Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mehmet Şevket Eygi - Milli Gazete Emine Hocaoğlu
Kur'an Konusunda Zararlı Münakaşalar Haramdır
634 Okunma, 1 Yorum

28 Ocak 2013

Az sözle çok manalar ifade eden Resulullah Efendimiz’in, Kütüb-i Sitte’den Ebu Davud’da bulunan bir hadîs-i şerifini dikkatli bakışlarınıza sunuyorum:

Ebu Hureyre Radıyallahu anh rivayet ediyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: “Kur’an hakkında münakaşa küfürdür.”

Şarihler buradaki münakaşanın, cahillerin, kötü niyetlilerin, bid’atçilerin yaptıkları olumsuz ve zararlı tartışmalar olduğunu beyan etmişlerdir. Haram olan münakaşa konuları şunlardır:

1. Kur’anın kadim ve Kelamullah olduğu hususunda şekke düşürücü konuşmalar.

2. Müteşâbih ayetleri, Allah’ın kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh olduğu inancına aykırı şekilde, lügavî manalarınıalmak.

3. Kur’anın bazı ayetlerini, diğer bazı ayetleriyle tekzibe yeltenmek.

4. Cahillerin kendi re’y ve hevasıyla ayetleri yorumlamaları, hüküm çıkartmaları ve tartışmaları.

Zamanımızda bir takım sapıklar, Ehl-i Sünnetin kesin haram olduğunu bildirdiği konularda, yanlış tevil ve tefsirlerle kafa karıştırıyorlar. Mesela İslam’da tesettür başın ve saçların kapatılmasımanasına gelmez diyorlar… Kimisi riba başka şeydir, faiz başka şey; muzaaf riba haramdır, düşük faiz helaldir diyenler ve bu iddialarını Kur’anla ispat etmeye kalkışan cüretkârlar görünmektedir. Bazı sapıklar ise, dinde ikrah yoktur ayetini Müslümanlara teşmil ederek İslamî emir ve yasakların uygulanmasındaki zorlamayı tatil etmek istiyor.

On dokuzuncu asırda İngiltere’de basılmış Arapça bir misyoner kitabı görmüştüm. Konusu, Kur’an ayetlerine göre teslisin hak olduğunun ispatı idi!..

Günümüzde ne kadar sapık, modernist, reformcu, bid’atçiİslamcı varsa bunların hepsi de Kur’anı kendi re’y ve hevalarıyla yorumlamakta; Kur’an âyetleri konusunda batıl, olumsuz, saptırıcı münakaşalar ve teviller yapmaktadır.

İcazetli, ehl-i sünnet din âlimlerinin, fakihlerin, müfessirlerin bid’at ehlini reddetmek, haram helal hükümlerini ortaya koymak, gâmız manaları açıklamak gibi müspet=olumlu maksatlara dayanan tartışmaları ve incelemeleri, tefsir hizmetleri (ehliyetli ve icazetli âlimler tarafından yapılması şartıyla) müstahsen, övülen, iyi bir iştir. Bunlara tartışma yerine, araştırma ve mübahase demek daha doğru olur.

Kur’andaki müteşabihatı tartışmamakta hayır vardır. Bunlar Allah’a havale edilir, lakin her hal ü kârda Allah’a yakışmayacak şekilde lügavî manalarına alınmaz.

Zamanımızda Mealciler denilen İslamcı bir bid’at mezhebi zuhur etmiştir. Bunlar Arapça bilmezse, din ilimlerini okumamışlardır, içinde yanlışlar bulunan meal kitaplarını esas alarak din hakkında bol bol konuşurlar ve tartışırlar. Muhakkak ki onlar çok yanlış bir yol ve metot üzerinedir.

Ehl-i Sünnet Müslümanları İslam’ı Resulullah Efendimizin, onun Ashabının, Tâbiînin, Tebe-i Tâbiînin yani Selef-i Sâlihîn’in anladığı gibi anlarlar. Resulullah Efendimize kopuksuz silsileli icazetlerle irtibatı olan ulemaya, fukahaya, müfessirlere, muhaddislere, müftülere itimat eder ve onların kitaplarını okurlar.

Kur’anı re’y ve heva ile yorumlayan, Allah’ın Kitabıkonusunda olumsuz ve saptırıcı münakaşalar yapan, mü’minlerin kalplerine şüphe ve tereddüt tohumları eken kimseler ve cemaatler dall ve mudildir.

Ahillerin Kur’an konusunda tartışmaları büyük bir fitnedir.

