan alacakları muhakeme edip tahsiline imkan verir.   

ALIŞKANLIK YAPAR

SORU:1 Sigaranın haramlığı illetleri sayarken bir de alışkanlık yapar, dediniz, alışkanlık nedir ?

CEVAP : Vücuda giren maddelerin bir kısmı, enerji kaynağı olur. Bir kısmı ise, yapı taşları olarak kullanılır. Bunlar besindir. Bunların eksik olması açlık yapar. Fazla gelince de doyma olur. Bunlara insanın ihtiyacı sınırlıdır. İnsan günde 500 gram ekmek yiyebilir. Bunu bir kiloya çıkarabilir. Ancak on kilo yapamaz. İkinci tür maddeler vardır ki, bunlar vücutta enerji olsalar bile hücreleri tahrip ederler. Vücut yapısına girerlerse paslanan demir gibi fonksiyonlarını yaptıramaz. Hasta olmalarını kolaylaştırırlar. Bunlara alışmadan önce ihtiyaç duyulmaz. Ancak bunları vücuttan almak veya bunlara karşı vücudu korumak vücut karşı faaliyete geçer. Vücutta bir ordu oluşur. Sonra karşısında zehir bulunmazsa sıkıntı yaratır. O maddenin alınması arzu edilir. Alınınca vücut biraz daha karşı maddeler oluşturur. Böylece karşılıklı silahlanma gittikçe artar. Bundan sonra artık o madde ihtiyaç haline gelir buna alışkanlık denir.

SORU:2 Alışkanlık haram mıdır ?

CEVAP: Allah’ın insana verdiği en büyük nimet iradesidir. İnsanı insan yapan iyiye ve kötüye karar vermesidir. Alışkanlık yapan şeyler insanın iradesini zaafa uğratır. Akıl ile değil his ile nefis ile hareket etmeye başlar. Zararını bile bile onu yapmaya devam eder. Allah Kur’an da bu tür hareketleri nefse uyma olarak belirtir. Nefis elbette kötülüğü emreder der. Şeytana tabi olmayı yasaklar. Marufa, makule uyulmasını ister. Oruç ile iradenin terbiyesini emreder. “Sabır ve salat la  yardım alın” der.

SORU : Alışkanlığın haramlığını gösteren, örnek madde hangisidir ?

CEVAP: Alışkanlığa örnek madde şarap gösterilmiştir. Gerçi fıkıhta sarhoşluk illet olarak gösterilmiştir. Ancak sarhoşlukta iki şey vardır. Biri zevkdir. Diğeri irade zafiyetidir. Yani sarhoşun iradesini kullanamamasıdır. Zevk haram değildir. Çünkü bir çok helal şeylerde zevk vardır. Şarap da cennet nimetlerinden sayılmıştır. Şarapta faydada var zarar da deniyor. Zevk fayda, irade zafiyeti zarar. Şarabın haramlığına illet alışkanlık yapmasıdır. Bira haram değildir. Mekruhtur diyoruz. Çünkü alkolü şarabın alkolünün yarısından azdır. Ancak, biri alışkanlık yapacak derecede alınmaya başlanırsa o da haramdır.

SORU  : Alışkanlık yapıp yapmadığını nasıl biliriz ?

CEVAP : Alışkanlıkta doyma yoktur. Ne kadar çok alırsanız o kadar fazla alışırsınız. Bu birinci ayıracıdır. Diğer taraftan alışkanlık yapan maddelerde ikame yoktur. Meyveyi arzu eden, elma yerine şeker alabilir, bal alabilir ve doyar. Oysa sigara içkinin, içki esrarın yerini   tutmaz. Alışmış olan kimse sadece açlık duymaz, bir tür sarhoş olur. Oysa açlık sadece açlık yapar, aklın ise, çare araması nedeniyle daha çok çalışır. Düşen düşeni sevmez. Alışkanlık maddeleri kullananlar başkalarının da kullanmasını isterler.

SORU   : Tütün alışkanlık yaptığı içinde haramdır. Diyorsunuz. Öyle mi?

