TEKVİR SURESİ TEFSİRİ(81.sure)
1-TEKVİR 1-14 AYETLER-456-457SEMNER26/4-03/05-2008
2337 Okunma
2-TEKVİR 15-29
2177 Okunma