KUR'AN KAİNAT'IN YARADILIŞ PLANIDIR
Süleyman Karagülle
1120 Okunma
KUR'AN VAKFI SÖZLEŞMESİ-ÖRNEĞİ

 

KUR'ÂN VAKFI SÖZLEŞMESİ

 

Madda 1- Geleceğin 'Ma'şerî Hak Sistemi' ve 'Faizsiz Ortaklık Sistemi' esasları çerçevesinde kurulacak olan '5. İslâm Medeniyeti'ne doğru hazırlıkları yapmak üzere bir VAKIF kurulmuştur. Geleceğin bu Barış Medeniyeti KUR'ÂN'a dayalı olacağı için bu vakfın adına 'KUR'ÂN VAKFI' adı verilmiştir.

Madde 2- Bu Vakıf, hangi ülke izin verirse o ülkede kurulacaktır. Sonra bu ülke merkez olmak üzere bütün ülkelerde şubeler kurulacaktır.

Madde 3- Bu Vakfa geleceğin '5. İslâm Medeniyeti'ni benimseyen herkes; din, dil, ırk, ülke farkı gözetilmeksizin katılma hakkına ve imkânına sahiptir.

Madde 4- Bu Vakfa katılanlar Bir Altın (Türkiye'de Bir Cumhuriyet Altını) ile iştirak etmiş olacaklardır. Bu Vakfı desteklemeye devam ettikleri takdirde, bu altınlarını almayacak ve kazanç da beklemeyeceklerdir. Vakıf'tan desteklerini çekmek isteyenler, bu altınlarını geri isteyebileceklerdir.

Madde 5- Vakıf bu altınları altın olarak muhafaza edecek, bunun yerine de 'Altın Senedi' çıkaracaktır. Bu senedin miktarı, bu şekilde toplanan veya mevduat olarak verilen altın adedinin 5 mislinden fazla olamaz. Bu suretle iştirak eden kimselerin talep etmeleri hâlinde altınlar bir yıl sonra iade edilecektir. İade edilmemesi hâlinde, o ülkede bu Vakıf tasfiye edilecektir.

Madda 6- Vakıf için her 5.000 nüfuslu toplulukta bir temsilci bulunacak; her 500.000 nüfuslu toplulukta bir şube ve 50.000.000 nüfuslu ülkede bir merkez tesis edilecektir. Vakfın bu kuruluşlar dışında bir de Merkezler Birliği olacaktır.

Madde 7- Temsilcilerin orta ehliyetli, şube temsilcilerinin yüksek ehliyetli, merkez temsilcilerinin üstün ehliyetli olmaları şarttır. Vakıflar temsilciler aracılığı ile yönetilir. Temsilci olabilmek için o Vakfa bağlı olan üyelerin en az 1/20'sini temsil etmek gerekir. Bir temsilci, üyelerin ancak 1/5'ini temsil edebilir.

Madde 8- Üyeler temsilcilerini değiştirebilirler. Tamamen ayrılmak isteyen üyenin temsilcisi, yeni üye bulmak suretiyle görevine devam eder. Bulamadığı takdirde, temsilciliği tasfiye olunur. Üyelik, yeni üyeye intikal eder veya üyeler diğer temsilcilere bağlanırlar. Bu ayrılma işlemi şubede halledilir. Şubede halledilemediği takdirde, merkezde halledilmeye çalışılır. Merkezin de halledememesi durumunda, o ülkede Bu Vakfın şubesi dağılır ve doğan zararları karşılayacak olan meblağlar bulunmadıkça yenisi kurulamaz.

Madda 9- Mevduat sahiplerinin yönetime katılma yetkileri yoktur. Üyelerin yönetime katılma yetkileri vardır. Her türlü kararlar Ma'şerî Hak Sistemi'ne göre yani KUR'ÂN'a göre alınır. Mevcut mevzuatın âmir hükümlerine aykırı kararlar alınamaz.

Madde 10- Altınlar millî bankalarda muhafaza edilir. Vakıf, bir Altın Senedi çıkarır. Altın Senedi'ni millî paralarla alıp satar. Millî paralar millî bankalarda muhafaza edilir. Altın Senedi, her zaman altınla değiştirilebilir.

