Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
4 MEZHEBİN FIKHI VE KARAGÜLLENİN İÇTİHATLARI

1225 Okunma
ASPxHyperLink

100-İKRAR
Süleyman Karagülle

İKRAR

 

İkrar bir kimsenin kendi üzerinde başkasının hakkı olduğunu beyan etmesidir. Bu beyan hakemlerin huzurunda olursa beyan ettiği kadarıyla sorumludur. İmamın huzurunda ikrarları zilyetlik için değerlendirilebilir. Bunun dışındaki tüm ıkrarlar ancak şahitlerin takdiri ile muteberdir.

Bir kimsenin suçlu olduğuna dair ikrarları mali bakımdan kabuledilebilmesi için iki defa, cezalar için dört defa ikrar etmesi gerekir. Ceza davalarında meclis dışındaki itiraflar ancak şahitler tarafından değerlendirilebilir.

 

SORU:1- İkrardan rucu caiz midir?

Numan, Malik, Şafii ve Ahmet- Caiz değildir.

Süleyman- Hakemlerin huzurunda yapılan ikrar geçerlidir, rucu mümkün değildir. Hata etmişse yeniden dava açıp hatasını isbat etmesi gerekir. Alacaklı hale gelebilir. Eski karar değişmez. Bunun dışında yapılan ikrarlar ancak şahitlerin değerlendirilmesine malzemedir. Tebliğ dahil ikararların hükmü yoktur. Herkesin bir hesap defteri vardır. Tüccarın tüccara sattığı mallar dışında bütün muameleler deftere yazılır. Defterde yazılanlar şahitler için ilk belgedir.

 

SORU:2- Hastanın ikrarı geçerli midir ?

Numan- Borç ikrarı geçerlidir. Ancak diğer alacaklıların borçları ödendikten sonra terekede kalan onlara bölüştürülür. Önce sağlık zamanındaki alacakların payları verilir.   

Malik, Şafii ve Ahmet- Borç ikrarı geçerlidir. Diğerleri ile aynıdır.

Süleyman- Hastaların mahkemede ikrarı geçersizdir. Şahitler huzurundaki ikrarları şahitlerin değerlendirilmesine bağlıdır. Borçlanma sebepleri, belgeleri olup olmadığu sorulur; yakınları, komşuları dinlenir sonunda şahidin kanatine bağlı olarak ikrar sabit olur.

 

SORU:3- Hasta varislerine borçlu olduğunu ikrar etse geçerli olur mu?

Numan ve Ahmet- Geçerli değildir.

Malik- Geçerlidir. Eğer itham varsa geçerli değildir. Yeğeni kızı varis kalsa yenine ikrarı geçerlidir, kızına geçerli değildir.

Şafii- Geçerlidir. (Değildir.)

Süleyman- Hastanın varislerine borçlu olduğunu ikrar etse  mahkemede geçersizdir. Şahitler huzurundaki ikrarı ise şahitlerin değerlendirmesine bağlıdır.

 

SORU:4- Bir adam ölse ve iki oğlu kalsa, bir oğul üçüncü kardeşini ikrar etse diğeri inkar etse hüküm ne olur?

Numan- Nesep sabit olmaz. İkrar eden maldan kendisine düşenin yarısını verir.

Malik- Nesep sabit olmaz. İkrara eden malın kendisine düşenin üçte birini verir. Ancak beyyine getirirse veya bir başka kardeş de ikrar etse nesep sabit olur.

Şafii- Nesep sabit olmaz. Mirastan bir şey almaz.

Ahmet- Nesep sabit olmaz. İkrara eden maldan kendisine düşenin üçde birini verir.

Süleyman- Bir adam ölse iki oğlu kalsa, bir oğul üçüncü kardeşini ikrar etse diğeri inkar etse  nesep sabit olmaz. Hakemler nezdinde iki varisin üçüncü varis hakkındaki ikrarı sahihtir, nesebin tesbitinde yeterlidir. Bir varisin ikrarı geçersizdir. Şahitler değerlendirebilirler. İkrar edenin bir kazaen mezverilmez. !!!!