CEVAP  : Zararlı olsa da alışkanlık yaptığı iradeyi zafiyete düşürdüğü için şarap gibi tütün de haramdır. İçki bırakmak, tütün bırakmaktan daha kolaydır. Daha zor olarak alkolik hale gelinmektedir. Oysa nikotinkolik olma daha kolay olmaktadır.

EZA

SORU :Tütünü haram kılan illetler arasında ezayı yani eziyeti zikrettiniz. Eza nedir ?

CEVAP: Eziyet sıkıntı demektir. Acı demektir. Hastalıkta tehlike vardır. Eziyet de bir hastalıktır. Ama tehlikesi yoktur. Kur’an’da hacda iken başınızda eza varsa saçlarınızı kesebilrsiniz denmektedir. Eğer yaptığınız iş yanınızdakini rahatsız ediyor, onun rahatını veya huzurunu bozuyorsa bu başkasına ezadır ve haramdır. Mesela yatsı namazından sonra televizyonu veya radyoyu yüksek sesle çalmak haramdır. Çünkü burada başkalarına eza vardır. Bu hususa İslamiyette o kadar titizlikle riayet edilmiştir ki, gündüz namazlarında kıraat sessiz yapılır ve bu yolla işi gücü olan vatandaşlar rahatsız edilmez.

SORU: Peki bu ezanın bir ölçüsü var mıdır. Bir asıl Kur’an’da mevcut mudur ?

CEVAP : Evet Kur’an’da eza için kadınların aybaşısı  gösterilmiştir. Kur’an da sana hayızdan soruyorlar. De ki, o ezadır. Yani başta bulunan bir çıban mesabesindedir. Kadın bu günlerde cinsi arzu duymaz. Erkeğin onu rahatsız etmesi men edilmiştir. İlleti de eza olarak gösterilmiştir. İşte bir hayızlı kadınla cinsi ilişki kurarken onu ne derece rahatsız ederse o seviyede başkalarını rahatsız etmek haramdır.

SORU  : Sigara çevreyi nasıl rahatsız eder.

CEVAP : Evinizi duman tutsa rahatsız olursunuz. Sigara içilen yerde bulunan kimse tütünün dumanını ciğerlere göndermekle kalmaz, tüm vücuduna ve bedenine sigara kokusu siner. Yolculuktan eve geldiğinizde evinizde sigara içilmiyorsa hemen kokmaya başlar, evdekiler sizi tedirgin ederler.  Bir sigara içen evinize gelirse haftalarca evi sigaranın pis kokusundan temizleyemezsiniz.  Bu devamlı olarak çevreyi kirletmektedir.

SORU : Toplu olmayan yerlerde içilebilir mi?

CEVAP: Toplu olmayan yerlerde de içilmez. Çünkü sonra toplu olan yere gidince  sigaranın eza veren etkisi nefesi ile çevreye yayılır. Ancak sigara içilen siteler oluşturulur, oranın halkı sigara içebilir. Ancak sigara içmeyen siteler onları sitelerine sokmayabilir.

SORU : Ezadan dolayı sigara yasak mıdır, haram mıdır ?

CEVAP: Sigara başka insanlara zarar verdiği için yasaklanabilir. Ancak buna bir sınır getirmemiz gerekir. Sigara içenin nefesi ile yaptığı etki onun yasaklanmasına yeterli görülmeyebilir. Ancak sigara içenin karısına karşı olan etkisi kocasından boşanma hakkını verir. Koca kusurlu olup boşanma tazminatı öder. Bu eza doğacak ve aile içinde büyüyecek çocukları da etkiler. Bu sebeple de yasaklık konabilir.

SORU : Sigara içmenin cezası ne olabilir?

CEVAP: İslamiyette kefaret cezaları vardır. Bir fitre, bir koyun, bir sığır ceza olarak konur. Sigara başına bir fitre alışkanlık halinde ise, yılda bir inek ile tecziye edilir. Başka bir ceza sistemi de dayaktır. Bir sigara içene beş sopa, alışkanlık haline getirene yılda seksen sopa vurulabilir.

SORU: Bu alışkanlık halini sürdürenlere ne yapılabilir ?

