Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Yusuf Kaplan - Yeni Şafak Ali Bülent Dilek
Medresesiz ve tekkesiz bir yere gidemeyiz!
733 Okunma, 1 Yorum

Medresesiz ve tekkesiz bir yere gidemeyiz!

Yusuf kaplan

 

08 Ocak  2016

Fatih'e toz kondurmayız ama Fatih'i Fatih yapan ruhun ne olduğunu bilmeyiz.
Bizim trajedimiz bu!
Sağında Akşemseddin / tekke, solunda Molla Gûrânî / medrese olmasaydı, Fatih, Fatih olabilir miydi?
Fatih, medresenin karşısına tekkeyi boşuna yerleştirmemişti, değil mi?
…………………….
Ezberler bizi ezer, yok eder, kölesi hâline getirir. Ezberler çöpe, diyorum ve bu yazıda ezberlerimizi altüst edeceğimi ifade ediyorum.
Bugün, geliştirilmiş en insânî ve imajinatif “eğitim” sistemi medresedir. O yüzden, Batı'da, özellikle de ABD'de eğitimin zirvesi doktora programının gerisinde medrese vardır. Bizden alınmış, adapte edilmiştir.
Bütün medeniyetler arasındaki ilişkiler bu alış-verişlerle gerçekleşir.
Türkiye'deki -özellikle zihin-özürlü entelijansiya tarafından- çarpık anlaşılan konulardan biri medrese konusu.
Medrese, yaklaşık bin küsur yıl İslâm medeniyetinin temellerini atan maarif kurumunun adı. Ve İslâm medeniyetinin geliştirdiği, medeniyeti yeşerten, filizlendiren, yeni ufuklara eriştiren, bütün insanlık birikimini kendine maleden özgün bir eğitim modeli.
Yalnızca insanlık birikimini kendine maleden, yorumlayan ve aşan yolculuklar, insanlığın önünü açar.
İşte bu nedenledir ki, Müslüman medreseleri, Batı üniversitelerine de kaynaklık etmiş, dünyanın birikiminin Batı'ya ulaşmasını sağlamıştır.

MEDRESENİN ÇÖKMESİ: MEDENİYETİN ÇÖKMESİ

Bugün medrese'nin -Türkiye'de- yaşamıyor olmasının nedeni, İslâm medeniyetinin çökmesidir. Türkiye'nin dışında İslâm dünyasında medrese -bir şekilde- varlığını sürdürüyor ama hiçbir yaratıcı atılıma, öncü açılıma öncülük edebilecek çapa ve niteliğe niteliğe sahip değil.
Medeniyetin çökmesi, medresenin de çökmesini beraberinde getirdi. Tersi de doğru: Medresenin çökmesi, medeniyetin temellerini sarstı ve çökmesiyle sonuçlandı.
Ulema gitti, “film koptu”: Medeniyet gökkubbemiz çöktü, üzerimize yıkıldı: “Baş''la “gövde” birbirinden ayrıldı. Müslümanca biliş, duyuş, düşünüş, zevk ve beğeni biçimlerimiz yokoldu. Çöl'e mahkûm olduk...
Asıl yakıcı mesele şu, burada: Müslüman toplumlar, medreseye yeniden diriltici bir ruh üfleyemezlerse, yeniden esaslı bir medeniyet hamlesi gerçekleştiremezler. Müslümanca duyuş, düşünüş ve varoluş biçimini, ancak İslâmî bir maarif modeli geliştirebildiğimiz takdirde yeşertebiliriz yeniden.

MEDRESE RUHU VE UFKU, BATI'DA YAŞIYOR!