 

SORU:5- Varislerden biri varislinin borcunu ikrar etse diğeri inkar etse borç sabit olur mu?

Numan- Borcu ikrar eden hepsini öder.

Malik- Borcu ikrar eden sadece kendi payına düşeni öder.

Şafii- Borcu ikrar eden kendi payına düşeni öder. (Hepsini öder.)

Ahmet- Kendi payına düşeni öder.

Süleyman- Miras taksim edilmeden önce varislerin değildir. Dolayısıyla miraslı adına ikrara yetkileri yoktur. Varislerin alacaklılar lehindeki şehadetleri geçerlidir. Adil olmaları gerekmez. Bir varis şehadet ederse beyyine sabit olmaz. İki varis şehadet ederse beyyine sabit olur. Beyyine sabit olmadan borcu ikrar eden varis, bir şey ödemez.

 

SORU:6- Bir kimse başka birine borcu olduğunu ikrar etse ama borcun miktarını veya cinsini belirtmese neyi ödemekle yükümlüdür?

Numan ve Şafii- Kendisine ne borçlu olduğu sorulur, bir kuruş veya bir tane bile dese beyanı muteberdir. Beyan ettiğinin mal olması şarttır.

Malik- Kendisine ne borçlu olduğu sorulur, bir kuruş veya bir tane bile dese beyanı muteberdir. Beyan ettiğinin mal olması şarttır. (İkiyüz dirhem gümüş veya yirmi miskal altın vermesi gerekir. Bu nisap miktarıdır.) (Abdulvahab- Malik’ten böyle bir nas yoktur. Bana göre altından dörtte bir dinar veya gümüşten üç dirhem borçlu olur.)

Ahmet-

Süleyman- Bir kimse başka birine borcu olduğunu ikrar etse, ama borcun cinsini belirtmişse o cins malın piyasada bulunan en küçük birimini borçlanmış olur. Cinsini belirtmemişse devlet içinde gümüş, uluslararası altın borçlu olur. Bunların birimleri dirhem  ve altıntır. Başka para kullanılıyorsa onun kusurlu olmayan birimidir.

 

SORU:7- Bir kimse "filana büyük bir borcum var veya çok borcum var" dese ne kadarını ikrar etmiş olur?

Numan- İkiyüz dirhem veya yirmi dinar ikrar etmiş olur. (İbni Hubeyre- Ebu Hanife’den bu hususta  kesin bir söz yoktur. Bu hüküm iki arkadaşının reyidir.)

Malik- (Abdulvahhab- Malikten bu hususta bir nas yoktur.) (Ebheri- Maliki Şafii gibi büyük veya çok sözlerinin hükümde tesiri yoktur, diyorsa da bana Hanefilerin en az nisap kadar ikrar ettikleri gerekir reyleri daha isabetli geliyor.)

Şafii ve Ahmet- Az, çok, büyük gibi sözlerin hükümde tesiri yoktur. Bir fuls da dese yeterlidir.

Süleyman- Bir kimse "filana büyük bir borcum var veya çok borcum var" dese cinsini belirtmişse o cinsteki malın, belirtmemişse yurt içinde gümüş, yurt dışında altın nisabı esas alınır, en az o kadar borcu ikrar etmiş olur.

 

SORU:8- "Benim dirhem olarak çok borcum var" diyen kimse ne kadar borcu ikrar etmiş olur?

Numan- On dirhem borcu ikrar etmiş olur. (İkiyüz dirhem borcu ikrar etmiş olur. -İki arkadaşı)

Malik- (Malik’ten bir nas yoktur. Ama bence üç dirhem vermesi gerekir. Abdülhakem) (İkiyüz dirhem vermesi gerekir. Abdülvahhab)

Şafii ve Ahmet- Üç dirhem ikrar etmiş olur.

