Cengiz Demirci
KARAGÜLLE VE AKDEMİRİN YENİ ANAYASA TEKLİFİNE ELE
4.11.2012
4455 Okunma, 1 Yorum

KARAGÜLLE VE AKDEMİRİN YENİ ANAYASA TEKLİFİNE ELEŞTİRİ VE KATKILAR

 

Değiştirilemez maddeler

 

Değiştirilemez maddeler diye birşey yoktur. Herşey değiştirilebilir. İttifak ve icma içinde değişim ve inkılap olur. Değiştirilemez maddeler konursa çatışmaya kapı aralanmış olur. Bununla beraber temel maddeler olabilir.

 

Resmi

 

Yazışmalardaki demektir. Devlet idaresinin kurumlarındaki dil demektir. "Ocak, bucak, il ve ülkedeki merkez bucakta kullanılan program" olarak değiştirilmelidir.

 

Devlet dili Halk dili

 

İleride tüm dillerin birbirine standart tercümelerinin yapılabileceği programlar olacaktır. Dili ne olursa olsun muhatap kişi kendi dili ile iletişimi devam ettirebilecektir. Tüm resmi kurum kuruluş ve devlet idareleri ile kendi dilinde muhatap olacak, kendi dili ile iletişimini devam ettirecektir. Dil bir ayrıcalık olmaktan çıkacaktır. O zaman belki kuran dili devlet dili olacak, bir ulusa dayanmayacaktır. Halk ise kimlerle iletişim içinde ise ve hangi havzadan besleniyor idiyse buna kendi şartları içinde devam edecek, tüm anlaşmalarını resmi dil programının aktarımını yaptığı program ile kendi dilinde yapacaktır. Bunun için devletin ana görevlerinden biri dil sitelerini kurup oralarda her dili kendi mensuplarına standartlaştırmaları ve arapça ile uyumlulaştırmaları sağlanacaktır.

 

Ahkamın ifade edildiği program

 

Tüm kanunlar en temel ittifaklardan müteşekkil ahkam olacaktır. Herkes aynı şekilde standart olarak anlayacaktır.    Kişiler sözleşmelerini kendi dillerinde yazıp programa verecek ve karşıdaki kişi kendi dilinde ve devletin resmi dilinde alacaktır. Karşıdaki dilde olmayan vurgu ve kasıtlar var ise şıklar çıkacak karşıdaki tercihlerini ilk yazana onatarak tercihlerle kapsama alanı daraltılacak ya da genişletilecektir. Bu metinlere imza atılacak ve sorunlar hakemlik sistemi içinde çözümlenecektir. Hata programda ise devlet tarafları tazmin edecektir.

 

Merkez

 

Bir yapının hayati faaliyetlerini sürdürdüğü yerdir. Devlet içinde merkez, devlet merkez il bucağıdır. Merkezler taşraların alanına müdahale edemez. Merkezler siyasi birliklerdir. Merkezler siyasi düzenin kurulduğu yerlerdir. Medinedeki mukaddes alan gibi. Harem gibi. Hukuk düzeni ile idare edilir. İl merkez bucağı, ildeki bucakların merkezidir. İl merkez bucağı diğer taşra bucaklarına müdahale etmez, bununla beraber o ildeki diğer taşralardan il merkez bucağına giriş çıkış serbesttir. Mallar ve emek serbestçe dolaşır. Merkezler dayanışma ortaklıklarının merkezi değil, dayanışma ortaklıklarının ittifakla kurdukları yapının merkezidirler.

Dini dayanışma ortaklıklarının ittifakları ahlaki düzeni oluşturur

İlmi dayanışma ortaklıklarının icmaları ameli düzeni oluşturur.

İktisadi dayanışma ortaklıklarının icmaları idari düzeni oluşturur.

Siyasi dayanışma ortaklıklarının ittifakları askeri düzeni oluşturur.

Devlet düzeni tüm bunları kapsar ve anayasa tüm bunları tanımlar, refere eder. Merkez ise bu ana metnin yürürlükte olduğu ve yorumlandığı yerdir. İl merkezi, devlet merkezi böyledir.

 

İNSANLIK

 

İleride insanlık devlet yapısı ile örgütlenecektir. Devletler ildeki bucak seviyesine düşecektir. Ordularda insanlık ordusuna dahil olacaktır. Hukuk düzenini kabul etmeyenler bu birliğe giremeyeceklerdir.