Yazının devamı için; http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Kuran_Konusunda_Zararli_Munakasalar_Haramdir/1346

 

Yorum:

Mealden Hüküm Çıkmaz

Mealden hüküm çıkartılamayacağını birazcık olsun Arapça bilgisi olan bilir. Meal insanların kendi yorumlarıdır. Ayetler kurallar çerçevesinde bir kaç şekilde manalandırılabilir. Ayrıca Kurandan hüküm çıkarmak için mealden değil de Arapça gramerinden yola çıkılarak hüküm çıkartılmalıdır. Bunu yine Kuran ayetinden anlıyoruz.

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

Ve işte biz o Kur’ân’ı Arapça bir hüküm olarak indirdik.(Rad-37)

Kuran konusunda münakaşa yapmak yerine toplumda bulunan sorunlara Kuran nasıl cevap veriyor diye bakmamız gerekir. Bu çok önemli ve yapılması gereken büyük bir çalışmadır.

Zamanımızda Kuran'ın ayetleriyle ilgili tartışmaları yapan kişilerin eksikliği ayetleri inandığı, yorumladığı şekilde bir kurala uygun olarak açıklayamamalarıdır. Bunu yaptıklarında doğruyu bulacaklardır.

 

 

 

 

 

Emine Hocaoğlu

Yorumcu 
Yorum 
Süleyman Karagülle
03.02.2013
20:12

Şevket Eygi'nin saplantıları var: ilmihal saplantısı, icazet saplantısı, ehli sünnet saplantısı, Tekfir saplantısı. İcazet saplantısı anlayamıyordum. Şimdi öğrendim. Peygamberden icazetli kimselerden icazet almak. Diğer saplantılar gibi bu saplantı da anlamını bilmeden yaptığı saplantılarıdır. Ehli sünneti Osmanlı medresesinin fetvalarını sanır. İcazete de bir uydurma yapmıştır. Oysa Peygamber zamanında dört halife zamanında, dört mezhep kurcusu zamanında icazet kavramı yoktu. Çünkü o zamanlarda henüz ilimler oluşmamıştı. İcazet kavramı dördüncü hicri asırda başlamıştır. Kariler ortaya çıkmış, fakıhlar ortaya çıkmış, muhaddisler ortaya çıkmış ve bunlar kitaplar yazmışlardır. Her kes kendi yazdığı kitabı ve ya hocasının yazdığı kitabı okuturdu. Kitabı okuyup anlayana hoca icazet verirdi. Sen bu kitabı anladın okutabilirsin derdi. Bir kitabın okutulması icazetini onu yazan müellif verir. Ondan sonra gelenler de onların hocalık yaptığı kimselere verirler. benim yazdığım bir kitabın okutulması icazetini ancak ben veya benim icazet verdiğim kimseler cverebilir Şevket Eygi samimidir. İyi bir mümindir. İslamiyete çok büyük hizmetler yapmıştır. Ne yazık ki şimdi hizmetlerini yapmamakta hazırdan harcamaktadır. Kuran züerinde konuşmaktan tartışmaktan korkmayınız. Öğrenmek için atqrtışlınız. Szizn görüşleri karşı tarafa kabulm ettiremk için atrtışmayınız. Karşı taraf hakarete tmiyorsa ne kadars açma fikrleri olursa olsun tartışınız. Diplomayı siz verin size göre kim daha alimse onun mezhebine girin. Büteçden para almak için belli sayıda tabiiyi bulman gerekişr. Onun dışında tek başına da olsa kendi içthadınla harekete t.YorumYap

Sayı: 190 | Tarih: 3.2.2013
Mehmet Barlas
Yaşamak ve ölmek üzerine çeşitlemeler...
Yaşamla ölüm arasında
739 Okunma
1 Yorum
Tayibet Erzen
Mahir Kaynak
Görünen Gerçek
Sermaye Kaybediyor
699 Okunma
2 Yorum
Süleyman Karagülle
Yusuf Kaplan
"Medeniyet",nasıl dinin yerine yerleşti?
Yalnızlık tehlikesi ve şaşırmış yazar/lar!
662 Okunma
1 Yorum
Ali Bülent Dilek
Ahmet Hakan
AK Parti neden başarısız sayılır?
Zulüm düzenine hizmet başarı mıdır?
649 Okunma
1 Yorum
Lütfi Hocaoğlu
Mehmet Şevket Eygi
Kur'an Konusunda Zararlı Münakaşalar Haramdır
Mealden Hüküm Çıkmaz
634 Okunma
1 Yorum
Emine Hocaoğlu
Hüseyin Gülerce
Sarsıntı CHP ile sınır değil
Engelsiz Çöküşe
572 Okunma
1 Yorum
Zafer Kafkas