CEVAP: Başkan bucağından kovar ve sigaralı sitelerde iskana zorlanır.  Bununla beraber bu kent yasağıdır. İsterlerse böyle bir yasak koymayabilirler. Bizim verdiğimiz  hükümler bizim içtihadımızdır. Kendimizden başka kimseyi bağlamaz.

HİLKATI TAĞYİR

SORU : Hilkati tağyir ne demektir ?

CEVAP: Hilkat, yaratılış demektir. Yaratılışı değiştirme, hilkati tağyir demektir. Allah her şeyi bir iş için yaratmıştır. Eksiksiz yaratmıştır. Sadece insan eksik bir varlıktır. Allah onu eksik yaratmış onu kendi kendine tamamlamasını istemiştir. İnsanların bir kısmı Allah’ın yarattığını beğenmemiş onu  değiştirmek istemişlerdir. Mesela kadın kadın, erkek erkek iken bazı kadınlar erkeğe benzemek istemişlerdir. Bu tağyiri halkillahtır.

SORU : Tağyiri halkillah haram mıdır ?

CEVAP: Kur’an’da onlar Allah’ın hilkatını değiştirirler diyerek onlara hitap etmiştir. Her şeyi kendi asli yapısı içinde bırakmak gerekir. Ancak insanların imalat yapması, ziraat yapması, hayvanları kesip etlerinin yenilmesi tağyiri halkillah değildir. Yani bir maksada hizmet eden muamele tağyiri halkillah kabuledilmez. Mesela öküz veya erkeçleri burmak tağyiri halkillah değildir. Ağaçları budamak tağyiri halkillah değildir. İnsanların tırnaklarını kesmesi, koltukaltı ve edep yerlerinin kıllarını alması tağyiri halkilalh değildir. Dişleri fırçalaması tağyiri halkillah değildir.

SORU : Hangi maddeler tağyiri halkillahtır ?

CEVAP: Hiçbir faydası olmadığı  hatta zarralı olduğu halde böyle değiştirmeyi yapmak tağyiri halkillahtır. Şübhesiz bütün bunların tespitinde ilme baş vurmak zorundayız. Mesela kadınların topuklu ayakkabı giymeleri zararlı ise tağyiri halkillahtır ve haramdır. Zarallı değilse zinet haram değil helaldir. Bunu tespit edecek ilimdir.

SORU: Tağyiri halkillahın bir misali , kıyasa asıl olan bir madde yok mudur ?

CEVAP: Tağyiri halkillah için, Kur’an’da iki temel madde buluyoruz. Hayvanların kulaklarının kesilmesidir. Cahiliye dönemi arapları bazı hayvanların kulaklarını keser böylece iyi bir iş yaptıklarını sanırlardı. Oysa bu hayvan için zararlıdır. İslamiyet bu adeti yermiş ve ortadan kaldırmıştır. Diğeri ise, erkeğin erkekle birleşmesini şiddetli bir şekilde haram etmiştir. Çünkü uzuvlar kendi yerlerinde kullanılmamaktadır.

SORU: Sigara içmede tağyiri halkillah mı vardır ?

CEVAP: Evet, çünkü ciğerler, oksijen almak ve CO2 vermek için yaratılmıştır. Her saniye bu hizmeti görmektedir. Ona tersine iş yaptırmak CO2 aldırmak veya Nikotin gibi başka maddeleri emdirmek tağyiri halkillahtır. Dolayısıyla haramdır. Yani tütün zararsız olsaydı, mesela yemeğe karıştırılıp yenseydi haram olmazdı. Ama zararsız olsa CO2 dışında maddenin ciğerler yoluyla vücuda alınması haramdır.

SORU: Gül gibi güzel kokuları sürünmek ve koklamak haram mıdır ?

CEVAP:Kötü koku, hava içinde yayılmış bulunan zehirlerdir. Kokulu maddeler bunlara etki ederek etkisiz hale getirir. Yani ciğerler giden havadaki zehirler güzel koku sayesinde azot gibi etkisiz madde olur. Yahut zehirli gazların bunlarla beraber kana karışması kandaki etkileri azaltabilir. Bu sebepledir ki, bazıları güzel kokar, bazıları kötü kokar. Kötü kokanlar zararlıdır. Güzel kokanlar faydalıdır. Güzel kokuda tağyiri halkillah yoktur.