Süleyman- "Benim dirhem olarak çok borcum var" diyen kimse on dirhem ikrar etmiş olur. Çokca derse üç dirhem ikrar etmiş olur.

 

SORU:9- Bir kimse "benim filana bir ton ve yüz kilo buğday borcum var" dese ne kadar borçlu olur?

Numan- Binyüz kilo borçlu olur.

Malik, Şafii ve Ahmet- Binyüz kilo buğday borçlu olmaz, bir tondan kastının ne olduğunu beyan ederse onu borçlanır.

Süleyman- Bir kimse "benim filana bir ton ve yüz kilo buğday borcum var" dese binyüz kilo buğday borçlu olur. Dilin özellikleri her dilde farklıdır. Hatta her bucak içinde farklı manada kullanılır. Bu nedenle, bu nevi ifadelerin neye delalet ettiğine hakemler karar verir. Ancak daha önce bir kaç defa aynı manada hakemler karar vermişse hakemler onu tartışmadan kabul edebilirler. İttifakla tartışarak değiştirebilirler.

 

SORU:10- Bir kimse "benim filana bir ton ve on dirhem borçum var" dese ne ikrar etmiş olur?

Numan, Malik, Şafii, Ahmet ve Süleyman- On dirhemi ve beyan ettiği malın cinsinden bir tonu ikrar etmiş olur.

 

SORU:11- İkrarda istisna caiz midir?

Numan, Malik, Şafii, Ahmet ve Süleyman- İkrarda istisna caizdir.

 

SORU:12- İkrarda aynı cinsten olmayan malın istisnası caiz midir?

Numan- İkrarda aynı cinsten olmayan malın istisnası elise ve köle gibi misliyattan olmayan malların istisnası caiz değildir. "Benim bir köle müstesna bin dirhem borcum var" derse istisna sahih değildir. Bin dirhem borçlu olur. "Benim yüz kilo buğday müstesna bin dirhem borcum var" derse bin dirhemden yüz kilo buğdayın kıymeti düşülerek borçlandırılır.

Malik ve Şafii- Caizdir ve geçerlidir.

Ahmet- Caiz değildir. (Caizdir.)

Süleyman- İkrarda aynı cinsten olmayan malın istisnası caizdir ve geçerlidir. Bin dirhemin borçlusu olduğunu, ancak bundan mahsup edilmek üzere istisna edilenin alacaklısı olduğunu beyan etmiş olur.

 

SORU:13- Azdan çok istisna edilir mi?

Numan, Malik ve Şafii- Azdan çok istisna edilir.

Ahmet- Azdan çok istisna edilmez.

Süleyman- Bir kimse "benim filana binbeşyüz istisnası ile bin dirhem borcum var" diye ikrar etse kastının ne olduğu sorulur ve makul cevabına göre hüküm verilir. Ancak kişi matematik veya gramer okumuş menfinin menfi ile müspeti ifade ettiğini ve azdan çok çıkarılınca menfinin kalacağını biliyorsa o takdirde bu tür ikrarlar geçerlidir. Bu husustaki takdir hakemlerindir.

 

SORU:14- Bir kimse “elli kiloluk bir çuval un borcum var” derse çuval borca dahil olur mu?

Numan- Çuval borca dahildir. (Irak’ta örf böyledir.)

Malik, Şafii ve Ahmet- Çuval borca dahil olmaz.

Süleyman- Bir kimse “elli kiloluk bir çuval un borcum var” derse çuval borca dahil olur.

 

SORU:15- Bir köle borç ikrar etse geçerli midir?

Numan ve Süleyman- Mezun olmayan kölenin borç ikrarı sahih değildir. Mezun olan kölenin ticaretten doğan borcu ikrar etmesi sahihtir. Gasb gibi ticaret dışı borçları ikrar etmesi sahihtir.

Malik, Şafii ve Ahmet- Mezun olmayan kölenin borç ikrarı sahih değildir. Mezun olan kölenin ticaretten doğan borcu ikrar etmesi sahihtir. Gasb gibi ticaret dışı borçları ikrar etmesi sahih değildir.

