Mete Firidin
Adem ile Havva
9.3.2010
10946 Okunma, 7 Yorum

Hepimizin bildiği fakat evrimi tesadüf olarak kabul edenlerin inanmadığı Adem ile Havva hikayesinin gerçek olduğu bilimsel açıdan ispatlanmıştır. Fakat bu olay kafalara kazınmış olduğu gibi görünmemektedir. Kuran’ın bize açıkladığı gibidir. Kuran'da Adem ve eşi bilinen klasik bilgiden farklı olarak anlatılmaktadır.

Kuran'dan anlayabildiğimiz kadarıyla: Allah, Adem ve eşini, birini diğerinden yaratmıştır.

Ayrıntıya girildiğinde Ademin bir dişiden tesfiye ile üretildiği sonucu çıkmaktadır. Kuran'da Havva kelimesi geçmemektedir.

Adem’in yaratılışı ise İsa’nın yaratılışı gibidir. Yani bir kadından erkeksiz olarak mucizevi şekilde meydana gelmiştir. Ali İmran suresi 59. ayette bu anlatılmaktadır. "Ona topraktan ol dendi ve oldu" denmektedir. Burada genel bir anlatım vardır. Oysa başka ayetlerde İsa'nın Meryem'den doğduğu açıklanmaktadır.

 

Genetik arkeolojik bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ulaşılan sonuçlara bakarsak:

Y kromozom Adem (ya da Y kromozom Adem'i) bugün yaşayan tüm insanların baba soyundan en yakın ortak atası, yani hepimizin atasıdır. Bugün yaşayan tüm erkekler Y kromozomlarının bu adamdan miras aldıkları için kendisine Y kromozomlu Adem ya da Y kromozom Adem'i denir. 60.000 ila 90.000 yıl önce yasamıştır. Kendisi ilk Homo-Sapiens değildir. Homo-sapiensden tesviye edilmiştir. Nesildaşları arasında soyunu oğuldan oğula bugüne kadar ulaştırabilmiş tek erkektir.

Mitokondriyal Havva

Mitokondriyal Havva da dişi muadilidir, o da hepimizin anne soyundan en yakın ortak atasıdır (daha doğrusu anasıdır). Bugün yasayan tüm insanlar mitokondriyal DNA'larını bu kadından miras aldıkları için kendisine bu isim verilmiştir. Günümüzden yaklaşık 200.000 yıl önce yaşamıştır.

 

İnsanoğlunun saptanabilen göç haritası

 (Yakında bu haritanın merkezine Cebel-i Rahme’yi yerleştirirlerse şaşırmayın.Arafat Mekke’nin 21 km doğusunda Taif yolu üzerinde olup düz bir alandır. Etrafı dağlarla çevrili olup Hz. Adem ve Hz. Havva validemizin cennetten çıkarıldıktan sonra buluştukları tepe Cebel-ür Rahme buradadır.).

 

Adem ve dişisinin yaratılış zamanları arasında tarihsel farklılıklar vardır. Asıl olan dişinin Adem'den çok önce var olduğudur.

 

Bazı ayetlerde insanın yaradılışı hakkında ki bilgilere bakalım:

İnsan suresi 1.ayet: insanoğlu, var edilip bahsedeğer bir şey olana kadar, şüphesiz uzun bir süre geçmemiş midir?

Bütün kutsal kitaplarda ilk bahsedilen insan Adem dir. Adem den önce de uzun süreler boyunca insanlar vardır. Fakat bahsedeğer değildir. Adem ilk bahsedilen insan olduğundan sanki ilk insanmış gibi algılanmaktadır. Oysa Adem ilk halifedir. Yine İnsan suresi 2. ayette " kesinlikle insanları bir nutfeden yarattık" denmektedir. Adem de insandır. Öylese Adem de bir nutfe yani sperm veya ovum dan yaratılmıştır. Bu da Adem'in İsa gibi bir annenin yumurtasından (ovum) dan yaratıldığını ve doğurulduğunu desteklemektedir.

Yusuf suresi 109: Senden önce kasabaların halkından kendilerine vahiy ettiğimiz birtakım adamlardan başkalarını göndermedik. yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonlarının ne olduğunu görsünler? Şüphesiz ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyormusunuz?

Bu ayetten de anlaşılacağı gibi bütün peygamberler bir topluma veya kasabaya gelmiştir. Adem de peygamberdir. O da bir topluluğa peygamber olmuştur. Taha 123. ayette cennetden çıkarılırken "ikiniz ve hepiniz inin oradan" denmektedir. Bu da Onların kalabalık bir topluluk olduğunun başka bir delidir.

Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükûnet bulsun diye eşini de ondan yaratan Allah'tır. O, eşiyle cinsel münasebette bulunduğunda, eşi hafif bir yük yüklendi (hâmile kaldı). Bir müddet böyle geçti, derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden Rableri olan Allah'a şöyle dua ettiler: "Eğer bize salih bir evlat verirsen, biz muhakkak şükredenlerden olacağız (Araf 189).

Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık." (Hucurât, 13)

O, sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. (Zümer, 6)

Ey insanlar! Rabbinizden sakının; O ki sizi bir tek nefisten yarattı ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretti.

Doğrusu Allah katında İsa'nın (yaratılışındaki) durumu, Âdem'in durumu gibidir; onu topraktan yarattı, sonra ona "ol!" dedi, o da oluverdi.(Ali İmran, 59)

 

Hz İsa’nın bir kadından babasız olarak yaratıldığını hepimiz biliyoruz.

Genetik veriler de Hz. Ademin babasız yaratıldığını destekliyor. Eğer kendinden önce var olan bir babadan olsaydı. Bu günkü erkeklerinde geçmişleri dişilerden daha eskilere uzanacaktı. Oysa dişi nesil erkekten çok daha eskidir.

 

İbn-i Meysem, Nehc-ül Belağa şerhinde İmam Sadık'tan (a.s) bu anlamı içeren bir rivayet nakletmiştir. (c.1, s.173) Bu rivayeti Şeyh Saduk da el-Hisal adlı eserinde nakletmiştir. (c.2, s.652, h:54)

El-Hisal adlı eserde İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Yüce Allah on iki bin âlem yarattı. Bu âlemlerin her biri yedi gök ile yedi yerin bütününden büyüktür. Bu âlemlerin hiçbiri kendilerininki dışında bir âlemin olmadığı görüşündedir." (c.2, s.639, h:14)

Yine aynı eserde İmam Bâkır'dan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Yüce Allah yeryüzünde başlangıcından beri Hz. Âdem'in soyu dışında yedi âlem yarattı. Bu âlemleri yerin yüzeyinden meydana çıkardı. Onları birbiri arkasından yeryüzünde kendi âlemleri ile birlikte yerleştirdi. Sonra yüce Allah insanın babası olan Hz. Âdem'i yarattı ve ondan onun soyunu meydana getirdi..." (c.2,s.358, h:45) et-Tevhid adlı eserde, İmam Sadık'ın (a.s) bir hadiste raviye hitaben şöyle dediği rivayet edilir: "Herhâlde sen Allah'ın sizden başka insan topluluğu yaratmadığını düşünüyorsun? Evet. Vallahi, Allah bir milyon Âdem yarattı. Sizler bu Âdemlerin sonuncusunun soyunun parçasısınız."

"Ondan (o tek nefisten) eşini de yarattı" cümlesinin orijinalindeki "zevc" kelimesini, Ragıp el-İsfahanî şöyle açıklıyor: "Eşleşen canlıların erkek ve dişi çiftlerinin her birine "zevc" denir. Canlı ve cansız varlıkların çiftlerinin her birine de "zevc" (eş) denir. Ayakkabı ve terlik gibi [her biri hakkında bu ötekisinin eşidir, denilir]. Benzer ya da zıt olarak birbirinin eşi olan varlıkların her birine de "zevc" denir... "Zevce" kelimesi fasih kullanışlı bir kelime değildir. Dolayısıyla kadını ifade ederken de "zevc" kelimesi kullanılır.

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı gibi ilk yaratılanın Adem olduğuna dair kesin bilgi yoktur; oysa bilimsel verilere göre yeryüzünde ilk yaratılan Havva (Dişi)’dır. Ve Adem’den binlerce yıl önce yaratılmıştır. Gerçek Havva’nın ve Adem’in annesinin ana-atasıdır. Ademin yaratıldığı zamanda var olan diğer kadınlarında ana-atasıdır.

 

Taha 123. ayette Adem ile Havvanın cennetten çıkarılırken çoğul kullanılmıştır. Bu da onların bir topluluk içinde yaşadıklarını gösterir. Hz. Adem bir Havva’dan mucizevi şekilde yaratıldığında etrafında birçok Havva’lar (dişiler) vardı diyebiliriz. Daha sonra bunlardan bir veya birkaçı ile eş olmuş olabilir.

Onların çocukları da diğer başka Havva’lar (dişiler) ile eşleşmiş olabilir. Böylece kardeşler arası eşleşmenin de olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

 

 


YorumcuYorum
Tayibet Erzen
10.03.2010
12:01

Kur’anda Nisa suresinin 1. Ayetinde:

“Ğelegeküm min nefsin vahid veğelege minha zevceha”

“O sizi tek bir nefisten yarattı ve ondan(minha) eşini yarattı.” Deniyor.