Türkiye'deki entelijansiyanın ve uzantısı kapıkulu medyanın ezberini bozacak bir gerçeğe dikkat çekmek istiyorum burada.
Bugün Türkiye'de de, İslâm dünyasında da medrese ölü; medrese ruhu, bir şekilde, Batı'da yaşıyor aslında! Batı'daki en yüksek eğitim kurumlarının başvurduğu ve yaşattığı bir eğitim biçimi ve ruhu bu.
Medrese'de yüksek fikir, alanında zirve'yi temsil eden âlimin dizinin dibine oturarak geliştirilir.
Bir meseleye yoğunlaşan ''talebe'', o meselede zirve noktayı temsil eden âlimin izini sürer ve örneğin Kurtuba'da yaşayan bu ''talebe'', sözkonusu zirve âlim Bağdat'ta, Kahire'de, Basra'da ya da Tunus'da bile olsa o âlimi bulur, onun rahle-i tedrisinden geçer.
Tabii bunun için, bir dolu yolu aşması, zorunlu icazetleri alması zarûrîdir.

MEDRESE: HABITUS, KÜLTÜREL EKOLOJİ YA DA MUHİT

Ayrıca Lapidus'un -İletişim Yayınları'ndan Yasin Aktay'ın çevirisiyle yayımlanan- İslâm Toplumları Tarihi başlıklı özgün çalışmasında da enfes bir şekilde gösterdiği gibi, talebe-hoca ilişkisi, yalnızca bir bilgi alma-bilgi aktarma ilişkisi değil; kendi terimlerimle ifade edecek olursam, bir geleneği tevarüs etme (öğrenme), temellük etme (özümseme) ve temessül etme (örnekleyerek başkalarına iletme) ilişkisidir.
Zirve bir âlimin dizinin dibine oturan parlak bir talebe, medresede, sadece ilim tahsil etmez; o ilmi vareden ruh âlemini, hayat iklimini, zihin, davranış ve yaşayış biçimlerini de tahsil ve tevarüs, temellük ve temessül eder.
Medrese, Bourdieu'nun deyişiyle, tastamam bir habitus'tur: Bir kültürel ekoloji kaynağıdır.
Talebenin, bir medeniyetin hayatının ve hakikatinin, hassasiyet ve dikkatlerinin, idrak ve varoluş biçimlerinin geliştirdiği ve yaydığı havayı da, bu havanın ürettiği ritmleri de öğrendiği, soluduğu, duyduğu ve başkalarına da duyurma coşkusu ve heyecanıyla dolduğu bir habitus, bir ilim, irfan ve hikmet muhit'idir.
Medresede, talebe, ilim öğrenmez sadece. Karakterini, kişiliğini, duyarlıklarını da tahkim eder. Bir geleneği yaşar ve yaşatacak bir ruhla, idealle ve vecdle dolar ve kendini aşar.
Ayrıca medresede hem multi-disipliner, hem de inter-disipliner bir eğitim modeli, geçişken ve disiplinlerin birbirini karşılıklı olarak besleyen imajinatif -tastamam çağdaş- bir eğitim programı geliştirilmiştir.
İşte bu medrese modeli, bugün Batı'da -özellikle de Amerika'da- doktora programlarında adapte edilerek bir şekilde uygulanan bir modeldir. Lapidus, bu meseleyi etraflıca anlatır.
Böyle bir şeyin olması doğaldır. Çünkü Batı'daki -modern Batı'yı kuran- Paris, Oxford, Padua, Bologna, Palermo, Marburg üniversitelerinin modeli, Bağdat, Kurtuba, Ezher ve Mağrip'teki medrese modelidir.

YENİ GAZALî'LER, İBN ARABî'LER VE ITRÎ'LER OLMADAN ASLA!