Madde 11- Vakıf, desteklediği Faizsiz Ortaklık Sistemi'nde çalışan teşebbüslerin hisse senetlerini alıp satar. Bunu işletme adına yapar. Alış ve satış fiyatları arasında fark yapmaz. Fiyatlar arz ve talebe göre yükselir veya düşer. Ancak, burada kâr veya zarar, katılan ortaklara ait olup Vakfa ait değildir. Vakıf burada sadece müesseseler arasında kredileşmeyi sağlar. Böylece değerlere likidite kazandırarak işletmelerin çalışmasını temin eder.

Madde 12- Vakıf desteklediği teşebbüslerin hâsılalarından bir pay alır. Bu pay en çok 1/5 olabilir. Vakıf ayrıca Genel Hizmetlerini de kendisi yapar. Tescil, ehliyet, anbar, hakemlik, yayın ve muhasebe gibi hizmetleri ifa eder. Denetimi elinde bulundurur.

Madde 13- Bu suretle temin ettiği gelirler ile teşebbüslerin kefili olmuş olur. Bunun dışında, 'Ma'şerî Hak Sistemi'ne dayalı 'Faizsiz Ortaklık Sistemi'nin oluşması için harcamalar yapar.

Madde 14- Vakıf bir taraftan Eğitim Merkezleri kurarak burada Kur'ân Arapçası ile tedrisat yapar; diğer taraftan Faizsiz Ortaklık Sistemi'ne göre işletmeler kurar ve buralarda sadece öğrencileri ve öğretmenleri çalıştırır. Buradaki öğretmen ve öğrencilere verilecek ücretler, bir taraftan üretime göre belirlenir; diğer taraftan bunların ilimdeki rütbeleri nazarı itibara alınır. Böylece, ilmi ile amel eden geleceğin insanları yetiştirilir.

Madde 15- Buralarda çalışıp okuyanlara artırdıkları meblağlar da kendilerine sermaye olarak verilerek ülkelerine gönderilir ve oralarda da bu hizmetlerin yapılması sağlanmaya çalışılır.

Madde 16- Dünyanın her dilinde mevcut olan tüm eserlerin 'Kur'ân Arapçası'na çevrilip arşivlenmesi sağlanır. İsteyen ülkeler, istedikleri kitapları Arapçadan kendi dillerine çevirirler. Böylece milletlerin 'Kur'ân Arapçası'ndan başka bir dil öğrenmelerine gerek bırakılmaz.

Madde 17- Her ulus kendi dilini konuşacak ve yazacaktır. Ancak yazı dili birleştirilecektir. Ayrı ayrı faydaları olan LÂTİN ve ARAP ALFABESİ ıslah edilerek kabul edilmelidir. Bu iki alfabe dışında bir alfabe kullanılmamalıdır. Çin ve Japon Alfabelerindeki şekiller muhafaza edilmeli, ancak bu şekiller Arap Alfabesinin çizgileri ile doldurulmalıdır. Böylece, Japonlar kendi dillerinde kendi şekillerini okuyabildikleri gibi, herkes Arap harfleri ile o dilin seslerini okuma imkânını bulmalıdır.

Madde 18- Bu Vakıf böylece bütün beşeriyetin ve çağların merkezi olarak faaliyet göstermelidir. Vakıf millî devletlere karışmamalı; millî devletler vakfa izin vermelidirler. Radyo ve Televizyon neşriyatı Kur'ân Arapçası ile yapılmalıdır.

Madde 19- Bu Vakfın üyeleri veya kuruluşları arasında çıkacak ihtilâflar, mahallî mevzuatların usûl hükümlerine göre, hakemler aracılığı ile hallolunur. Özel anlaşmaların hükümleri geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 


KUR'AN KAİNAT'IN YARADILIŞ PLANIDIR
1-önsöz
1050 Okunma
1-KUR'AN -İMAM I MÜBİN-DİR
1781 Okunma
3-KUR'AN VAKFI SÖZLEŞMESİ-ÖRNEĞİ
1120 Okunma