 

SORU:16- Kölenin suç ikrarı sahih midir?

Numan, Malik ve Şafii- Sahihtir ve ceza ikame edilir.

Ahmet- Sahihtir ve ceza ikame edilir. Kölenin amden katl ettiğine dair ikrarı sahih değildir.

Müzni, Muhammed ve Davut- Kölenin hırsızlık ve zina dışındaki ikrarları sahih değildir.

Süleyman- Kölenin suç ikrarı hürlerin ikrarı gibidir.

 

SORU:17- Bir kimse aynı miktardaki borcu iki defa ikrar etse bir borcu mu teyid etmiş olur?

Numan- Bir kimse aynı miktardaki borçu iki defa ikrar etse bu ikrar aynı mecliste yapılmışsa bir borçu teyid etmiş olur, ayrı mecliste yapılmışsa toplamını ikrar etmiş olur.

Ebu Yusuf, Muhammed- Bir kimse aynı miktardaki borçu iki defa ikrar etse bir borçu  teyid etmiş olur.

Malik- Bir kimse aynı miktardaki borçu iki defa ikrar etse bir borçu  teyid etmiş olur.

Şafii-Bir kimse aynı miktardaki borçu iki defa ikrar etse bir borçu  teyid etmiş olur.

Ahmet-Bir kimse aynı miktardaki borçu iki defa ikrar etse bir borçu  teyid etmiş olur.

     -

-Bir kimse aynı miktardaki borçu iki defa ikrar etse bir borçu  teyid etmiş olur. Aynı tarihi cins ve miktarı taşıyan belgeler numaralanmamışsa bir borçun değişik nüshaları kabul edilir.

 

SORU: Bir kimse mueccel bir borcunu ıkrar etse hasmı da borcun muaccel olduğunu iddia etse söz kimindir.?

Numan-Bir kimse mueccel bir borcunu ıkrar etse hasmı da borcun muaccel olduğunu iddia etse söz lehin ıkrar olunanındır.

Malik-Bir kimse mueccel bir borcunu ıkrar etse hasmı da borcun muaccel olduğunu iddia etse söz lehin ıkrar olunanındır.Bir kimse mueccel bir borcunu ıkrar etse hasmı da borcun muaccel olduğunu iddia etse söz lehin ıkrar Şafii-Bir kimse mueccel bir borcunu ıkrar etse hasmı da borcun muaccel olduğunu iddia etse söz lehine ıkrar olunanındır. (söz ıkrar edenindir)

Ahmet- Bir kimse mueccel bir borcunu ıkrar etse hasmı da borcun muaccel olduğunu iddia etse söz ıkrar edenindir.

     -

- Bir kimse mueccel bir borcunu ıkrar etse hasmı da borcun muaccel olduğunu iddia etse söz ıkrar olunanındır.

 

SORU:  Bir kimse lehine şahitlerden biri bin diğeri iki bin olarak borçlu olduğuna şehadet etse hüküm nedir?

Numan-  Bir kimse lehine şahitlerden biri bin diğeri iki bin olarak borçlu olduğuna şehadetleri tamamlanmadığından şehadetleri geöerldiir.

Malik- Bir kimse lehine şahitlerden biri bin diğeri iki bin olarak borçlu olduğuna şehadet etse şehadetleri geçerlidir. Bini alır ikincisi için yemin eder ve alır.

Şafii-  Bir kimse lehine şahitlerden biri bin diğeri iki bin olarak borçlu olduğuna şehadet etse şehadetleri geçerlidir. Bini alır ikincisi için yemin eder ve alır.

Ahmet-  Bir kimse lehine şahitlerden biri bin diğeri iki bin olarak borçlu olduğuna şehadet etse şehadetleri geçerlidir. Bini alır ikincisi için yemin eder ve alır.