İnsanlık yolları inşa edilecek ve buraya giriş çıkış üye devletlere serbest olacaktır. Buralar serbest bölge statüsünde olacak, her türlü mal serbestçe girip çıkacaktır. Vakıf statüsünde kervansarayları ora halkı vergiden düşerek yapacak, buraya mal ve emek giriş çıkışı serbest olacaktır. Vakfın idaresi vasiyetle olacaktır.  Buralar devlet içindeki merkezleri birbirine bağlayan yollardır ve haremden sayılır. Sonra ülkeleri birbirine bağlar ve bunlarda haremdendir.

Ocaklar hücreler, bucaklar dokular, iller organlar ve devlet sistemler gibidir. İnsanlık ise tam bir vucüt şeklindedir.  Organlar insanın bütünü içindir, devlet de insanlık içindir. İnsanlığa hizmeti hedef almamış bir devlet insandan bağımsız bir organ gibidir. Amaç belli değildir. Uzun süre de yaşayamaz.

 

BAYRAĞI

 

Hakimiyetin yürüdüğü alanı belirtir. Yasaların amaç ve hedefini tanımlar. Hilal ve yıldız, sembolik dilde la ilahe illallah muhammedün rasulullah olarak kullanılmıştır. Hilal Allah, yıldız (necm) ise rasül muhammed anlamındadır. Böylece düzenin kaynağına atıf vardır. Kırmızı renk şehitlerin kanıdır. Bu bayrak mukaddestir. Bunun anlamı medine vesikasında bu kitap.....ile onlara katılanlarla birlikte cihat etmek içindir. diye birinci maddede zikredilir.  

Yani bu bayrağın gayesi tüm yeryüzünde saadet ve barış düzenini cihat ile yerleştirmektir.

 

TÜRK

 

Ana hukuk metnini kabul edenlere türk ya da başka bir şekilde nitelenebilir. Bunun önemi yoktur. Sadece bir tanımlama yapılmaktadır. Metinde devlet merkez bucağını oluşturan tüm halklar, bucak bucak kendilerini nasıl nitelendiriyorsa sayılmalıdır. Bu devlet merkez bucağına ne denirse densin bir hukuki tanımlama olacaktır. Hz peygamber ırki bir ifade kullanmamayı tercih etmiş, kabile adlarını kullanmıştır. Düzeni kuranları ise müminler, ve müttaki müminler olarak nitelendirmiştir.

 

NÖBETLİ BEDELLİ

 

Devlet bedelli ve askerlerden oluşur. Birbirine geçiş normal şartlar içinde her zaman serbest olmalıdır. Bedelliye dönüş ülkeyi terketme şartına bağlı olamaz. İrtidat düzene başkaldırmaktır, nöbetliden bedelliye geçmek değil.

 

INSAN HAKLARI

 

1. Can emniyetinin temini: kısas sistemi

2. Mal emniyetinin temini: sirkat sistemi

3. Irz ve namus emniyetinin temini: zina ve evlilik sistemi

4. Akıl emniyetinin temini: sarhoşluğun önlenlesi.

5. İnanç emniyetinin temini: dinde laiklik sistemi

Her nerede olursa olsun devletler bu güvenceyi tüm herkese tanımalı ve temin etmelidir. Bu haklara saygılı olan devletler hukuk devletleridir. İkili anlaşmalara girişilir. Bunlarla ayrı bir anlaşma ile ümmet haline gelinebilir. Müspet anlaşmalar mümkündür ama menfi anlaşmalarda bağlı bulundukları devletin onayı gerekir.

 

DEVLET KURMAK

 

Anayasa devleti kuran anlaşmalardır. Bu anayasa maddeleri insanlığı gaye edinir. Şartlarını oluşturan her yerde monte edilip kopye edilebilir. Bu devletten bölünerek başka devlet kurulamaz, aksine başka devletlerin bu devlete insanlık yapısı içinde anlaşmalar yolu ile katılması sağlanmalıdır. Devletin yapısı ve tanımı yanlış görülmektedir. Devlet organizesiz ve dağınık, verimsiz toplulukları organizeli ve verimli hale getiren bir yapıdır. Bu yapı ideal olandır. Organizeli yapı daha verimli hale gelecekse inkılaplar ile geçiş sağlanır. Ama organizeli yapıdan daha az organizeli yapıya geçilmez. Devlet, dil, ulus, yurt, merkez gibi kavramlarla tanımlandığı için bölünme organik bölünme olarak aksetmektedir. Devlet organik değil sistemik birliktir. Irki bir bağıntısı yoktur. Bir toprak parçası ile tanımlanmaz. Toplulukları biraraya getirip organize eden bir yapıdır. Yerin ve kimin olduğunun önemi yoktur.

Bununla beraber hukuk düzeni içinde, bucak kurmak, il kurmak merkez bucak kurmak serbesttir, anlaşmalarla sağlanabilir. Amaç insanlığa hukuk düzeni içinde eklemlenebilmektir. Bunu yaptıktan sonra kurulan diğer bucak il ülkelerin önemi yoktur.