Ayette ondan yarattı derken dişi mecrur muttasıl zamir (ha) kullanılmış. Buradan yola çıkarak ilk yaratılan Havva’dır diyebiliriz. Ancak nefs dişi bir kelimedir bu sebeple ondan(nefisten) bahsederken dişi zamir kullanması gayet normaldir. Bu ayetten tam delil çıkaramasak da National Geographic’in Genographic projesi ilmi yanıt oluşturuyor.

Makalenizi genel anlamda beğendim, elinize sağlık yalnız bir noktada takıldım demişsiniz ki:

“(Yakında bu haritanın merkezine Cebel-i Rahme’yi yerleştirirlerse şaşırmayın. Arafat Mekke’nin 21 km doğusunda Taif yolu üzerinde olup düz bir alandır. Etrafı dağlarla çevrili olup Hz. Adem ve Hz. Havva validemizin cennetten çıkarıldıktan sonra buluştukları tepe Cebel-ür Rahme buradadır.)”

Genographic projesine göre ise ilk genler Africa’dan geliyor. Belirttiğiniz sonuca nasıl vardınız?

Mete Firidin
11.03.2010
10:13

Araştırmanın ayrıntılarına bakarsanız:Bu gün mevcut bütün zenci olmayan kavimlerin arabistan dan kaynaklandığını görebilirsiniz.Bütün haritalarda merkez daha çok Habeşistan dolayları olarak gösterilir.Ben bu merkezin hadislere dayanarak Mekkeye doğru Kayabileçeğini Tahmin ediyorum.Çünkü Allah için İlk yapılan mescit KABE dir.Öyle ise İlk yerleşim yeride buraya nisbeten yakın olmalıdır.

lazyoner
01.04.2010
20:24

Araf189:Öyle bir mabuttur ki sizi tek bir kişiden yarattı, ülfet ve ünsiyet etmesi için ondan da eşini halketti. Derken erkek eşine yaklaşınca eşi, hafif bir yük taşımıya ve onunla gidip gelmeye başladı. O yük ağırlaşınca ikisi de, bize azası tam ve iyi birevlat verirsen şüphe yok ki biz de şükredenlerden oluruz diye Rablerine dua ettiler.

Bu ayetten de anlaşılacağı gibi ilk yaratılan erkektir.Kadın ise erkekten yaratılmıştır.Bunun nasıl ve ne şekilde olduğunu Allah bilir.İlk erkek de Hz.Adem olduğuna göre ilk yaratılan da odur.Bu konuda kesin bir hadis yok bazı zayıf hadislerde meseleyi tam olarak açıklayamamakta fakat ayet meselenin köküne inmiştir ve gayet açıklayıcıdır.

Mete Firidin
05.04.2010
13:37

Doğrusu Allah katında İsa’nın (yaratılışındaki) durumu, Âdem’in durumu gibidir; onu topraktan yarattı, sonra ona "ol!" dedi, o da oluverdi.(Ali İmran, 59)

İrfan Kalaman
09.04.2010
11:15

Makale ve yorumlar için çok teşekkürler.Güncellikten kopartıp beyin fırtınası yaşatıyor.Başarılı ve yararlı bir çalışma olarak değerlendiriyorum.Saygılarımla.

5246kadir
23.05.2020
03:15

Selamun aleyküm Mete Hocam

Evrim teorisine doktor olmanız hasebiyle bizlerden çok daha geniş bilgilere sahip olduğunuz bilerek bir soru sormak istiyorum. Evrimde kalıntılar bulundukça bu tarihlerin geri ileri çekilme ihtimali var mıdır? Yoksa bu tarihler artık kesin midir. Yani ilerleyen süreçlerde y kromozomu ademinin de 200 binlere dayandığı ya da tam tersi mitokondriyel Havva’nın Y kromozomu Adem’i gibi 60 binlere çekilebilme ihtimali var mıdır? Şimdiden teşekkürler