     -

- Bir kimse lehine şahitlerden biri bin diğeri iki bin olarak borçlu olduğuna şehadet etse borçlanma sebebini aynı gösteriyorlarsa bin dirhem için kabul olunur. Başka sebebplerden dolayı doğan borçlanmaya şehadet ediyorlarsa kabul olunmaz.

 

                       

 

 

 

 


4 MEZHEBİN FIKHI VE KARAGÜLLENİN İÇTİHATLARI
1-1-TEMİZLİK
1371 Okunma
2-2-MİSVAK
1481 Okunma
3-3-HİTAN(SÜNNET OLMAK)
1389 Okunma
4-4-NECASET
2116 Okunma
5-5-ABDEST
2149 Okunma
6-6-İSTİNCA
1105 Okunma
7-7-ABDEST-2
1409 Okunma
8-8-GUSÜL
1409 Okunma
9-9-TEYEMMÜM
1618 Okunma
10-10-MESH VE MEST
1579 Okunma
11-11-HAYZ
1319 Okunma
12-12-NAMAZ-1
1352 Okunma
13-13-NAMAZ-2-SETR
1668 Okunma
14-14-NAMAZ-3-İSLAMIN ŞARTI
1736 Okunma
15-15-NAMAZ-4-CEMAAT
2307 Okunma
16-16-NAMAZ-5-SEHV SECDESİ
1767 Okunma
17-17-NAMAZ-6-TİLAVET SECDESİ
2643 Okunma
18-18-NAMAZ-7-SEFER
1459 Okunma
19-19-NAMAZ-8-HAVF NAMAZI
1559 Okunma
20-20-NAMAZ-9-CUMA NAMAZI
2298 Okunma
21-21-NAMAZ-10-BAYRAM NAMAZI
2452 Okunma
22-22-NAMAZ-11-KÜSUF NAMAZI
1280 Okunma
23-23-NAMAZ-12-İSTİSKA NAMAZI
1262 Okunma
24-24-NAMAZ-13-CENAZE NAMAZI
2024 Okunma
25-25-NAMAZ-14-NAFİLE NAMAZLAR
2120 Okunma
26-26-SİYER VE CİHAT-1-KITAL
1400 Okunma
27-27-SİYER VE CİHAT-2-GANİMETLERİN BÖLÜŞÜLMESİ
1687 Okunma
28-28-SİYER VE CİHAT-3-İTAK
1365 Okunma
29-29-SİYER VE CİHAT-4-TEDBİR
1295 Okunma
30-30-SİYER VE CİHAT-5-KİTABE
1295 Okunma
31-31-SİYER VE CİHAT-6-MÜDEBBER
1335 Okunma
32-32-ORUÇ-1
1766 Okunma
33-33-ORUÇ-2-İTİKAF
3741 Okunma
34-34-NEZİR-ADAK
1383 Okunma
35-35-ZEKAT-1
2170 Okunma
36-36-ZEKAT-2-HAYVANLARDA ZEKAT
2910 Okunma
37-37-HACC VE UMRE -1
1232 Okunma
38-38-HACC VE UMRE 2-HACCIN YAPILMASI ÖNCESİ
1247 Okunma
39-39-TAKVİM VE İBADET VAKİTLERİ
1283 Okunma
40-40-TAKVİM-2-NAMAZLARIN HİKMETİ VE VAKİTLERİ
1242 Okunma
41-41-TAKVİM-3-ORUÇ VAKTİ
1468 Okunma
42-42-TAKVİM-4-AYIN VAKTİ
1328 Okunma
43-43-HACC VE UMRE-3-HACCIN VAKTİ
1229 Okunma
44-44-HACC VE UMRE4-İHRAM
3175 Okunma
45-45-HACC VE UMRE-5-HAC NASIL YAPILIR
1586 Okunma
46-46-KURBAN
1486 Okunma
47-47-NİKAH-1
1530 Okunma
48-48-NİKAH-2-REDAA
1306 Okunma