Bir bucak kurmak için bir kurucu sözleşme oluşturur. Buna göre bu projeyi oluşturabileceği ortakları ile yeri alırlar, inşaya gelen paralarla başlarlar, bittiğinde yerleşime göre oranın statüsü belirlenir. Ortaklar oraya yerleşirse ayrı bucak olur. İl ve devlette aynı şekilde kurulur. Ama bu bölünme şeklinde değil ayrışma şeklindedir. Yine o devletin organıdır, elidir koludur ama ondan başkası değildir. Biz devleti insanlık devleti olarak gördüğümüz için bu bölünmeye müsaade yoktur. Barış devletinden hicret edebilir ama bölmek irtidattır. Hukuk düzeninin dışında ikinci bir hukuk düzeni yoktur. Eğer biz de bir eksiklik varsa cihadını burada sürdürmelidir ve bizi de hatadan kurtarmalıdır.    Kurulan bir islam bucağı tüm insanlığı organizeli hale getirecektir ve yavaş yavaş insanlık merkez bucağı haline dönüşecektir. Ya da oradaki genetik yapıyı birileri alarak başka bir yerde insanlık merkez bucağını kuracaktırlar.

 

DEMOKRATİKLEŞME ÖNERİLERİ

 

1. Yerinden yönetim: iç işlerde serbest dış işlerde bağlı bulunduğu merkezine bağlı. Eleştiri: tam bir yerinden yönetim değil, iç ve dış işlerde tam bir serbestiyete sahip olmalıdır. Sadece dış işlerdeki ilişkilerin ve iç işlerdeki ilişkilerin sınırları çizilmelidir. Bundan başka tamamında serbest olmalıdır.

2. Hicret demokrasisi olmalıdır. Fiziki geçişlere  imkan tanımalıdır.

3. Velayet sistemi ve teminatlı dayanışma ortaklıkları olmalıdır.

4. Çoğulcu hukuk olmalıdır.  Sözleşme serbestliği

5. Dayanışma ortaklıklar çokludur ve bucak il ülke içinde dini, ilmi, iktisadi, siyasi olarak konusuna göredir. Bu cemiyet aşamasıdır.

6. Dayanışma ortaklıklarının birleşmesi ile bucak il ve ülke içinde ahlaki şuralar, ameli şuralar, idari şuralar ve askeri şuralar oluşur. Bu devletleşme aşamasıdır. Tüm bu dört şuranın bucak il ve devlette dikey olarak örgütlenmesi meclis içindedir. Bunlar başkan seçerler ve her başkanlı topluluk bir ümmet olur, başkanına da imam denir. İmam emir atar ve askeri görevlerini yetkilerini kendi adına devreder. Devlet kurmak budur.

7. Giriş çıkışlar serbesttir, tüm mal can emek girip çıkar, ve bu organizeli yapı çevresini de organizeli hale getirerek, insanlık devletini hazırlar.

8. Her bucakta ayrı bir kamu hukuku vardır, özel hukuk çokludur.

 

GENEL HİZMETLER

 

Genel hizmetler ekonomi ile ilgilidir. Başkanlarına müdür denir. İktisadı dayanışma ortaklıklarının ittifak ettikleri şuralar ile idare erkini devlet içinde yürütmeleridir. Başkanlık ile 25 adettir.

 

KAMU GÖREVLERİ

 

Kamu görevleri siyasetle ilgilidir. Başkanlarına imam denir. Siyasi dayanışma ortaklarının  ittifak ettikleri şuralar ile askerlik gücünü devlet içinde kullanmalarıdır. Başkanlık ile 25 adettir. Tüm siyasi partilerin ittifakları askeri düzeni oluşturur. Meclisde şuralar yolu ile olan yasama faaliyetleri ise hukuk düzenini oluşturur.  

Devlet demek mikroda genel hizmetleri, makroda ise kamu görevlerini tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte kurmak ve yönetmektir. Meclisler 4 şuradan oluşur. Bu şuralar başkanlarını seçer bu da bucak-il ya da devlet başkanı olur.   