Özetle, bizim tarihte geliştirdiğimiz eğitim modeli, esas itibariyle medrese ve tekke modelidir.
Müslüman toplumlar, eğer yeniden toparlanacaklarsa ve tarihe tarihi yapacak bir aktör olarak gireceklerse, bunun öncelikli yolunun, “entelektüel” tipinden değil, âlim, ârif ve hakîm şahsiyetlerinin, yeni Gazâlî'lerin, İbn Sina'ların, Mevlânâ'ların, İbn Arabî'lerin, Ebu Hanife'lerin, Itrî'lerin, Şeyh Galip'lerin, Bediüzzaman'ların yetiştirilmesinden geçtiğini iyi bilmeliler.
Başka türlü bir arpa bile yol alamayacağımızı, yalnızca bu ülkenin enerjisini su gibi harcamış olacağımızı, sürgünümüzü uzatacağımızı iyi bilelim, aklımızı başımıza devşirelim, kendimize gelelim; sözün özü, “evimiz”e dönelim önce, “kendi”mize, diyorum.

http://www.yenisafak.com/yazarlar/yusufkaplan/medresesiz-ve-tekkesiz-bir-yere-gidemeyiz-2025084

yorum;

Ebubekir ve Ömer tavrı(RH)

Hazreti peygamber vefat edince hz.Ömerin O ölmedi kim

öldü derse kellesini kopartırım dediği, hz.Ebubekirin ise kim

hz.Muhamme’de tapıyorsa bilsin ki  Hz.Muhammet her insan gibi öldü;

kim ki Allah(CC)’a tapıyorsa bilsin ki Allah hayy ve ölümsüzdür dediği

rivayet edilir.

Bu İslam medeniyeti(Osmanlı medeniyeti de denebilir)konusunda

da aynen bakidir.Çoğunluk Müslümanlar adında İslam olduğu

için İslam medeniyeti ölmez diyorlar ve geçmişleriyle oyalanıyorlar.

Azınlık bir gurup ise medeniyetler de insanlar gibidir.

doğarlar ölürler diyorlar ve gelecek için plan, proje yapıyorlar.

Ve yeni İslam medeniyetinin doğuşuna hazırlık yapıyorlar.

Yazarımız da nihayet İslam medeniyeti çöktü(öldü)diyor bugünkü yazısında.

Şimdi sıra 3.bin yılın medeniyeti için çalışanlar kervanına katılmakta.

İlk kervan Akevler 49 yıldır çalışıyor.

Yeni hak medeniyetin,peygambersiz ilk medeniyetin kuruluşu için.

Yusuf Kaplan hocamızın da Adil Düzen çalışanlarına,çalışmalarına

katılması için dua ediyor ,bekliyor ve  hatırlatıyoruz.

Birilerine de hatırlatıyoruz ki ,bazen isabetsiz 1000 çalışmadan

isabetli bir çalışma yeğdir ,ihlasla istenmiş ve yapılmışsa.

Allah her şeyi görür ve bilir.

Birde bu işler nöbetledir ,nöbet tutanlar  ve nöbete hazırlananlar bence birdir.

 

Ali Bülent Dilek

Yorumcu 
Yorum 
Süleyman Karagülle
14.01.2016
11:21
 Uygarlık yeni ilmi verilere dayanır. İlim de özgür düşüncelerle doğar. Medrese demek  kontrolsuz baskısız  eğitim demektir . Tekke demek ilmin verilerini halka götüren kurum demektir. İlimde özgürlük, dinde iman şarttır.  Fiilen var olan tekkeler  resmen  açılmalıdır, Mescitler yeniden medreselere dönüştürülmelidir.  Mvlana camiinde ben anaysa dersi tedris edebilmeliyim.


YorumYap

Sayı: 343 | Tarih: 10.1.2016
Ergün Diler
Yüz yıl sonra
Dünya ve İslam
757 Okunma
Süleyman Karagülle
Yusuf Kaplan
Medresesiz ve tekkesiz bir yere gidemeyiz!
Ebubekir ve Ömer tavrı(RH)
733 Okunma
1 Yorum
Ali Bülent Dilek
Ahmet Hakan
Fethullah Gülen fetvayı verdi: Kaçın, kurtulun
Emir Allah’tan mı, CIA’den mi?
688 Okunma
1 Yorum
Lütfi Hocaoğlu
Mehmet Barlas
Erdoğan başkan olsaydı onun için ne değişirdi ki?
Evdeki hesap
665 Okunma
5 Yorum
Tayibet Erzen