49-49-NİKAH-3-NAFAKA
1358 Okunma
50-50-NİKAH-4-HIDANE
1269 Okunma
51-51-NİKAH-5-İLA
1368 Okunma
52-52-NİKAH-6-ZIHAR
2625 Okunma
53-53-NİKAH-7-LİAN
1460 Okunma
54-54-TALAK-1
1105 Okunma
55-55-TALAK-2-HUL
1812 Okunma
56-56-TALAK-3
1990 Okunma
57-57-TALAK-4-RİCİ TALAK
1527 Okunma
58-58-HADLER-1
1264 Okunma
59-59-HADLER-2-RİDDET
1255 Okunma
60-60-HADLER-3-BAĞY
1201 Okunma
61-61-HADLER-4-ZİNA
3294 Okunma
62-62-HADLER-5-YOL KESME
1113 Okunma
63-63-HADLER-6-İÇKİ
1239 Okunma
64-64-TAZİR
1803 Okunma
65-65-KASAME
1313 Okunma
66-66-SAVUNMA VE TAZMİNAT
1401 Okunma
67-67-HAYVANLARIN VERDİĞİ ZARARLAR
1355 Okunma
68-68-KAZANÇ-1-KAMU ORTAKLIKLARI
1311 Okunma
69-69-KAZANÇ-2-ÖZEL ŞİRKETLER
1319 Okunma
70-70-KAZANÇ-3-MURABAHA-TİCARET
1506 Okunma
71-71-KAZANÇ-4-SATIŞTA İHTİLAF
1143 Okunma
72-72-KAZANÇ-5-SELEM
1178 Okunma
73-73-KAZANÇ-6-İKALE
1150 Okunma
74-74-KAZANÇ-7-İCARE-KİRA VE ÜCRET
1836 Okunma
75-75-KAZANÇ-8-CUALE-MÜKAFAT
1283 Okunma
76-76-KAZANÇ-9-KARZ
1238 Okunma
77-77-KAZANÇ-10-ŞİRKETİ KIRAZ
1285 Okunma
78-78-KAZANÇ-11-MUVAFADA ŞİRKET
1811 Okunma
79-79-KAZANÇ-12-ŞİRKETİ ANNAN
1196 Okunma
80-80-KAZANÇ-13-ŞİRKETİ VÜCUH
1331 Okunma
81-81-LEKİT-KAYIP İNSAN-ÇOCUK
1246 Okunma
82-82-HİBE
1386 Okunma
83-83-VAAD
1234 Okunma
84-84-LUKATA-BULUNTU MAL
1219 Okunma
85-85-VEDİA-EMANET
1200 Okunma
86-86-ARİYET-ÖDÜNÇ
1103 Okunma
87-87-VEKALET
1251 Okunma
88-88-DIMAN-KEFALET
1459 Okunma
89-89-HAVALE
1140 Okunma
90-90-ŞUFA
1189 Okunma
91-91-İHYA-ÖLÜ TOPRAĞIN İHYASI
1404 Okunma
92-92-ZİRAİ ŞİRKETLER
1373 Okunma
93-93-REHİN
1185 Okunma
94-94-İFLAS
1221 Okunma
95-95-HACİR
1523 Okunma
96-96-GASP
1273 Okunma
97-97-SULH-UYUŞMA
1285 Okunma
98-98-KERAHİYET VE İSTİHSA-YİYECEK VE İÇECEKLER
1612 Okunma
99-99-KAZA VE ADABI-YARGILAMA
1113 Okunma
100-100-İKRAR
1225 Okunma
101-101-MİRAS-FERAİZ
4581 Okunma
102-102-ZEBAİH-HAYVAN KESME-BOĞAZLAMA
1546 Okunma
103-103-AVLANMAK
1335 Okunma
104-104-YEMİN
1266 Okunma
105-105-VAKIF
1181 Okunma
106-106-İTAM-YEDİRMEVE DOYURMA-VAKFI
1200 Okunma
107-107-SULAR VAKFI
1185 Okunma
108-108-SİHİR
1175 Okunma
109-109-İSLAMDA ORGAN NAKLİ
1335 Okunma