SORU : Tütünün haramlığının beş illetle tespit ettiniz. Bunların illetini gösteren ayetlerle, bunların örnek maddelerinin asıllarını söylediniz. Son olarak soracağımız sorular tütünün yasaklanması ile ilgilidir. Tütün haramdır. Aynı zamanda yasak mıdır?

CEVAP : Tütün ekmek, yetiştirmek, paketlemek, piyasaya sürmek, almak, kullanmak yasak değildir. İçilmesi haramdır. Başkalarına eziyet verecek şeklide içmek ise, yasaktır.

SORU: Yani sigarayı, eken, üreten, paketleyen, pazarlayan suçlu değildir. Alıp satma tamamen serbesttir.

CEVAP: Sigara, içki, uyuşturucu maddelerin hiçbirisini üretimi, değiştirilmesi yasak değildir.Bunların kullanılması yasaklanabilir. Bunun sebebi şudur ki, eğer bunları yasaklarsak, o madde kıymetlenir. Satışlar yeraltı faaliyeti ile gerçekleşir.  Çok para getireceği için bir çok kimseyi zorla bunlara alıştırırlar. Bu sebepledir ki, üretim ve mübadeleye müdahale edilmemelidir. Aynı mantık silah kaçakçılığında da geçerlidir.

Yeryüzünde kötü olan bir şey yoktur, gereksiz bir şey yoktur. Sadece insanların onu yersiz ve gereksiz kullanmaları zararlıdır. Bu sebepledir ki, hiçbir şey eşya olarak yasaklanamaz. Eşya kötüye kullanıldığı zaman hukukun konusu olur.

SORU: Haramların üretilmesi satılması, alınması suç oluşturmaz mı?

CEVAP: Haram olanları üretmek, satmak, almak suç oluşturmaz. Haram olan onların kullanılmasıdır. Maddelere ceza verilemez, ceza fiile verilir. Silah bulundurmak değil adam öldürmek suçtur. Silahla veya başka şeyle öldürmek bir fark yapmaz. Bununla beraber, haram olan malları hukuk korumaz. Yani bu mallar gasbedilmek istendiğinde kişinin savunma hakkı olmaz. Alacak davası ikame edilemez.

SORU:  Hem helal için hem de haram olarak kullanılabilen mallar, korunacak mıdır ?

CEVAP: Mallar standart hale getirilmiş, etiketlenmişse etiketin üzerinde ne için kullanılacağı yazılmışsa o mal onun hükmüne tabidir. Eğer mübah yerde kullanılacak şekilde etiketlenmişse o maldır ve devletçe korunur. Mal yasak iş için etiketlenmişse  o mal korunmaz. Standart olmayıp etiketlenmeyen mal üreticinin yanında ise, korunur. Tüccarın elinde korunmaz.

SORU : Tütün için bir yarar düşünülebilir mi ?

CEVAP: Tütünde nikotin vardır. Bu gün olmazsa bile bir gün o maddeden yararlanma imkanı olabilir. Hiçbir işe yaramazsa bile hiç olmazsa araştırmak için kullanılabilir. Dolayısıyla üretilmesi, satılması, alınması yasaklanamaz. Sadece bunlar kredilenemez, ekilen tarlalar boş bırakılmış muamelesini görür.

SORU : Yasaklanmamasının  sağladığı fayda nedir ?

CEVAP: Yasaklamalar üretim ve alım satımı yeraltı faaliyetinin kontrölüne sokar, yeraltı faaliyetleri onunla beslenir. Bu sefer yeraltı teşkilatı kötü alışkanlıkların yaygınlaşmasını sağlarlar. Bundan dolayı yasaklar en azdır. Cezalar ağırdır.

                                                         SÜLEYMAN KARAGÜLLE

                                                                   www.akevler.org

                                                                              2008                               

 

 


SİGARA 5 SEBEPTEN HARAMDIR
1-SİGARA 5 SEBEPTEN HARAMDIR
1998 Okunma