 

KAMU HİZMETLERİ

 

Bir devlette müminler olur, müminler o devletin askerleridir, Devletin anayasasında ibadetler yazılır. Üç tip ibadet vardır: genel hizmetler, kamu hizmetleri,  kamu görevleri.  Genel hizmetler, 24 çeşittir. Bunlar ile halk yaşamını idame ettirir. Devlet bu hizmetleri karşılığı üretimden pay alır. Kamu hizmetleri ise, kişilerin kendi istediği topluluklara katılarak orada demokratik seviyede asgari yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Dini örgütlere katılır, siyasi partilere katılır. Böylece isteklerini, talep ve arzularını ortaya bu yolla koyar. Bu siyasi örgütler, seçimlerle meclislere bucak, il ve devlet seviyesinde girerler. Seçilenler, meclislerdeki siyasi şuralara katılırlar. Siyasi şuralar siyasi partilerin ittifakları ile karar alırlar. Burada anayasa ve yasalar onaylanır. Siyasi şuralar askeri ve hukuk düzeni kurarlar.Kamu görevleri bu yapı içine katılmaktır. Böylece barış, saadet, refah düzeni oluşmuş olur. Bu düzenin oluşumuna katılmaya katılanlara abd=kul=kamu görevlisi denir.

 


YorumcuYorum
Tayibet Erzen
04.11.2012
18:33

Değişmez Hükümler bahsinde "...Bu hükümler meclisin ittifakı ile değiştirilebilir." ifadesi yer alıyor o yüzden değişime açık aslında.

Aksi halde dediğiniz gibi çatışma kapısı açılırdı. Söz konusu olan hükümler arasında her ne kadar başkent, resmi dil gibi temel taşlar da olsa zaman içinde değişmemeleri için bir sebep göremiyorum.

Son Yorumlanan Makaleler
Cengiz Demirci
İşletme hesap düzeni
20.4.2016 4574 Okunma
2 Yorum 22.04.2016 09:03
Cengiz Demirci
Sam'ın Hakem Davası
27.1.2016 7876 Okunma
5 Yorum 07.02.2016 11:43
Cengiz Demirci
Emetün Mümine
15.11.2015 6367 Okunma
8 Yorum 21.11.2015 22:55
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle Kurandaki Döngüsü
30.8.2015 5702 Okunma
1 Yorum 30.08.2015 19:28
Cengiz Demirci
Fatih Kanunnameleri
15.8.2015 5838 Okunma
3 Yorum 18.08.2015 12:15
Cengiz Demirci
Helal Gıda
7.6.2015 9560 Okunma
11 Yorum 15.06.2015 14:07
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.2.2015 13229 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Cengiz Demirci
Kutadgu Bilig (Devlet Düzeni)
23.11.2014 4775 Okunma
4 Yorum 24.11.2014 10:31
Cengiz Demirci
Süpermarkete müşteri kredisi faiz ilişkisi
3.7.2014 4665 Okunma
1 Yorum 10.07.2014 17:32
Cengiz Demirci
Girdiler Ortaklıkları
6.2.2014 5317 Okunma
1 Yorum 10.02.2014 20:44
Cengiz Demirci
Para kitabı veresiye satış bölümü
2.2.2013 4471 Okunma
2 Yorum 09.02.2013 23:04
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.1.2013 16513 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Cengiz Demirci
Kul Düzeni ve Köle Düzeni
5.1.2013 4842 Okunma
3 Yorum 30.01.2013 09:33
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.7.2012 10469 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Cengiz Demirci
KARAGÜLLE VE AKDEMİRİN YENİ ANAYASA TEKLİFİNE ELE
4.11.2012 4455 Okunma
1 Yorum 04.11.2012 18:33
Cengiz Demirci
Rahman - Mercan - Reyhan
17.10.2012 5072 Okunma
5 Yorum 18.10.2012 10:05
Cengiz Demirci
Meyve ve Hurma ve Nar
13.10.2012 4549 Okunma
1 Yorum 14.10.2012 13:41
Cengiz Demirci
Fetih Sünneti
12.10.2012 4749 Okunma
1 Yorum 12.10.2012 11:18
Cengiz Demirci
KURUCU YASA ÖNERİSİ
30.5.2012 3637 Okunma
1 Yorum 06.06.2012 18:28
Cengiz Demirci
ruh ve evrim
3.5.2012 4198 Okunma
1 Yorum 03.05.2012 07:16
Cengiz Demirci
Örtünme
23.3.2012 3759 Okunma
3 Yorum 23.03.2012 14:10
Cengiz Demirci
Samın namaz makalesine eleştiri
25.2.2012 3379 Okunma
1 Yorum 25.02.2012 09:55
Cengiz Demirci
Karagülle eleştiri: Teşhisin gecikmesi israftır
6.2.2012 3963 Okunma
1 Yorum 07.02.2012 16:05
Cengiz Demirci
Karagülle eleştiri: Tümdenvarım
31.1.2012 3716 Okunma
1 Yorum 02.02.2012 21:09
Cengiz Demirci
Tasavvuf - Arınma
21.2.2010 4857 Okunma
1 Yorum 01.03.2010 13:30