Mete Firidin
23.05.2020
03:49
Bu tarihler araştırmacıdan araştırmacıya ve teknik ilerlemelerle değişiyor. Fakat burada kaçırılmaması gereken nokta daima  kadın soyunun erkek soyundan çok daha eski olduğudur.
Son Yorumlanan Makaleler
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 5
27.11.2020 9 Okunma
3 Yorum 27.11.2020 11:10
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 4
26.11.2020 96 Okunma
2 Yorum 26.11.2020 09:52
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 3
25.11.2020 114 Okunma
1 Yorum 25.11.2020 12:52
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 2
24.11.2020 100 Okunma
2 Yorum 24.11.2020 12:47
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-17
22.11.2020 115 Okunma
2 Yorum 23.11.2020 09:25
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 1
23.11.2020 112 Okunma
2 Yorum 23.11.2020 09:24
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-16
20.11.2020 159 Okunma
1 Yorum 20.11.2020 10:36
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-15
19.11.2020 119 Okunma
1 Yorum 19.11.2020 10:22
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-14
17.11.2020 139 Okunma
1 Yorum 17.11.2020 10:27
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-13
16.11.2020 139 Okunma
4 Yorum 16.11.2020 09:23
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-12
15.11.2020 160 Okunma
4 Yorum 15.11.2020 08:36
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-11
14.11.2020 153 Okunma
4 Yorum 14.11.2020 11:29
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-10
13.11.2020 140 Okunma
4 Yorum 13.11.2020 11:59
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 9
12.11.2020 140 Okunma
4 Yorum 12.11.2020 10:17
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 8
11.11.2020 156 Okunma
4 Yorum 11.11.2020 09:02
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 7
9.11.2020 167 Okunma
5 Yorum 09.11.2020 09:41
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 6
8.11.2020 164 Okunma
5 Yorum 08.11.2020 08:21
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 5
5.11.2020 223 Okunma
5 Yorum 05.11.2020 11:18
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-4, MİLLÎ GA
4.11.2020 161 Okunma
4 Yorum 04.11.2020 11:23
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 3
3.11.2020 168 Okunma
4 Yorum 03.11.2020 11:40
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 2
2.11.2020 164 Okunma
3 Yorum 02.11.2020 09:55
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye…’
1.11.2020 194 Okunma
4 Yorum 01.11.2020 11:09
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-22
31.10.2020 161 Okunma
4 Yorum 31.10.2020 11:10
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-21
30.10.2020 162 Okunma
5 Yorum 30.10.2020 10:10
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-20
29.10.2020 172 Okunma
4 Yorum 29.10.2020 09:44
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-19
28.10.2020 217 Okunma
5 Yorum 28.10.2020 09:36
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-18
27.10.2020 184 Okunma
5 Yorum 27.10.2020 09:43
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-17
26.10.2020 177 Okunma
4 Yorum 26.10.2020 10:05
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-13
20.10.2020 234 Okunma
6 Yorum 25.10.2020 11:25
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-14
21.10.2020 212 Okunma
6 Yorum 25.10.2020 11:24
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-16
25.10.2020 195 Okunma
5 Yorum 25.10.2020 11:15
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-15
22.10.2020 208 Okunma
5 Yorum 25.10.2020 11:15
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-12
19.10.2020 234 Okunma
7 Yorum 19.10.2020 10:38
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-11
18.10.2020 295 Okunma
7 Yorum 18.10.2020 14:23
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-9
16.10.2020 231 Okunma
6 Yorum 17.10.2020 10:49
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-10
17.10.2020 252 Okunma
6 Yorum 17.10.2020 10:47
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-7
13.10.2020 268 Okunma
7 Yorum 16.10.2020 20:15
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-8
15.10.2020 250 Okunma
8 Yorum 16.10.2020 20:14
Mete Firidin
Naram Sin
25.7.2012 7496 Okunma
5 Yorum 15.10.2020 19:50
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-4
10.10.2020 248 Okunma
6 Yorum 14.10.2020 07:44
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-5
11.10.2020 276 Okunma
6 Yorum 14.10.2020 07:43
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-6
12.10.2020 276 Okunma
7 Yorum 14.10.2020 07:41
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-3
9.10.2020 248 Okunma
5 Yorum 10.10.2020 09:48
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-2
8.10.2020 252 Okunma
5 Yorum 08.10.2020 09:06
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve …
6.10.2020 352 Okunma
7 Yorum 06.10.2020 14:59
Reşat Nuri Erol
Bir hikâyeden; ‘şimdi bana duygularını söyle…’
5.10.2020 328 Okunma
6 Yorum 06.10.2020 13:43
Reşat Nuri Erol
Koronavirüs vesilesiyle köyü yeniden hatırladık!
4.10.2020 289 Okunma
5 Yorum 05.10.2020 08:07
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-7
3.10.2020 389 Okunma
5 Yorum 05.10.2020 08:06
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-6
1.10.2020 279 Okunma
6 Yorum 05.10.2020 08:05
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-5
30.9.2020 285 Okunma
6 Yorum 05.10.2020 08:04